2014 – ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΚΕ

ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΣΤΟΧΟΣ ΕΝΟΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΕ;

Στόχος της Εθνικής Στρατηγικής για την ΕΚΕ, όπως προβλέπεται και στα σχετικά κείμενα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, είναι να αποτελέσει το όχημα που θα οδηγήσει στην ουσιαστική εφαρμογή μίας ολοκληρωμένης πολιτικής για την εμπέδωση της υπεύθυνης επιχειρηματικότητας στην εθνική οικονομία. Ωστόσο, απαραίτητη προϋπόθεση είναι η κατανόηση εκ μέρους όλων των ενδιαφερομένων μερών (επιχειρήσεων, εργαζομένων, καταναλωτών, επιχειρηματικών φορέων, τοπικών κοινωνιών, μη κυβερνητικών οργανώσεων, Πολιτείας, κ.λπ.), του ρόλου που έχει να διαδραματίσει καθένας από αυτούς στην υλοποίηση αυτού του στόχου. Ως εκ τούτου, η σύμπραξη με τα ενδιαφερόμενα μέρη, η εστίαση στα ουσιώδη ζητήματα και η υιοθέτηση λύσεων που δημιουργούν αξία για όλους, αποτελούν καθοριστικά στοιχεία για την επιτυχία της Εθνικής Στρατηγικής για την ΕΚΕ.

ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΑΝΑΛΑΒΕΙ Η ΠΟΛΙΤΕΙΑ

Το φθινόπωρο του 2013, με Υπουργική Απόφαση αποτυπώθηκε και τυπικά η βούληση της Ελληνικής Πολιτείας να αναπτύξει και να εφαρμόσει μία Εθνική Στρατηγική για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη, σύμφωνα με την πολιτική της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την ΕΚΕ (2011-2014), αλλά και των προτύπων που έχουν ακολουθηθεί στον τομέα αυτό, τόσο στην Ευρώπη, όσο και διεθνώς.

Για το σκοπό αυτό, συστήθηκε Επιτροπή εργασίας στην οποία μεταξύ άλλων φορέων συμμετείχαν το CSR HELLAS και το Συμβούλιο ΣΕΒ για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη, ως εκπρόσωποι της επιχειρηματικής κοινότητας, υπό τον συντονισμό της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας.

Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΜΕ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Η Επιτροπή εργασίας κατέληξε σε ένα Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την ΕΚΕ, το οποίο τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση στις 28 Ιουλίου 2014, μέσω της σχετικής ιστοσελίδας της Ελληνικής Κυβέρνησης  και παρέμεινε ανοιχτό για σχόλια για τους επόμενους 2 μήνες. Εκείνη την περίοδο αναλάβαμε, μαζί με το Συμβούλιο ΣΕΒ για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη,  την ευθύνη ολοκλήρωσης της διαδικασίας διαβούλευσης, μέσω τεσσάρων συζητήσεων στρογγυλής τραπέζης, στις οποίες συμμετείχαν, με ολοκληρωμένες θέσεις και πρακτικές προτάσεις, εκπρόσωποι από 60 μέλη του CSR HELLAS, του Global Compact Network Hellas και του Συμβουλίου ΣΕΒ για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη, μεταξύ των οποίων μερικές από τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις καθώς και μεγάλοι επιχειρηματικοί φορείς της χώρας.

Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΜΕ ΤΑ ΛΟΙΠΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ

Η διαβούλευση ολοκληρώθηκε με την υλοποίηση ημερίδας που διοργάνωσε στις 16 Σεπτεμβρίου 2014 στο Μέγαρο Καρατζά της Εθνικής Τράπεζας, η Γενική Γραμματεία Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, στην οποία φορείς, επιχειρήσεις, ακαδημαϊκοί και εκπρόσωποι της Κοινωνίας των Πολιτών εξέφρασαν τις απόψεις τους για το θέμα. Στη συνέχεια η Επιτροπή ενσωμάτωσε τα συμπεράσματα σε μια τελική έκδοση του Σχεδίου και ολοκλήρωσε το έργο της. Ωστόσο μέχρι και σήμερα, η Πολιτεία δεν έχει προχωρήσει στις απαραίτητες ενέργειες, ούτως ώστε το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την ΕΚΕ να αποκτήσει κάποιας μορφής επίσημη υπόσταση νομοτεχνικά.

ΤΑ ΚΥΡΙΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

Τα κύρια συμπεράσματα τα οποία αναπτύξαμε και καταγράψαμε στο πλαίσιο της διαδικασίας διαβούλευσης, συνοψίζονται στα ακόλουθα κύρια σημεία:

  • Η υιοθέτηση Εθνικής Στρατηγικής για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη (ΕΚΕ) -και στη χώρα μας- είναι ένα ιδιαίτερα σημαντικό και θετικό βήμα.

 

  • Το όραμα για την Εθνική Στρατηγική, όπως αναφέρεται στο σχέδιο, ξεκαθαρίζει και υπογραμμίζει ορθά την αναγκαιότητα η Πολιτεία να συμβάλλει έτσι ώστε οι επιχειρήσεις και οι πολίτες, να συμπράξουν σε μια αναπτυξιακή διαδικασία που στηρίζεται στην ισόρροπη οικονομική μεγέθυνση, στην προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και στην κοινωνική συνοχή (triple bottom line).

 

  • Η «συνεργατική προσέγγιση» στην οποία στηρίχθηκε ο αρχικός σχεδιασμός και προβλέπεται ως προϋπόθεση για την υλοποίηση της Εθνικής Στρατηγικής είναι καταλυτικός παράγοντας για το νέο, σύγχρονο αναπτυξιακό πρότυπο που περιγράφεται από το σχέδιο.

 

  • Έτσι, το σχέδιο συμπερασματικά θα πρέπει να αποτελεί στην τελική του έκδοση καταρχήν μία δήλωση αυτοδέσμευσης της Πολιτείας για την προώθηση -και στην Ελλάδα- ενός νέου, σύγχρονου αναπτυξιακού προτύπου, με συνεργατική προσέγγιση και να προβλέπει συναφείς στόχους και μέτρα για την υλοποίησή τους.

 

  • Στο πλαίσιο αυτό, η αξιοποίηση της υφιστάμενης γνώσης και εμπειρίας που προέρχεται από το ευρωπαϊκό και διεθνές περιβάλλον, αλλά πρωτίστως και από όσες ελληνικές επιχειρήσεις έχουν μέχρι σήμερα πρωτοστατήσει και ηγηθεί στην ενσωμάτωση των αρχών και πρακτικών της ΕΚΕ, με προσανατολισμό στη βιώσιμη ανάπτυξη, οφείλει να αποτελεί ένα από τα κύρια μέτρα εφαρμογής του σχεδίου

 

  • Η υιοθέτηση και αποσαφήνιση του πιο πρόσφατου ορισμού της έννοιας «ΕΚΕ» σύμφωνα με την αναθεωρημένη Ευρωπαϊκή πολιτική 2011–14 είναι αναγκαία ώστε να τεκμηριώνεται ο «εθελοντικός χαρακτήρας» της για τις επιχειρήσεις, αλλά και η σημασία της προσαρμογής της επιχειρηματικής στρατηγικής ανάλογα με τη φύση, το εύρος και τον κλάδο δραστηριότητας κάθε επιχείρησης. Δεδομένου ότι η ΕΚΕ θεωρεί ως προϋπόθεση τη συμμόρφωση με το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο, οριοθετείται σαφώς από το πώς κάθε επιχείρηση (ή οργανισμός) μπορεί να συμβάλλει στην αντιμετώπιση κοινωνικών και περιβαλλοντικών ζητημάτων, πέραν των υποχρεώσεών της για συμμόρφωση. Για το σκοπό αυτό, κάθε επιχείρηση καλείται να αξιολογήσει τα θέματα που είναι ουσιώδη και στα οποία θα εστιάσει κατά προτεραιότητα, αναλαμβάνοντας σχετικές πρωτοβουλίες. Δεν υπάρχει ένα «μοντέλο που να ταιριάζει σε όλες τις επιχειρήσεις και οργανισμούς» – («No one size fits all»). Η ωριμότητα τόσο των επιχειρήσεων όσο και όλων των άλλων εμπλεκομένων είναι σημαντική προϋπόθεση στην εφαρμογή της ΕΚΕ.

 

  • Είναι κρίσιμη και πρακτικά αναγκαία η ανάδειξη και επεξήγηση της σημασίας που έχει η ΕΚΕ για τις επιχειρήσεις ως εθελοντική δέσμευση για συνεισφορά στην αντιμετώπιση κοινωνικών και περιβαλλοντικών θεμάτων που είναι ουσιώδη για την επιχειρηματική λειτουργία και για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων σε βάθος χρόνου (μακρόχρονη προσέγγιση) και θα πρέπει να αποσαφηνίζεται σε αντιπαραβολή με το ρόλο και την ευθύνη της Πολιτείας που αποτελεί η ίδια «πρότυπο» με τον τρόπο που λειτουργεί.

 

  • Οι πιο πάνω θέσεις του Δικτύου CSR HELLAS και του Συμβουλίου ΣΕΒ για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη υποβλήθηκαν και στην ηλεκτρονική πλατφόρμα δημόσιας διαβούλευσης www.opengov.gr, προκειμένου να συμβάλλουν θετικά στο έργο της Ομάδας που έχει αναλάβει την ολοκλήρωση του Σχεδίου.