ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ Ε.Κ.Ε. ΣΤΙΣ ΜμΕ

Η έρευνα για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη στις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις πραγματοποιήθηκε από το Πανεπιστήμιο Αθηνών, το καλοκαίρι του 2006, με πρωτοβουλία μας στο Δίκτυο CSR HELLAS. Εντάσσεται στο συγχρηματοδοτούμενο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρόγραμμα «ΕΡΜΗΣ» που έχει στόχο την ευρύτερη διάχυση και διάδοση της έννοιας της ΕΚΕ στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜμΕ). Στην έρευνα συμμετείχαν 300 ΜμΕ μέσω προσωπικής συνέντευξης.