2014-2016 – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: CARVE

Με βάση τη διαπίστωση ότι η βία βάσει φύλου επηρεάζει όλες τις πτυχές της ζωής των γυναικών, οι επιχειρήσεις αναγνωρίζονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) ως ένας από τους πυλώνες της κοινωνίας που έχουν μεγάλη δύναμη για να συμβάλουν στην αντιμετώπιση του φαινομένου.

carve

Με το πρόγραμμα CARVE, ως CSR HELLAS, καλέσαμε τις επιχειρήσεις να αναλάβουν δράση, ως πρεσβευτές, μέσω της παροχής ενημέρωσης για το φαινόμενο της βίας κατά των γυναικών και για τα μέτρα που μπορούν να ληφθούν για την πρόληψή του.

Βασικός μας στόχος μέσω του διακρατικού και συγχρηματοδοτούμενου από την Ε.Ε. προγράμματος CARVE, που υλοποιήσαμε σε συνεργασία με φορείς από Γαλλία, Ισπανία, Βέλγιο, Ελλάδα και Βουλγαρία την περίοδο 2014 – 2016, ήταν να ευαισθητοποιήσουμε και να αποτρέψουμε το φαινόμενο της βίας κατά των γυναικών, μέσω μιας ολοκληρωμένης ευρωπαϊκής εκστρατείας με τις επιχειρήσεις σε ηγετικό ρόλο. Επιπλέον, το έργο επικεντρωνόταν στην αντιμετώπιση της ενδοοικογενειακής βίας, καταρρίπτοντας προκαταλήψεις που εμποδίζουν την αποκάλυψή της στον εργασιακό χώρο. Πιο συγκεκριμένα, οι επιμέρους δράσεις μέσω του CARVE ήταν:

 • Η ανάπτυξη γνώσης γύρω από το ζήτημα της βίας κατά των γυναικών
 • Η ενθάρρυνση των επιχειρήσεων να διαδραματίσουν ενεργό, ηγετικό ρόλο για τη συμβολή τους στην αντιμετώπιση του φαινομένου
 • Η έρευνα για συλλογή καλών πρακτικών επιχειρήσεων από κάθε συμμετέχουσα χώρα
 • Η δημιουργία ενός ευρωπαϊκού οδηγού με παραδείγματα καλών πρακτικών σχετικά με την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών
 • Η διάχυση του οδηγού σε όλη την Ευρώπη μέσα από δράσεις διάδοσης και επικοινωνίας.

Τα παραδοτέα του προγράμματος, στο ελληνικό πλαίσιο, που μπορούν να αξιοποιηθούν από τις επιχειρήσεις είναι τα ακόλουθα:

 1. Οδηγός καλών πρακτικών για τις επιχειρήσεις
 2. Υλικό ευαισθητοποίησης και πληροφόρησης
 3. Video
 4. Μελέτη Ελλάδας
 5. Ευρωπαϊκές και εθνικές εκδηλώσεις
 6. Workshops