2016-2018 – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: EUTALENT: Business in Europe Hosting Apprentices for Youth

Στο CSR HELLAS, μεταξύ 2016 και 2018 και με συγχρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, υλοποιήσαμε το έργο EUTalent (Business in Europe Hosting Apprentices for Youth), ένα διετές πρόγραμμα με στόχο τη δημιουργία δομών υποστήριξης μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων (ΜμΕ), με τη μορφή ευρωπαϊκών και εθνικών εκπαιδευτικών δικτύων, μέσω των οποίων οι επιχειρήσεις αυτές ενημερώνονταν και προετοιμάζονταν για την παροχή περισσότερων και καλύτερης ποιότητας θέσεων μαθητείας.

Το έργο αυτό βασίστηκε στην ιδέα ότι οι ΜμΕ, λόγω του πολύ μεγάλου αριθμού τους και παρά το μικρό μέγεθος τους, έχουν σημαντικό ρόλο και αξιόλογη δυναμική στην αντιμετώπιση της νεανικής ανεργίας, παρέχοντας ευκαιρίες ανάπτυξης και απασχόλησης, με την προσφορά, παραδείγματος χάριν, θέσεων μαθητείας. Όμως, από την άλλη πλευρά διαπιστώνεται ότι οι ΜμΕ έχουν συχνά ελλιπή ενημέρωση, πόρους ή/και εμπειρία όσον αφορά την παροχή τέτοιων θέσεων με υψηλές προδιαγραφές ποιότητας, μία κατάσταση την οποία επιδιώξαμε να αντιμετωπίσουμε με το πρόγραμμα EU Talent.

Στόχοι

Το έργο είχε ως στόχο την προσέγγιση ΜμΕ σε τρία διαφορετικά επίπεδα μέσω:

  1. διαδικτυακών εκστρατειών επικοινωνίας,
  2. σειράς θεματικών webinars και συναντήσεων για την διάδοση καλών πρακτικών
  3. benchmarking και εξειδικευμένης υποστήριξης (σε ευρωπαϊκό επίπεδο)

Εάν ενδιαφέρεστε σχετικά με τα οφέλη τα οποία παρουσιάστηκαν, και ακόμη παρουσιάζονται, σε επιχειρήσεις οι οποίες προσφέρουν θέσεις μαθητείας σε νέους, διαβάστε περισσότερα εδώ:

Μέλη που συμμετείχαν στην πρωτοβουλία