2009 – ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΟΛΥΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΤΗΤΑ

Το 2009, στο CSR HELLAS συνεργαστήκαμε με το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών για την οργάνωση συνεδρίου στην Αθήνα, με θέμα τη σημασία της διαφορετικότητας και των ίσων ευκαιριών για την ανάπτυξη και ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων στο σύγχρονο πολυπολιτισμικό και παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον, ανεξάρτητα από τη φυλή, το φύλο, την εθνότητα, τη θρησκεία, την ηλικία, τις ειδικές ικανότητες, το σεξουαλικό προσανατολισμό κ.λπ. των εργαζομένων.

Ευρωπαίοι και Έλληνες ομιλητές παρουσίασαν στους 120 και πλέον παριστάμενους τις εξελίξεις, πρωτοβουλίες και καλές πρακτικές απασχόλησης ατόμων με διαφορετικότητα σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο. Επίσης, παρουσιάστηκαν και αναλύθηκαν “εργαλεία” που έχουν αναπτυχθεί σε Ελλάδα και Ευρώπη, που αποσκοπούν στην αυτο-αξιολόγηση επιχειρήσεων σχετικά με συναφείς πολιτικές και πρακτικές.

Το συνέδριο ολοκληρώθηκε με τη σύνταξη και υιοθέτηση της «Διακήρυξης για τη Διαφορετικότητα».

Παρακάτω μπορείτε να δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα που ακολουθήσαμε στο Συνέδριο καθώς και την «Διακήρυξη για την Διαφορετικότητα» στα Ελληνικά και τα Αγγλικά.

Μέλη που συμμετείχαν στην πρωτοβουλία