2010-2012 – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: RESPONSIBLE MED

Στο πλαίσιο του έργου Responsible MED (Regional Policies for Responsible Development: Evaluation of CSR and Economic Performance in the MED Area) έχει αναπτυχθεί ένα ηλεκτρονικό εργαλείο (λογισμικό) που δίνει στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜμΕ) τη δυνατότητα να αξιολογήσουν:

  1. Το βαθμό ωριμότητάς τους σε σχέση με την ενσωμάτωση πρακτικών ΕΚΕ στη λειτουργία τους και
  2. Εναλλακτικές δράσεις ΕΚΕ, λαμβάνοντας υπόψη τις επιπτώσεις τους στην ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων

Οι Φορείς

Το έργο συγχρηματοδοτήθηκε από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και το Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, ενώ την υλοποίησή του ανέλαβε το CSR HELLAS σε συνεργασία με το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Στόχοι Προγράμματος

Ένα από τα βασικά ζητούμενα του προγράμματος ήταν η αξιολόγηση των επιπτώσεων της εφαρμογής δράσεων Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης στην ανταγωνιστικότητα των ΜμΕ.

Η χρήση του εργαλείου Responsible MED δίνει τη δυνατότητα στις ΜμΕ να επιλέγουν δράσεις ΕΚΕ, οι οποίες έχουν τη μεγαλύτερη δυνατή συνεισφορά στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητάς τους, λαμβάνοντας παράλληλα υπόψη και το κόστος εφαρμογής αυτών των δράσεων.