2022 – 7ος Φοιτητικός Διαγωνισμός για την ΕΚΕ “Νίκος Αναλυτής”

Δράση για το κλίμα, ποιοτική εκπαίδευση, λιγότερες ανισότητες, υπεύθυνη κατανάλωση και παραγωγή, συνεργασία για τους στόχους: αυτοί αποτελούν μονάχα μέρος των 17 Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης (ΣΒΑ) που υιοθετήθηκαν το 2015 από όλα τα κράτη του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (ΟΗΕ) και αποτελούν πλέον παγκόσμιες δεσμεύσεις στο πλαίσιο της Ατζέντας 2030 για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη. Αυτοί οι 17 Στόχοι (Εικόνα 1), σε συνάρτηση με τους 169 υποστόχους, είναι εξίσου σημαντικοί, αλλά και αλληλένδετοι, απαιτώντας μία ολοκληρωμένη προσέγγιση για την επίτευξή τους που να ενσωματώνει και τις τρεις διαστάσεις της βιώσιμης ανάπτυξης – κοινωνική, περιβαλλοντική και οικονομική – σε όλες τις τομεακές πολιτικές.

Εικόνα 1 – 17 Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης (πηγή: ΟΗΕ)

Η Ελλάδα αναγνωρίζει τη σημαντική συμβολή των ΣΒΑ στην προαγωγή, μεταξύ άλλων, της κοινωνικής ευημερίας, την οικονομική ανάκαμψη και τη δίκαιη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη. Παρόλα αυτά, σύμφωνα με την έκθεση παρακολούθησης της προόδου για την επίτευξη των ΣΒΑ στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) που δημοσίευσε πρόσφατα η Eurostat, η Ελλάδα υπολείπεται σημαντικά σε σχέση με τις υπόλοιπες χώρες της ΕΕ. Συγκεκριμένα, όπως φαίνεται και στο Γράφημα 1, ενώ η χώρα σημειώνει πρόοδο προς την επίτευξη των στόχων την τελευταία πενταετία, κατά μέσο όρο οι τιμές των δεικτών παραμένουν κάτω από το μέσο όρο της ΕΕ για 16 από τους 17 στόχους (ενώ για τον έναν από αυτούς, το ΣΒΑ #2: μηδενική φτώχεια, βρισκόμαστε ακριβώς στο μέσο όρο).

Γράφημα 1

Είναι ξεκάθαρο πως απαιτείται επιτάχυνση των κοινών προσπαθειών για την επίτευξη των στόχων μέχρι το 2030, και ο Φοιτητικός Διαγωνισμός για την ΕΚΕ «Νίκος Αναλυτής», που πραγματοποιείται φέτος για 7η φορά, σκοπό έχει να αναδείξει καινοτόμες προτάσεις της φοιτητικής κοινότητας προς αυτήν την κατεύθυνση.

Επίκεντρο του φετινού διαγωνισμού θα αποτελέσει ο ΣΒΑ#13 που αφορά στη δράση για το κλίμα, δεδομένου ότι αναμφισβήτητα, η κλιματική αλλαγή αποτελεί επείγουσα απειλή για τον πλανήτη μας και ο αντίκτυπός της στην επίτευξη των άλλων στόχων είναι κρίσιμος.

Ειδικότερα, ο 7ος κύκλος του Φοιτητικού Διαγωνισμού θα εστιάσει σε μία μόνο από τις διαστάσεις του ευρέος αυτού ζητήματος, τον κοινωνικό αντίκτυπο της κλιματικής αλλαγής, καλώντας για τη συνεισφορά των φοιτητικών ομάδων στην ανάδειξη πιθανών λύσεων και προτάσεων όσον αφορά στην αντιμετώπιση και το μετριασμό των κοινωνικών συνεπειών της κλιματικής κρίσης.

Για πρώτη φορά, κατά την 7η υλοποίηση του διαγωνισμού, οι εργασίες των νέων θα αποκτήσουν μία πιο διαδραστική διάσταση, αποτελούμενες από:

Α. μία γραπτή εργασία ανάπτυξης του θέματος και εμπεριστατωμένων προτάσεων, όπως κάθε χρόνο,

Β. μία αφίσα σύνοψης των συμπερασμάτων και προτάσεων της εργασίας, προσφέροντας μία γραφική προσέγγιση για την παρουσίαση της εργασίας. Οι 6 shortlisted αφίσες θα προβληθούν σε ειδική δια ζώσης εκδήλωση (“Poster Session”), δίνοντας την ευκαιρία δυνατότητα παρουσίασης και συζήτησης μεταξύ φοιτητών και αξιολογητών για το περιεχόμενο των εργασιών (οδηγίες σχετικά με τη δημιουργία αφίσας παρακάτω).

Τα βραβεία του φετινού διαγωνισμού είναι:

  • απασχόληση σε εταιρία-μέλος του CSR HELLAS σε θέση αμειβόμενης πρακτικής άσκησης για διάρκεια τουλάχιστον ενός μήνα,
  • αεροπορικό εισιτήριο μετ’ επιστροφής από την εταιρία-μέλος AEGEAN AIRLINES με ανοιχτό προορισμό.

Η προθεσμία υποβολής των εργασιών είναι η Παρασκευή 20 Μαΐου 2022.

Συγκεκριμένα, οι ομάδες φοιτητών και φοιτητριών καλούνται να εστιάσουν και να αναπτύξουν ένα ΜΟΝΟ από τα παρακάτω ερωτήματα:

  1. Ποιες εξειδικευμένες πολιτικές μπορούν να εφαρμοστούν για την πρόληψη των δυσμενών κοινωνικών συνεπειών που επιφέρει η κλιματική αλλαγή στον τομέα της γεωργίας; Ποιες αλλαγές θα προτείνατε να εφαρμοστούν στον αγροτοδιατροφικό τομέα ώστε να μειωθεί ο αντίκτυπος της κλιματικής αλλαγής στην παραγωγή και κατανάλωση ορισμένων προϊόντων και τροφίμων, ελαχιστοποιώντας παράλληλα τις όποιες αρνητικές επιδράσεις στους τοπικούς πληθυσμούς που εργάζονται στον τομέα αυτό;

 

  1. Στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας, το αργότερο έως το έτος 2050 η Ελλάδα θα καταστεί κλιματικά ουδέτερη, που σημαίνει ότι οι εκπομπές από τις πηγές και οι απορροφήσεις από τις καταβόθρες των αερίων του θερμοκηπίου θα έχουν ισοσκελιστεί το αργότερο έως το έτος 2050. Στο πλαίσιο αυτό είναι αναγκαία η ενεργειακή μετάβαση της Ελλάδας σε καθαρές πηγές ενέργειας, και ως καταληκτική ημερομηνία για την απο-λιγνιτοποίηση του ενεργειακού μίγματος της χώρας ορίζεται η 31η Δεκεμβρίου 2028. Ποιες κοινωνικές επιπτώσεις θα έχει η επίτευξη των ανωτέρω στόχων στις τοπικές κοινωνίες λιγνιτικής παραγωγής ενέργειας και ποιες οι πολιτικές που μπορούν να υποστηρίξουν μία δίκαιη κοινωνική μετάβαση στη μετα-λιγνιτική εποχή; Πως μπορούν να συμβάλουν οι επιχειρήσεις μεν, αλλά και τα ενδιαφερόμενα μέρη σε τοπικό επίπεδο δε, στην ελαχιστοποίηση των αρνητικών επιπτώσεων της μετάβασης αυτής και τη μείωση της διαρθρωτικής ανεργίας;

 

  1. Ο τουρισμός αποτελεί επαγγελματική δραστηριότητα για σημαντικό ποσοστό του πληθυσμού της χώρας, και κατά συνέπεια συνεισφέρει στην (ισορροπημένη) οικονομική ανάπτυξη της Ελλάδας. Πως μπορεί να επηρεάσει η κλιματική αλλαγή την τουριστική βιομηχανία (καταλύματα, οργάνωση συνεδρίων, εστίαση, μεταφορές κ.λπ.), ειδικότερα στις μικρές νησιωτικές περιοχές που εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από τον τουρισμό, και πως μπορούν να συμβάλουν οι επιχειρήσεις και τα ενδιαφερόμενα μέρη στην προσαρμογή  και το μετριασμό των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής;

 

  1. Η προσαρμογή και ο μετριασμός της κλιματικής αλλαγής οδηγούν στην ανάπτυξη και ανάδειξη νέων επαγγελμάτων. Νέα επαγγέλματα συνεπάγονται και νέες δεξιότητες, τόσο από τους νεοεισερχόμενους στην αγορά εργασίας όσο και από τους ήδη επαγγελματίες. Ποιος ο ρόλος της εκπαίδευσης για την ανάπτυξη των νέων δεξιοτήτων και την καλλιέργεια των απαραίτητων προσόντων που απαιτούνται από τα αναδυόμενα επαγγέλματα; Πώς μπορεί το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα να υποστηρίξει την αγορά εργασίας να αντιμετωπίσει τις επιπτώσεις της κλιματικής κρίσης στον εργασιακό τομέα;

Κατά την απάντηση των παραπάνω ερωτήσεων, οι νέοι ενθαρρύνονται να εξετάσουν δύο από τους πέντε υποστόχους του Στόχου #13 και συγκεκριμένα:

  • Υποστόχος 13.3: βελτίωση της εκπαίδευσης, ευαισθητοποίησης, καθώς και της ανθρώπινης και θεσμικής ικανότητας σχετικά με θέματα που αφορούν το μετριασμό της κλιματικής αλλαγής, την προσαρμογή, τη μείωση των επιπτώσεων και την έγκαιρη προειδοποίηση
  • Υποστόχος 13.β: προώθηση μηχανισμών για την αύξηση της ικανότητας σχετικά με τον αποτελεσματικό σχεδιασμό και τη διαχείριση θεμάτων που αφορούν την κλιματική αλλαγή στις λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες και στα μικρά αναπτυσσόμενα νησιωτικά κράτη, συμπεριλαμβανομένων των γυναικών, των νέων καθώς και των τοπικών και περιθωριοποιημένων κοινοτήτων

Συγχρόνως, τονίζοντας τον αλληλένδετο χαρακτήρα των στόχων, είναι σκόπιμο οι εργασίες να εξετάσουν και τη σύνδεση του Στόχου #13 με άλλους στόχους, και ιδιαίτερα τους Στόχους #4 (Ποιότικη Εκπαίδευση) και #17 (Συνεργασία για τους Στόχους).

Όπως κάθε χρόνο, ο διαγωνισμός απευθύνεται σε ομάδες φοιτητών/-τριών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, αποτελούμενες από 3 ή 4 μέλη, προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων από όλα τα Ελληνικά πανεπιστήμια. Βασική προϋπόθεση συμμετοχής είναι οι φοιτητές/-τριες να βρίσκονταν στο δεύτερο έτος των σπουδών τους και άνω.

*Σημειώνεται ότι είναι απαραίτητη η συμπλήρωση της αίτησης συμμετοχής από κάθε μέλος μίας ομάδας και όχι μόνο από ένα μέλος.

Βρείτε παρακάτω το συνοδευτικό υλικό προς περαιτέρω επεξήγηση και καθοδήγηση στη διαδικασία συγγραφής των εργασιών.

Προτεινόμενη βιβλιογραφία (*νέο)

Οδηγός Συγγραφής Γραπτής Εργασίας

Οδηγός Δημιουργίας Ακαδημαϊκής Αφίσας (*νέο)

Οδηγός Βιβλιογραφικής Ανασκόπησης (*νέο)

Φόρμα Μελών Ομάδας

Κριτήρια Αξιολόγησης Εργασίας

Όροι Συμμετοχής

Πολιτική Απορρήτου

Υποβάλλετε την εργασία της ομάδας σας αποστέλλοντάς την στο info@csrhellas.org μέχρι τις 20 Μαΐου 2022 και ώρα 23:59.

Οι 6 ομάδες που θα λάβουν τις υψηλότερες βαθμολογίες στο πρώτο στάδιο της αξιολόγησης, που θα πραγματοποιηθεί εντός Ιουνίου 2022, θα προκριθούν σε ένα δεύτερο στάδιο αξιολόγησης, κατά τα μέσα Ιουλίου 2022, το λεγόμενο “Poster Session“, όπου τα μέλη των 6 ομάδων θα έχουν την ευκαιρία να παρουσίασουν και να υποστηρίξουν τις εργασίες τους μπροστά σε μία Κριτική Επιτροπή, διακρίνοντας τελικώς 3 ομάδες εξ αυτών ως νικήτριες.

Η ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ – ΔΙΑΚΡΙΘΕΝΤΕΣ ΣΤΟΝ 6Ο ΚΥΚΛΟ

Μέλη που συμμετέχουν στην πρωτοβουλία