Δραστηριότητα

Δραστηριότητα

Το CSR HELLAS παρέχει στα μέλη του τη δυνατότητα εφαρμογής ενός ολοκληρωμένου συστήματος αξιολόγησης θεμάτων εταιρικής υπευθυνότητας συγκριτικά (benchmarking) αφενός προς μία προσομοίωση εξιδανικευμένης κατάστασης αφετέρου δε προς άλλες επιχειρήσεις σε πανευρωπαϊκό επίπεδο.

Η δράση του CSR HELLAS