2020-2021 – Υπεύθυνη Διαχείριση Πλαστικών Μίας-Χρήσης

Πλαστικά μίας-χρήσης: Μία παγκόσμια πρόκληση με αντίστροφη μέτρηση χρόνου για δράση

Γεγονός είναι ότι οι επιχειρήσεις, ανεξαρτήτως κλάδου δραστηριοποίησης, είναι καταναλώτριες πλαστικών προϊόντων μίας-χρήσης. Παράλληλα, μέσω της συνένωσης δυνάμεων και των μηχανισμών προσαρμογής που διαθέτουν, μπορούν να συμβάλουν καθοριστικά στην προσπάθεια αντιμετώπισης του προβλήματος ρύπανσης, που δημιουργούν τα πλαστικά μίας-χρήσης. Με βάση αυτή την παραδοχή, το CSR HELLAS αναλαμβάνει πρωτοβουλία να κινητοποιήσει τις επιχειρήσεις-μέλη του σε μια συλλογική δέσμευση με στόχο την Υπεύθυνη Διαχείριση των πλαστικών μίας-χρήσης.

Από τότε που το πλαστικό ανακαλύφθηκε, πριν από σχεδόν ένα αιώνα, προοριζόμενο να έχει μεγάλη αντοχή και διάρκεια ζωής για συγκεκριμένες χρήσεις, η παραγωγή του, που βασίζεται κυρίως τους υδρογονάνθρακες, ξεπέρασε τα 8 δισεκατομμύρια τόνους. Στις μέρες μας το πλαστικό και ιδίως εκείνο που προορίζεται για μία-χρήση συνδέεται άμεσα με το πρόβλημα της ρύπανσης και της διαχείρισης των απορριμμάτων. Σε μεγάλο ποσοστό το πλαστικό που απορρίπτεται δεν είναι βιοδιασπώμενο, προκαλώντας σημαντική βλάβη στο περιβάλλον, που εκτιμάται ότι μπορεί να ανέλθει σε 22 δις ευρώ μέχρι το 2030. Κάθε χρόνο απορρίπτονται 6-8,5 εκατομμύρια τόνοι πλαστικού στους ωκεανούς και με το ρυθμό αυτό, όπως αναφέρουν χαρακτηριστικά οι επιστήμονες, μέχρι το 2050, οι θάλασσες θα έχουν περισσότερο πλαστικό από ψάρια.

Αποτελώντας, πλέον, πρόβλημα μείζονος σημασίας για τη δημόσια υγεία, σοβαρό κίνδυνο για την βιοποικιλότητα και σημαντικό παράγοντα συμβολής στην υπερθέρμανση του πλανήτη, ο υφιστάμενος τρόπος διαχείρισης του πλαστικού μίας-χρήσης δημιουργεί ένα φαινόμενο προς αντιμετώπιση με πολλές διαστάσεις. Πρωτοβουλίες για την αντιμετώπιση του προβλήματος αναλαμβάνονται πλέον σε όλο τον κόσμο, κράτη και πόλεις αναζητούν λύσεις και η φωνή των καταναλωτών ακούγεται πολύ δυνατά, καθώς σε ποσοστό 94% οι καταναλωτές ζητούν από τις επιχειρήσεις να μειώσουν τις πλαστικές συσκευασίες που χρησιμοποιούν.

Όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται στην Ευρωπαϊκή Οδηγία για τα Πλαστικά Μίας Χρήσης, «H ευρωπαϊκή στρατηγική για τις πλαστικές ύλες είναι ένα βήμα προς τη δημιουργία μιας κυκλικής οικονομίας, στην οποία ο σχεδιασμός και η παραγωγή πλαστικών υλών και προϊόντων γίνονται με πλήρη σεβασμό των αναγκών επαναχρησιμοποίησης, επισκευής και ανακύκλωσης, και στην οποία κατασκευάζονται και προωθούνται περισσότερο βιώσιμα υλικά».

Η Υπεύθυνη Διαχείριση του πλαστικού-μίας χρήσης αποτελεί προτεραιότητα για κάθε επιχείρηση, για κάθε πολίτη. Προς την κατεύθυνση αυτή δημιουργήθηκε  ειδική ομάδα εργασίας, αποτελούμενη από εταιρείες και οργανισμούς μέλη, με πρώτο παραδοτέο στο πρώτο εξάμηνο του 2020, μία κοινή δήλωση δέσμευσης προς την κατεύθυνση αυτή.

Επόμενος στόχος είναι η υιοθέτηση μιας περισσότερο υπεύθυνης προσέγγισης στη διαχείριση πλαστικών μίας-χρήσης από όσο το δυνατό περισσότερα μέλη και η ανάληψη σχετικών πρωτοβουλιών και δράσεων στο πλαίσιο της σχετικής Οδηγίας της ΕΕ και του σχετικού εθνικού ρυθμιστικού πλαισίου.

Συμπληρωματικά στόχος της πρωτοβουλίας είναι να παρακινήσει τα μέλη και τις επιχειρήσεις γενικότερα να προβληματιστούν για τους τρόπους ενσωμάτωσης μοντέλων κυκλικής οικονομίας και να επιδιώξουν τη δραστική μείωση, μέχρι το τέλος του 2022, στην κατανάλωση των πλαστικών μίας-χρήσης στις εγκαταστάσεις λειτουργίας τους, με απώτερους στόχους την ενίσχυση της ανακύκλωσης και τον περιορισμό των ποσοτήτων πλαστικών αποβλήτων.

Η πρωτοβουλία προβλέπει να τεθούν συγκεκριμένοι στόχοι μείωσης για το τέλος του 2022 και στη συνέχεια για το 2030 με ενδιάμεσους χρονικά προσδιορισμένους στόχους. Οι στόχοι θα παρακολουθούνται από τις ίδιες τις εταιρείες μέσω εστιασμένων δεικτών καταγραφής των επιδόσεων. Στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας το CSR HELLAS απευθύνει ανοιχτή πρόσκληση προς όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη που επιθυμούν να συνενώσουμε δυνάμεις για  την αντιμετώπιση αυτής της πολύ μεγάλης πρόκλησης.

Μέλη που συμμετέχουν στην πρωτοβουλία