Αγορά

Αγορά

Αγορά

Μεταξύ των σημαντικότερων παραγόντων για την οικονομική αποτελεσματικότητα κάθε επιχείρησης είναι η Αγορά δηλαδή το επιχειρηματικό περιβάλλον μέσα στο οποίο δραστηριοποιείται καθώς και οι σχέσεις που αναπτύσσει με τους συνεργάτες, πελάτες και προμηθευτές της. Θέματα όπως η διαφάνεια των εταιρικών δραστηριοτήτων και των συναλλαγών, η πλήρης ενημέρωση, σήμανση και ιχνηλασιμότητα των προϊόντων της, η διασφάλιση της ποιότητας και της ασφάλειάς τους, ο σεβασμός των δικαιωμάτων του καταναλωτή, η υπεύθυνη διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας κ.α. βρίσκονται στο επίκεντρο της επιχειρηματικής προσπάθειας βελτίωσης για αειφορία. Η εφαρμογή της υπεύθυνης επιχειρηματικότητας στον πυλώνα εργαζόμενοι μπορεί να περιλαμβάνει πλήθος παρεμβάσεων και προβλεπτικών ενεργειών όπως:

Ενδεικτικά Θέματα

Η διαφάνεια αποτελεί σημαντική προϋπόθεση για την εύρυθμη λειτουργία κάθε επιχείρησης.

Η υιοθέτησή της στην επιχειρηματική φιλοσοφία έχει θετική επίπτωση στην ποιότητα των προϊόντων και υπηρεσιών, στις τιμές, στις σχέσεις συνεργασίας με εργαζόμενους, προμηθευτές ή άλλους συνεργάτες. Αντίθετα, η έλλειψη διαφάνειας στις επιχειρήσεις τροφοδοτεί τη διαφθορά, με δραματικές συνέπειες την επιβάρυνση του κόστους της επιχειρηματικής λειτουργίας γενικά, την αύξηση του κόστους των συμβάσεων προμηθειών με αποτέλεσμα την εμφάνιση φαινομένων αθέμιτου ανταγωνισμού και τη δημιουργία δυσμενών κοινωνικών και οικονομικών προεκτάσεων σε όλο το βασικό κοινωνικό ιστό πλήττοντας εντονότερα τα χαμηλότερα κοινωνικά στρώματα.

Σχετικοί SDGs

16peace

Οι επιχειρήσεις ωφελούνται πολλαπλά όταν αντιμετωπίζουν τους πελάτες τους με σεβασμό αναγνωρίζοντας τα δικαιώματά τους,

προσφέροντάς τους ποιοτικά προϊόντα και υπηρεσίες, με λογικό κόστος και υψηλό επίπεδο προδιαγραφών υγείας και ασφάλειας. Παράλληλα, είναι ιδιαίτερα σημαντικό οι καταναλωτές να έχουν τη δυνατότητα να επιλέγουν με βάση σαφείς, ακριβείς και συνεκτικές πληροφορίες, καθώς αυτές επηρεάζουν τις αποφάσεις του και συμβάλλουν στην εδραίωση της καταναλωτικής εμπιστοσύνης. Επίσης, εξίσου σημαντικό είναι οι καταναλωτές να έχουν πρόσβασή σε μηχανισμούς ταχείας και αποτελεσματικής επίλυσης τυχόν διαφορών προκύπτουν με επιχειρήσεις.

Σχετικοί SDGs

7energy
8economy
9industry
12consumption

Η Εφοδιαστική Αλυσίδα ή αλυσίδα προμηθειών αποτελεί ένα επιχειρηματικό δίκτυο δημιουργίας αξίας

που περικλείει επιχειρήσεις που συνεργάζονται σε διάφορα στάδια της παραγωγής προϊόντων ή της παροχής υπηρεσιών. Οι επιχειρήσεις συχνά καλούνται να λογοδοτήσουν για πράξεις ή παραλήψεις που εκτείνονται εκτός της στενής δικής τους δραστηριότητας περικλείοντας το σύνολο της εφοδιαστικής τους αλυσίδας. Ως εκ τούτου, η εφαρμογή ενός προγράμματος υπεύθυνης διαχείρισης της εφοδιαστικής αλυσίδας τόσο από πλευράς αγοραστών, όσο και προμηθευτών αναδύεται ως προϋπόθεση ανάπτυξης και αειφορίας.

Σχετικοί SDGs

4education
9industry
12consumption
16peace
17goals

Η εφαρμογή ορθών πρακτικών εταιρικής διακυβέρνησης συμβάλλει θετικά στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων,

όσον αφορά αφενός στην αποτελεσματικότητα της εσωτερικής οργάνωσης αφετέρου στο χαμηλότερο κόστος κεφαλαίου. Συνιστά τη δομή μέσω της οποίας προσεγγίζονται και τίθενται οι στόχοι της επιχείρησης, εντοπίζονται οι βασικοί κίνδυνοι που αυτή αντιμετωπίζει κατά τη λειτουργία της, προσδιορίζονται τα μέσα επίτευξης των επιχειρηματικών στόχων, οργανώνεται το σύστημα διαχείρισης κινδύνων και καθίσταται δυνατή η παρακολούθηση της απόδοσης της Διοίκησης, κατά τη διαδικασία εφαρμογής των παραπάνω.

Σχετικοί SDGs

8economy
16peace
17goals

Η εφαρμογή ορθών πρακτικών εταιρικής διακυβέρνησης συμβάλλει θετικά στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων,

όσον αφορά αφενός στην αποτελεσματικότητα της εσωτερικής οργάνωσης αφετέρου στο χαμηλότερο κόστος κεφαλαίου. Συνιστά τη δομή μέσω της οποίας προσεγγίζονται και τίθενται οι στόχοι της επιχείρησης, εντοπίζονται οι βασικοί κίνδυνοι που αυτή αντιμετωπίζει κατά τη λειτουργία της, προσδιορίζονται τα μέσα επίτευξης των επιχειρηματικών στόχων, οργανώνεται το σύστημα διαχείρισης κινδύνων και καθίσταται δυνατή η παρακολούθηση της απόδοσης της Διοίκησης, κατά τη διαδικασία εφαρμογής των παραπάνω.

Σχετικοί SDGs

8economy
16peace
17goals

Η δράση του CSR HELLAS

Σχετιζόμενοι SDGs

8economy
9industry
12consumption
17goals