2015 – ΣΥΝΕΔΡΙΟ: GROWING ON ETHICS

Στο CSR HELLAS, διοργανώσαμε τον Σεπτέμβριο του 2015 Συνέδριο με τίτλο “Growing on Ethics- Last Call to Action for Europe 2020”. Το Συνέδριο αυτό σήμανε το τέλος του διετούς (2013-2015) έργου “Growing on Ethics”, που συγχρηματοδοτήθηκε από το πρόγραμμα Δια
Βίου Μάθησης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και  εστίασε στον εξοπλισμό, τόσο των διευθυντικών στελεχών όσο και των εργαζομένων, με τις κατάλληλες δεξιότητες για την υιοθέτηση μίας πιο ηθικής προσέγγισης στην επιχειρηματική τους καθημερινότητα και τις προσωπικές τους δραστηριότητες.

Το Συνέδριο παρακολούθησαν πάνω από 220 αντιπρόσωποι του επιχειρηματικού κόσμου, της ακαδημαϊκής κοινότητας και της Κοινωνίας των Πολιτών, οι οποίοι δύο μήνες αργότερα, τον Νοέμβριο 2015, παρευρέθηκαν και στην Ευρωπαϊκή Επιχειρηματική Διάσκεψη (Enterprise 2020 Summit) στις Βρυξέλλες, όπου, εκτός των άλλων, παρουσιάστηκαν σε πανευρωπαϊκό επίπεδο τα αποτελέσματα του έργου “Growing on Ethics”.

Παράλληλα, το Συνέδριο αποτέλεσε την αφορμή για την επίσημη παρουσίαση της Ευρωπαϊκής Επιχειρηματικής Διακήρυξης (European 2020 Manifesto), καλώντας τις ελληνικές επιχειρήσεις να ανταποκριθούν στις σημαντικές δεσμεύσεις της, με στόχο τη δημιουργία μιας πιο δίκαιης και χωρίς αποκλεισμούς κοινωνίας.

Στο Συνέδριο, οι συζητήσεις εστίασαν σε 4 βασικούς πυλώνες:

  • Ηγεσία και Επιχειρηματική Ηθική
  • Διαφάνεια και Ανθρώπινα Δικαιώματα
  • Καινοτομία, Αειφορία και Βιώσιμη Ανάπτυξη
  • Απασχολησιμότητα, Δεξιότητες και Προσόντα

Μέλη που συμμετείχαν στην πρωτοβουλία