ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΚΑΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΜμΕ(2007)

 

Το 2007, εκδώσαμε ως CSR HELLAS ένα δεύτερο κατάλογο καλών πρακτικών Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, , ο οποίος επικεντρώνεται στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜμΕ). Συγκεκριμένα, δημιουργήσαμε αυτόν τον κατάλογο με σκοπό να παρέχουμε ένα εργαλείο γνώσης και διάχυσης της έννοιας και των αρχών της ΕΚΕ και των δράσεων που εφαρμόζονται στο πλαίσιό της από τις ΜμΕ.

Οι πρακτικές, τις οποίες επιλέξαμε να προβάλουμε στο συγκεκριμένο οδηγό, παρουσιάζουν  ένα μικρό, μονάχα, μέρος του συνόλου των οικειοθελών δραστηριοτήτων και πρωτοβουλιών, που από τότε αναλάμβαναν, και ακόμη αναλαμβάνουν, πολλές ελληνικές ΜμΕ σε θέματα με κοινωνικό και περιβαλλοντικό χαρακτήρα. Πάνω από 10 χρόνια μετά, ελπίζουμε οι αναγνώστες που έχουν και δικές τους επιχειρήσεις, να συνεχίζουν να βλέπουν τον κατάλογο αυτό ως κάτι το ενδιαφέρον και χρήσιμο για την ανάληψη παρόμοιων πρακτικών και από τις δικές τους επιχειρήσεις.