Τα Μέλη μας

Εταιρικό Προφίλ

Η εταιρεία ΓΕΦΥΡΑ Α.Ε. συστάθηκε το 1995 από τη γαλλική VINCI και έξι ελληνικές κατασκευαστικές εταιρείες, με έδρα το Χαλάνδρι Αττικής και με αποκλειστικό σκοπό τη σύναψη με το Ελληνικό Δημόσιο και την υλοποίηση της Σύμβασης Παραχώρησης της Γέφυρας Ρίου-Αντιρρίου. Ως Παραχωρησιούχος, η ΓΕΦΥΡΑ Α.Ε. έχει την ευθύνη της μελέτης, κατασκευής, χρηματοδότησης, συντήρησης και λειτουργίας της Γέφυρας στη διάρκεια των 42 ετών της περιόδου παραχώρησης. Για να ανταποκριθεί στις δεσμεύσεις της, έχει υπογράψει μέχρι σήμερα περισσότερες από 50 συμβάσεις, στις οποίες συμπεριλαμβάνεται η σύμβαση κατασκευής με την Κατασκευάστρια Κοινοπραξία καθώς και οι πολυάριθμες αναλυτικές χρηματοδοτικές συμβάσεις με τους Δανειστές. Κατά τη διάρκεια της περιόδου κατασκευής ο Παραχωρησιούχος εξασφάλισε την εύρυθμη διαχείριση όλου του χρηματοδοτικού πλαισίου του έργου, καθώς και την κάλυψη των καθημερινών χρηματοδοτικών αναγκών του. Από τον Αύγουστο 2004, οπότε και έληξε η κατασκευαστική περίοδος και μέχρι τη λήξη της περιόδου παραχώρησης, η ΓΕΦΥΡΑ Α.Ε. είναι υπεύθυνη για την ομαλή λειτουργία του έργου (μέσα στο πλαίσιο της σύμβασης παραχώρησης), για τη συντήρησή του και όλες τις απαραίτητες βελτιώσεις, ώστε το έργο να βρίσκεται πάντα στη πρωτοπορία των τεχνολογικών εξελίξεων. Σκοπός της είναι μέσα από τη συμβατικά χρηστή διαχείριση του έργου, η κοινωνική αναβάθμιση της ευρύτερης περιοχής. Για αυτόν το λόγο, η Γέφυρα έχει αναπτύξει και προτίθεται στο μέλλον να αναπτύξει ακόμα περισσότερο την εμπορική, κοινωνική και χορηγική στρατηγική της.

Πληροφορίες για ΕΚΕ

Η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της λειτουργίας της  ΓΕΦΥΡΑ Α.Ε.  και ένα βασικό  πυλώνα,  στον οποίο η εταιρεία επενδύει κάθε χρόνο σημαντικά χρηματικά ποσά, με στόχο την οικονομική, κοινωνική και περιβαλλοντική ευημερία.

Το εταιρικό αξίωμα  «Μέσα από την Κοινωνία, από την Κοινωνία, για την Κοινωνία» στοχεύει στην εγκαθίδρυση ισχυρών και μακροχρόνιων σχέσεων εμπιστοσύνης μεταξύ της εταιρείας , της τοπικής κοινωνίας και του ευρύτερου κοινωνικού συνόλου.

Με απόφαση του Προέδρου & Διευθύνοντος Συμβούλου, η ΓΕΦΥΡΑ Α.Ε. επενδύει σταθερά από το 2009 μέχρι σήμερα, ένα ετήσιο χρηματικό ποσό και άλλους πόρους που βρίσκονται στη διάθεσή της για την υποστήριξη ενεργειών εταιρικής υπευθυνότητας. Υποστηρίζει δράσεις, ενέργειες, πρωτοβουλίες και αειφόρες πρακτικές, που ανταποκρίνονται στις ανάγκες των επιχειρηματικών της κοινωνών (stakeholders) και αποβλέπουν στη βελτίωση κάθε δυσχερούς κοινωνικής ή περιβαλλοντικής κατάστασης, την επίλυση των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν και την εν γένει ανάπτυξη της περιοχής στην οποία η εταιρεία δραστηριοποιείται.

Η ολοκληρωμένη Στρατηγική Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της εταιρικής στρατηγικής της εταιρείας και την οποία ακολουθούμε, αναθεωρείται και αναπροσαρμόζεται στις ανάγκες και στις προσδοκίες των επιχειρηματικών κοινωνών της εταιρείας. Η εφαρμογή της, μέσω των κοινωνικών και περιβαλλοντικών δράσεων, αξιολογείται σε ετήσια βάση, ενδοεταιρικά και σε επίπεδο κυρίου μετόχου (Ομίλου VINCΙ), αλλά και μέσω ευρύτερου εξωτερικού auditing που υλοποιείται σε τακτά διαστήματα.

Η ΓΕΦΥΡΑ επιδιώκει να σκέπτεται και να δρα ως ένας υπεύθυνος, συνειδητοποιημένος ενεργός πολίτης. Η προσήλωση στην πολιτοκεντρικότητα ως εταιρική στρατηγική πολιτική, ήταν αυτή που οδήγησε τον επιφανέστερο Έλληνα γλωσσολόγο, Καθηγητή Γεώργιο Μπαμπινιώτη, να προτείνει τη λέξη «πολιτοσύνη» για να περιγραφεί το «σκέπτεσθαι» και το «πράττειν» της ΓΕΦΥΡΑ Α.Ε. στο πεδίο της υπεύθυνης επιχειρηματικότητας.