MIA – TOOL (MATURITY INTEGRATION ASSESSMENT): ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Με σκοπό να διευκολυνθούν οι επιχειρήσεις να αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά την ενσωμάτωση της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης (ΕΚΕ) στη στρατηγική και λειτουργία τους, το CSR HELLAS παρέχει στα μέλη του μία νέα υπηρεσία προστιθέμενης αξίας. Αφορά στη δυνατότητα να βελτιώσουν το επίπεδο ωριμότητάς τους, με έναν ολοκληρωμένο και αποτελεσματικό τρόπο, ικανό να τα προετοιμάσει, προκειμένου να αντιμετωπίσουν τους νέους κινδύνους και να διαχειριστούν καλύτερα τις επερχόμενες προκλήσεις, αλλά και τις αναδυόμενες ευκαιρίες που σχετίζονται με τη διαχείριση της υπευθυνότητας και βιωσιμότητάς τους.

H Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη (ΕΚΕ) και γενικότερα η διαχείριση της βιωσιμότητας αποτελεί σήμερα, κριτήριο αποτύπωσης της εταιρικής αξίας. Παράλληλα, αποτελεί και κριτήριο αξιολόγησης από πλευράς επενδυτών, οι οποίοι ολοένα και περισσότερο κατευθύνουν τα κεφάλαιά τους σε επιχειρήσεις που έχουν ενσωματώσει ευρύτερα την ΕΚΕ και τη βιωσιμότητα σε όλα τα επίπεδα και τις επιχειρηματικές λειτουργίες.

Στο πλαίσιο αυτό, οι επιχειρήσεις προσαρμόζουν ανάλογα τα συστήματα διαχείρισής τους, τη στρατηγική και τη δομή τους, αναγνωρίζοντας πως η εμπέδωση και ανταπόκρισή τους στην ενσωμάτωση της ΕΚΕ, αποτελεί τη βάση για την ανάπτυξη και τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητάς τους.

Ενώ η νέα αυτή πραγματικότητα επιδρά καταλυτικά στον μετασχηματισμό επιχειρήσεων, κλάδων και αγορών, διαπιστώνεται ότι η καθημερινή επιχειρησιακή λειτουργία συχνά απορροφά την προσοχή των διοικήσεων για να κοιτάξουν πέρα από τον βραχυπρόθεσμο ορίζοντα, προκειμένου να οικοδομήσουν ένα βιώσιμο μέλλον.

Το Σύστημα Διάγνωσης και Διαχείρισης της Εταιρικής Υπευθυνότητας (Maturity Integration Assessment – ΜΙΑ) έχει εφαρμοστεί σε πλήθος εταιρειών μελών του CSR Europe όπως Enel, Solvay, Canon, Danone, Toyota, Bridgestone, StateStreet, Michelin, Unipol, ΤΙΤΑΝ κ.α., και πλέον προσφέρεται και στην Ελλάδα από το CSR HELLAS, ως μια νέα υπηρεσία.

Στόχος του Συστήματος ΜΙΑ είναι να υποστηρίξει τις ελληνικές επιχειρήσεις στην ανταπόκρισή τους στις νέες απαιτήσεις της Οδηγίας 2014/95/ΕΕ για τη δημοσιοποίηση μη-χρηματοοικονομικών πληροφοριών και πληροφοριών για τη διαφορετικότητα, η οποία έχει πλέον ενσωματωθεί στην ελληνική έννομη τάξη μέσω του Ν.4403/2016 και της ερμηνευτικής εγκυκλίου Νο.62784/06-06-2017 που ακολούθησε, διευρύνοντας σημαντικά το πεδίο εφαρμογής σε σχέση με την πρόβλεψη της Οδηγίας.

Το Σύστημα ΜΙΑ προσφέρει στις επιχειρήσεις τη δυνατότητα διαχείρισης της εταιρικής τους υπευθυνότητας σε όλο το εύρος εφαρμογής της, μέσω της αποτύπωσης του επιπέδου ενσωμάτωσης και ωριμότητας σε πλήθος περιοχών όπως:

 1. Διαφορετικότητα,
 2. Προμηθευτική αλυσίδα,
 3. Υγεία & Ασφάλεια,
 4. Εκπαίδευση & Κατάρτιση,
 5. Προϊόντα και Κύκλος Ζωής,
 6. Διαχείριση πελατών,
 7. Εργαζόμενοι και Εργασιακές σχέσεις,
 8. Ανθρώπινα δικαιώματα,
 9. Σχέσεις με τις τοπικές κοινότητες,
 10. Κλιματική αλλαγή,
 11. Διαχείριση νερού,
 12. Αξιοποίηση πόρων,
 13. Διαχείριση αποβλήτων,
 14. Ακεραιότητα.

Η ανάπτυξη του Συστήματος ΜΙΑ έχει αξιοποιήσει κοινά αποδεκτά διεθνή πρότυπα όπως GRI, ISO26000, κ.α., ενώ συνεχώς εμπλουτίζεται με τις εξελίξεις στον τομέα της ΕΚΕ και της βιωσιμότητας. Παράλληλα, η πολυετής εμπειρία των στελεχών των CSR Europe και CSR HELLAS, επιτρέπει τη διασύνδεση της μεθοδολογίας και των εργαλείων του Συστήματος ΜΙΑ τόσο με τα ουσιώδη θέματα που αναγνωρίζει κάθε επιχείρηση και με τους σχετικούς δείκτες που επιλέγει, καθώς και με τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης που αναγνωρίζονται από πλευράς της ως οι πλέον συναφείς με τις δραστηριότητες, το αντικείμενο και τα ενδιαφέροντά της.

Το Σύστημα ΜΙΑ εφαρμόζεται με διασφάλιση πλήρους εμπιστευτικότητας των πληροφοριών και τα αποτελέσματά του αφορούν αποκλειστικά την εξεταζόμενη επιχείρηση. Περιλαμβάνει επιτόπιες συναντήσεις για τη συμπλήρωση ερωτηματολογίων, τα οποία αποτελούν και τη βάση για την ανάλυση και την εξαγωγή συμπερασμάτων.
Η τελική περιεκτική έκθεση αποτύπωσης που παραλαμβάνει η συμμετέχουσα επιχείρηση περιλαμβάνει τόσο ποσοτικά όσο και ποιοτικά στοιχεία. Τα ποσοτικά στοιχεία παρουσιάζονται μέσω διαγραμμάτων που εμφανίζουν την εταιρική επίδοση σε σύγκριση με εκείνη του μέσου όρου όσων επιχειρήσεων εφαρμόζουν το εργαλείο, καθώς και σε σύγκριση με την καλύτερη επίδοση ανά εξεταζόμενο θέμα. Τα ποιοτικά στοιχεία περιλαμβάνουν αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης, καθώς και προτάσεις βελτίωσης ανά εξεταζόμενο θέμα σε συνάρτηση με τα ουσιώδη ζητήματα, τις επιχειρηματικές και κλαδικές προτεραιότητες αλλά και τις γενικότερες τάσεις και εξελίξεις.

Η εφαρμογή του Συστήματος ΜΙΑ μπορεί να αποφέρει πολλαπλά οφέλη μεταξύ των οποίων καταγράφονται:

 • Δυνατότητα ανώνυμης συγκριτικής αξιολόγησης με άλλες επιχειρήσεις σε πανευρωπαϊκό επίπεδο.
 • Αποτύπωση του επιπέδου ωριμότητας στη διαχείριση της βιωσιμότητας και στην ενσωμάτωσή της στις εταιρικές διαδικασίες, σε όλο το εύρος της δραστηριότητας.
 • Εντοπισμός κενών στη διαδικασία μέτρησης και δημιουργία εστιασμένης παρακίνησης για ανάληψη δράσης.
 • Προετοιμασία και υποστήριξη της προσαρμογής των εσωτερικών διαδικασιών για τη συμμόρφωση με συγκεκριμένα πρότυπα διαχείρισης καθώς και με το εθνικό και ευρωπαϊκό ρυθμιστικό πλαίσιο.
 • Ενδυνάμωση εσωτερικής συνεργασίας και εξασφάλιση δια-τμηματικής συμμετοχής στην οικοδόμηση ενός επιχειρησιακού σχεδίου δράσης για τη βιωσιμότητα.
 • Βελτίωση της εσωτερικής επικοινωνίας μεταξύ διαφορετικών τμημάτων ως προς την κατανόηση των περιοχών βελτίωσης με χρήση κοινής γλώσσας για τη βιωσιμότητα.
 • Ανίχνευση αποκλίσεων στην ενσωμάτωση της εταιρικής υπευθυνότητας μεταξύ θυγατρικών ομίλου ή μεταξύ λειτουργικών μονάδων ή μεταξύ δραστηριοποίησης σε περισσότερα του ενός σημεία.
 • Εντοπισμός ουσιαστικών προσδοκιών των ενδιαφερόμενων μερών και ενσωμάτωσή τους στη στρατηγική διαχείρισης της βιωσιμότητας και σε όλα τα επιμέρους τμήματα της οργανωτικής δομής.
 • Ενίσχυση του διαλόγου με τα ενδιαφερόμενα μέρη ως προϋπόθεση ανάπτυξης στοχοθετημένων προγραμμάτων εφαρμογής της ΕΚΕ.

Το Σύστημα ΜΙΑ προβλέπει και δυνατότητα εφαρμογής του σε κλαδικό ή και περιφερειακό επίπεδο, με στόχο την αποτύπωση του βαθμού ενσωμάτωσης της ΕΚΕ και βιωσιμότητας ειδικά για εκείνα τα θέματα που αναγνωρίζονται ως τα πλέον ουσιαστικά από τις επιχειρήσεις μέλη του κλάδου ή όσες δραστηριοποιούνται σε μια συγκεκριμένη περιοχή.

Με σκοπό να υιοθετηθεί το εργαλείο από όσο το δυνατό μεγαλύτερο αριθμό επιχειρήσεων το CSR HELLAS προσφέρει προνομιακές χρεώσεις για τα μέλη. Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις και οντότητες μπορούν να απευθύνονται στο CSR HELLAS (ak@csrhellas.org).

Μέλη που αξιοποιούν το εργαλείο

Άλλες οντότητες που αξιοποιούν το εργαλείο