2017-2019 – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: CEASE (Companies in Europe ASsociated to End gender based violence)

Με βάση το γεγονός  ότι, σε παγκόσμιο επίπεδο, 1 στις 3 γυναίκες έχει υποστεί σωματική ή/και ψυχολογική ή/και σεξουαλική βία κατά τη διάρκεια της ζωής της, το διακρατικό και συγχρηματοδοτούμενο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (ΕΕ) πρόγραμμα CEASE (Companies in Europe ASsociated to End gender based violence) που πραγματοποιήθηκε από το 2014 έως το 2019 αφορούσε την ενίσχυση του ρόλου των επιχειρήσεων για την καταπολέμηση της βίας βάσει φύλου.

CEASE_Logotype_CMJN-300x300

Πιο συγκεκριμένα, το CEASE εστίασε στο ενδεχόμενο να υπάρχουν, μεταξύ του προσωπικού μιας επιχείρησης, θύματα ενδοοικογενειακής βίας και με βάση αυτόν τον άξονα στόχος του ήταν:

  • η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των επιχειρήσεων,
  • η εκπαίδευση των στελεχών τους,
  • η συνεργασία μεταξύ ευρωπαϊκών επιχειρήσεων, και
  • η διασύνδεση επιχειρήσεων με φορείς υποστήριξης θυμάτων

Η ενδοοικογενειακή βία έχει επιπτώσεις σε όλες τις πτυχές της ζωής του θύματος, επηρεάζοντας  και την εργασιακή του ζωή. Παράλληλα, το περιβάλλον εργασίας μπορεί να αποτελεί και το μόνο ασφαλή χώρο για ένα θύμα. Η Ε.Ε., από την αρχή του προγράμματος έως σήμερα, δίνει ιδιαίτερη σημασία στο ρόλο των επιχειρήσεων στην προσπάθεια καταπολέμησης του φαινομένου, καθώς στην Ευρώπη, με βάση δεδομένα του 2014, το 87,6% των γυναικών απασχολούνταν στον ιδιωτικό τομέα και οι επιχειρήσεις αποτελούσαν και αποτελούν ακόμη έναν από τους βασικούς παράγοντες της κοινωνίας, με πολύ σημαντική δυνατότητα πολλαπλασιασμού των δράσεων κινητοποίησης και ευαισθητοποίησης στη σφαίρα επιρροής τους.

Η ανάληψη δράσης από τις επιχειρήσεις για την υποστήριξη θυμάτων ενδοοικογενειακής βίας εντάσσεται στην υποστήριξη των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων αλλά και των Παγκόσμιων Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης (SDGs), ειδικότερα δε στον στόχο #5 Ισότητα των Φύλων, καθώς το φαινόμενο της βίας κατά των γυναικών αποτελεί μια από τις πιο συνηθισμένες καταπατήσεις των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και μια από τις βασικές αιτίες που οδηγούν στην ανισότητα μεταξύ γυναικών και αντρών.

Οι επιμέρους δράσεις του προγράμματος ήταν:

1) Δημιουργία του European Corporate Network, ενός δικτύου επιχειρήσεων, που ενώνουν τις δυνάμεις τους για την καταπολέμηση της βίας βάσει φύλου.

2) Εκπαίδευση στελεχών επιχειρήσεων δια ζώσης και ανάπτυξη σχετικού ηλεκτρονικού εκπαιδευτικού εργαλείου

3) Διαμόρφωση σχετικού Σχεδίου Δράσης (Action Kit) για τις επιχειρήσεις

4) Δημιουργία χάρτη (Impact map) με φορείς στην Ευρώπη που δραστηριοποιούνται σε θέματα έμφυλης βίας

5) Παραγωγή υλικού πληροφόρησης και ευαισθητοποίησης

6) Υλοποίηση ενημερωτικών και peer to peer webinars

Μέλη που συμμετείχαν στην πρωτοβουλία