ΕΚΕ & ΜμΕ

Ο δρόμος για την ανταγωνιστικότητα και τη βιώσιμη ανάπτυξη

Στο CSR HELLAS σχεδιάσαμε το συγκεκριμένο ενημερωτικό φυλλάδιο με στόχο την συνοπτική περιγραφή της σημαντικότητας της ΕΚΕ για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜμΕ).

Η έκδοσή του αποτέλεσε μέρος του προγράμματος «ΕΡΜΗΣ» το οποίο συγχρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στόχο είχε την αποτελεσματική διάχυση και διάδοση της έννοιας και των αρχών της ΕΚΕ στις ΜμΕ.