Τα Μέλη μας

Εταιρικό Προφίλ

O ΔΕΔΔΗΕ ξεκίνησε να λειτουργεί το Μάιο του 2012 μετά από την απόσχιση του Κλάδου Διανομής της ΔΕΗ Α.Ε. σε εφαρμογή του Νόμου 4001/2011, στο πλαίσιο προσαρμογής στην Οδηγία 2009/72/ΕΚ της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Αποτελεί 100% θυγατρική εταιρία της ΔΕΗ Α.Ε., ωστόσο είναι ανεξάρτητη νομικά, λειτουργικά και διοικητικά από αυτή.
Σκοπός της Εταιρίας είναι η Διαχείριση του Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας, συνεπώς ο ΔΕΔΔΗΕ είναι αρμόδιος για να φθάνει αδιάλειπτα το ρεύμα σε όλη τη χώρα.
Έργο του ΔΕΔΔΗΕ είναι η ανάπτυξη, η λειτουργία και η συντήρηση του δικτύου διανομής ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα, διασφαλίζοντας κατά τον πλέον οικονομικό, διαφανή, άμεσο και αμερόληπτο τρόπο την πρόσβαση σε αυτό όλων των Χρηστών δικτύου (δηλ. των παραγωγών και των καταναλωτών) και όλων των Προμηθευτών ηλεκτρικής ενέργειας προκειμένου να ασκούν τις δραστηριότητές τους, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
Στόχος του ΔΕΔΔΗΕ είναι η παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας προς όλους τους Χρήστες του Δικτύου και τους Προμηθευτές, με διαφάνεια και αμεροληψία, συμβάλλοντας στην ανάπτυξη της χώρας, πάντοτε με σεβασμό στον άνθρωπο και το περιβάλλον.
Ο ΔΕΔΔΗΕ διανέμει ηλεκτρική ενέργεια σε παραπάνω από 7,4 εκατομμύρια καταναλωτές, το συνολικό μήκος των δικτύων που διαχειρίζεται ξεπερνά τα 236.000 χιλιόμετρα, δηλαδή περίπου 6 φορές ο γύρος της γης και με βάση τον αριθμό των πελατών και το μήκος των δικτύων αποτελεί μια από τις μεγαλύτερες εταιρίες διανομής ηλεκτρικής ενέργειας στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Η Εταιρία απασχολεί άμεσα περίπου 7.000 άτομα (τακτικό και έκτακτο προσωπικό) και έμμεσα περίπου 5.000 άτομα, που απασχολούνται στις συνεργαζόμενες εργολαβικές Εταιρίες.
Ο ΔΕΔΔΗΕ συνδέει με ενέργεια κάθε γωνιά της Ελλάδας.

Πληροφορίες για ΕΚΕ

H Βιώσιμή Ανάπτυξη αποτελεί το βασικό πυρήνα της στρατηγικής εταιρικής κοινωνικής ευθύνης που υιοθετεί ο ΔΕΔΔΗΕ, από την πρώτη ημέρα λειτουργίας του.

Ο ΔΕΔΔΗΕ έχοντας αποκτήσει κεντρικό ρόλο στην ελληνική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, αναπροσαρμόζει τη στρατηγική Βιώσιμης Ανάπτυξής του, με επίκεντρο τον άνθρωπο και το περιβάλλον.

Οι 17 στόχοι βιώσιμης ανάπτυξης του ΟΗΕ, με χρονικό ορίζοντα το 2030, αποτελούν την «πυξίδα» της Εταιρίας για να ενισχύσει στο μέγιστο δυνατό βαθμό την οικονομική, κοινωνική και περιβαλλοντολογική συμβολή της.

Η επίτευξη αυτών των στόχων αποτελεί μια μεγάλη πρόκληση για τον ΔΕΔΔΗΕ αλλά και μια μεγάλη ευκαιρία για να υλοποιήσει ενέργειες, δράσεις και επενδύσεις που θα συνεισφέρουν καθοριστικά στην ανάπτυξη μιας βιώσιμης Ελλάδας.

Οι επενδύσεις στα «Έξυπνα Δίκτυα» που υλοποιεί ο ΔΕΔΔΗΕ επιτρέπουν τη μεγαλύτερη και αποδοτικότερη ενσωμάτωση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στο ενεργειακό ισοζύγιο, συμβάλλοντας σημαντικά στη μείωση των εκπομπών αερίων ρύπων και στη συνεπαγόμενη βελτίωση της ποιότητας ζωής. Φθηνότερη και περισσότερο «καθαρή» ενέργεια είναι το αποτέλεσμα του εκσυγχρονισμού του πανελλαδικού Δικτύου που υλοποιεί ο ΔΕΔΔΗΕ.

Ο επιχειρησιακός σχεδιασμός του ΔΕΔΔΗΕ και τα στρατηγικά έργα που περιλαμβάνει οδηγούν με ταχείς ρυθμούς στην οικονομία του μηδενικού άνθρακα και στην επίτευξη των κλιματικών στόχων που έχουν τεθεί σε εθνικό αλλά και πανευρωπαϊκό επίπεδο.

Ταυτόχρονα, η ενεργή στήριξη του ΔΕΔΔΗΕ στην Ηλεκτροκίνηση, θα συμβάλλει στη μείωση των εκπομπών CO2 από τον τομέα των μεταφορών, με θετικές επιπτώσεις στην υγεία, το περιβάλλον αλλά και την οικονομία.

Απολογισμοί Βιωσιμότητας