2012-2014 – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: COGITA

Τι Είναι Το Πρόγραμμα

Το 2012, οργανισμοί από 13 περιφέρειες της Ευρώπης συναντήθηκαν στην πόλη Krems για την έναρξη του Ευρωπαϊκού έργου COGITA, που αφορά στην πολιτική Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης των περιφερειών.

Αν και ο επίσημος ορισμός της ΕΚΕ υπογραμμίζει την ολοκληρωμένη θεώρηση κοινωνικών και περιβαλλοντικών επιπτώσεων, συχνά η δημόσια πολιτική σε θέματα ΕΚΕ διαχωρίζει την τελευταία σε ασύνδετα τμήματα με ανεξάρτητη και ασυντόνιστη διαχείριση, η οποία πολλές φορές οδηγεί σε επικαλύψεις και αναποτελεσματικότητες.

Οι Φορείς

Το έργο COGITA συγχρηματοδοτήθηκε από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ERDF) και υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος INTERREG IVC, ενώ από την Ελλάδα εταίροι ήταν το CSR HELLAS και το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Στόχοι Προγράμματος

Στόχος του έργου COGITA ήταν ο προσδιορισμός και η εφαρμογή εργαλείων που θα μπορούσαν να υιοθετηθούν από δημόσιους οργανισμούς και φορείς για την προώθηση συνδυασμένων υποστηρικτικών δράσεων κοινωνικής και περιβαλλοντικής ευθύνης από τις ΜμΕ.

Επιδιώκοντας μια ολοκληρωμένη προσέγγιση της ΕΚΕ, στο πλαίσιο του έργου COGITA, οι 5 παρακάτω θεματικές ενότητες αποτέλεσαν τα βασικά σημεία ενδιαφέροντος:

  1. Ανάπτυξη της αντίληψης και των δυνατοτήτων των ΜμΕ σε θέματα ΕΚΕ.
  2. ΕΚΕ και δημόσιες προμήθειες.
  3. Κριτήρια ΕΚΕ για την χρηματοδότηση ΜμΕ.
  4. Ανάπτυξη διεπιχειρησιακών συνεργασιών ΜμΕ σε θέματα ΕΚΕ και
  5. Εφαρμογή πρακτικών ΕΚΕ σε εφοδιαστικές αλυσίδες που συμμετέχουν ΜμΕ καθώς και επικοινωνία και προβολή της ταυτότητας ΕΚΕ των ΜμΕ.

Στην εναρκτήρια συνάντηση του έργου COGITA, που πραγματοποιήθηκε στις 7 Μαρτίου 2012 στην πόλη Krems της κάτω Αυστρίας (Lower Austria), συζητήθηκαν οι προσεγγίσεις, τα ενδιαφέροντα και οι προτεραιότητες των συμμετεχόντων οργανισμών και τέθηκαν οι βάσεις για την εποικοδομητική συνεργασία τους στον τομέα της ΕΚΕ.

Με το έργο COGITA, το CSR HELLAS όπως και άλλοι εθνικοί φορείς, συνδυάσαμε την διαπεριφερειακή ανταλλαγή καλών πρακτικών ΕΚΕ με τη συμμετοχή των τοπικών ενδιαφερόμενων μερών (stakeholders) σε κάθε περιφέρεια, αποβλέποντας στην εξασφάλιση ευθυγράμμισης των αποτελεσμάτων του έργου με τις τοπικές προτεραιότητες. Συνακόλουθα, σκοπός μας ήταν να παρέχουμε, διαμέσου των παραδοτέων του έργου, υποστήριξη για περιφερειακή ανάπτυξη με βάση εργαλεία που προωθούν την ΕΚΕ ως μέσο βελτίωσης της ανταγωνιστικότητας, της ανάπτυξης και της δημιουργίας θέσεων εργασίας στις ΜμΕ.