2015 – ENTERPRISE 2020 MANIFESTO

Το 2015, το CSR Europe προχώρησε στη σύνταξη της Επιχειρηματικής Διακήρυξης 2020 (Enterprise 2020 Manifesto), που οποίο προωθήθηκε σε ολόκληρη την επιχειρηματική κοινότητα της Ευρώπης,  διαμέσου του δικτύου των εθνικών του εταίρων, μεταξύ των οποίων και το CSR HELLAS, με σκοπό να:

  • Υπάρξει ανταπόκριση από τον επιχειρηματικό τομέα στην ανάγκη για ενεργό συμμετοχή του στην ευρωπαϊκή στρατηγική «Europe 2020»
  • Υποστηρίξει την ανάπτυξη της βιώσιμης επιχειρηματικότητας
  • Διευκολύνει τη βελτιστοποίηση των συνεργιών με τα ενδιαφερόμενα μέρη
  • Ισχυροποιήσει ακόμα περισσότερο σε παγκόσμιο επίπεδο την ηγετική θέση της Ευρώπης στο θέμα της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης (ΕΚΕ).

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Η συμβολή των επιχειρήσεων στην επίτευξη των παραπάνω επιδιώξεων ήταν καθοριστική, μέσω της ανάπτυξης και υλοποίησης επιχειρηματικών πρωτοβουλιών και συνεργιών με την προοπτική να ανταποκριθούν απέναντι σε βασικές κοινωνικοοικονομικές και περιβαλλοντικές προκλήσεις που να μπορούν να θέσουν  σε σοβαρή αμφισβήτηση τα παραδοσιακά μοντέλα του τρόπου διαβίωσης, κατανάλωσης και κατανομής των πόρων. Οι κοινωνικές προκλήσεις και τάσεις στις οποίες ανταποκρινόταν η πρωτοβουλία αυτή συμπεριλάμβαναν τη νέα παγκόσμια διακυβέρνηση, την κλιματική αλλαγή, την ανεπάρκεια πόρων, τη δημογραφική αλλαγή, την αστικοποίηση του πληθυσμού, τον κοινωνικό διαχωρισμό, την επιτάχυνση της τεχνολογίας κ.α.

Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 2020

Η Επιχειρηματική Διακήρυξη 2020 (Enterprise 2020 Manifesto), αποτέλεσε την πρόταση των επιχειρήσεων στην επιτακτική ανάγκη να αντιμετωπιστούν προκλήσεις όπως η ανεργία, η κλιματική αλλαγή και οι δημογραφικές μεταβολές στην Ευρώπη, μέσα από ένα κίνημα αλλαγής βασισμένο στις αρχές της ΕΚΕ, αλλά και την απάντησή τους στα πλαίσια της στρατηγικής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Ευρώπη 2020 (Europe 2020 Strategy), που στόχευε σε μία έξυπνη, αειφόρο και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη.

ΟΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Η Διακήρυξη παρουσιάστηκε επίσημα στο Μιλάνο τον Ιούνιο του 2015, στο πλαίσιο της διεθνούς έκθεσης EXPO MILANO 2015. Για τη διαμόρφωση της Διακήρυξης στο CSR HELLAS συνεργαστήκαμε με άλλα 42 Εθνικά Δίκτυα ΕΚΕ, υπό την καθοδήγηση του CSR Europe, εκπροσωπώντας συνολικά περισσότερες από 10.000 επιχειρήσεις από όλη την Ευρώπη.

Η Επιχειρηματική Διακήρυξη 2020 κάλεσε ανθρώπους, επιχειρήσεις και κυβερνήσεις να συνεργαστούν αποτελεσματικά και ουσιαστικά με τρεις κύριες προτεραιότητες στρατηγικής στο χρονικό διάστημα των πέντε ετών από το 2015 μέχρι το 2020, και συγκεκριμένα:

  1. Να τεθούν σε πρώτη προτεραιότητα των διοικητικών συμβουλίων, της διοίκησης και των αλυσίδων αξίας η απασχολησιμότητα και η ένταξη χωρίς διακρίσεις.
  2. Να κινητοποιηθούν οι επιχειρήσεις ώστε να εμπλακούν ενεργά, ως αφοσιωμένοι συνεργάτες, στην ανάπτυξη των κοινωνιών, των πόλεων και των περιφερειών και να εφαρμόσουν νέες μεθόδους αειφόρου παραγωγής, κατανάλωσης και τρόπου ζωής.
  3. Να τεθούν στο επίκεντρο της επιχειρηματικής συμπεριφοράς η διαφάνεια και ο σεβασμός των ανθρώπινων δικαιωμάτων

Η ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ (ENTERPRISE 2020 MANIFESTO) ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Τον Σεπτέμβριο του 2015, διοργανώσαμε μια ειδική εκδήλωση για την παρουσίαση της σχετικής διακήρυξης (Manifesto) με τίτλο «ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ΠΟΥ ΕΧΟΥΜΕ ΑΝΑΓΚΗ» στην Ελλάδα, στην οποία συμμετείχαν περισσότερα από 60 ηγετικά στελέχη επιχειρήσεων και επιχειρηματικών συλλογικών φορέων, μελών του CSR HELLAS. Ακολούθησε την επόμενη μέρα θεματικό Συνέδριο με τίτλο Growing on Ethics – Last Call to Action for Europe 2020, στο οποίο διακεκριμένοι ομιλητές παρουσίασαν τις εξελίξεις και τάσεις στο θέμα των επιχειρηματικών συνεργειών στο πλαίσιο της ΕΚΕ και της προσπάθειας επίτευξης των στόχων της Στρατηγικής «Ευρώπη 2020».

Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ

Για την παρακολούθηση της πορείας των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων με στόχο την επίτευξη των προτεραιοτήτων της Επιχειρηματικής Διακήρυξης 2020  δημιουργήθηκε η εφαρμογή Business Impact Maps στην ιστοσελίδα του CSR Europe, μέσω της οποίας αναδείχτηκαν εκατοντάδες πρωτοβουλίες επιχειρήσεων από όλη την Ευρώπη.