Τα Μέλη μας

Εταιρικό Προφίλ

Το ΙΒΕΠΕ-ΣΕΒ αποτελεί τον εκπαιδευτικό βραχίονα του ΣΕΒ στο χώρο της ∆ια Βίου Μάθησης και Επαγγελµατικής Κατάρτισης. Από το 1980 παρακολουθούµε συνεχώς τις απαιτήσεις της αγοράς εργασίας σχεδιάζοντας & υλοποιώντας εκπαιδευτικά προγράµµατα για εργαζοµένους, αυτοαπασχολούµενους, ανέργους και ευπαθείς κοινωνικά οµάδες, στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Τα εκπαιδευτικά µας προγράµµατα σχεδιάζονται σύµφωνα µε την πραγµατική προσφορά και ζήτηση δεξιοτήτων ανά κλάδο οικονοµίας και ανά επάγγελµα και έχουν ως σκοπό να βοηθήσουν τους καταρτιζοµένους να διαµορφώσουν ένα σύγχρονο και ανταγωνιστικό επαγγελµατικό προφίλ. Παράλληλα, δίνουµε τη δυνατότητα στις επιχειρήσεις να αυξήσουν την παραγωγικότητά τους, εκπαιδεύοντας και πιστοποιώντας το ανθρώπινο δυναµικό τους βάσει των τρεχουσών τους αναγκών.

Για περισσότερα από 40 χρόνια, υλοποιούµε καινοτόµα εκπαιδευτικά προγράµµατα σε ένα ευρύ φάσµα θεµάτων στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις µας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη,  Πάτρα και Βόλο, αλλά και ενδοεπιχειρησιακά. Η άµεση σύνδεσή µας µε όλους τους παραγωγικούς τοµείς και η µακροχρόνια εµπειρία µας, µας επιτρέπουν να είµαστε αποτελεσµατικοί σε εθνικά και ευρωπαϊκά εκπαιδευτικά προγράµµατα καθώς και σε προγράµµατα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης. Συνεργαζόµαστε µε περισσότερες από 800 επιχειρήσεις στην Ελλάδα αλλά και µε εκπαιδευτικά ιδρύµατα, πανεπιστήµια και experts από όλο τον κόσµο. Το εξειδικευµένο, άρτια καταρτισµένο προσωπικό µας και τα υψηλής ποιότητας standards που ακολουθούµε, καθιστούν το ΙΒΕΠΕ-ΣΕΒ αξιόπιστο συνεργάτη για την αναβάθµιση των γνώσεων και δεξιοτήτων του εργατικού δυναµικού.

Για την διασφάλιση της ποιότητας των υπηρεσιών µας έχουµε αναπτύξει και εφαρµόζουµε Πιστοποιηµένο Σύστηµα ∆ιαχείρισης Ποιότητας που πληροί τις απαιτήσεις του διεθνούς προτύπου ISO9001:2015, για το σχεδιασµό και τη διεξαγωγή προγραµµάτων επαγγελµατικής κατάρτισης, ενώ συγχρόνως εφαρµόζουµε Πιστοποιηµένο Σύστηµα ∆ιαχειριστικής Επάρκειας σύµφωνα µε το Ελληνικό Πρότυπο ΕΛΟΤ 1429:2008, για προγραµµατισµό και διαχείριση συγχρηµατοδοτούµενων έργων. Επίσης, το ΙΒΕΠΕ-ΣΕΒ αποτελεί διαπιστευµένο Φορέα Πιστοποίησης Προσώπων σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του διεθνούς προτύπου ISO 17024 του Εθνικού Συστήµατος ∆ιαπίστευσης (ΕΣΥ∆).

Πληροφορίες για ΕΚΕ

Το ΙΒΕΠΕ-ΣΕΒ εξειδικεύεται στο σχεδιασμό, την οργάνωση και την υλοποίηση προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης, στα πλαίσια δράσεων Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης.

Τα προγράμματα κατάρτισης προσφέρουν τα κατάλληλα εφόδια, ώστε να ενισχύσουν τις γνώσεις και δεξιότητες των ωφελουμένων των CSR campaigns, με σκοπό να υποστηρίξουν τις προσπάθειές τους στην αναζήτηση εργασίας και να προβάλλουν τις εταιρικές αξίες των επιχειρήσεων που τα χρηματοδοτούν.

Η προσέγγισή μας βασίζεται σε πέντε άξονες:

Ιδέα

Συνεργαζόμαστε μαζί σας με σκοπό να αναδείξουμε την ιδέα πάνω στην οποία θα χτιστεί ένα σχέδιο δράσης ΕΚΕ, με βασικό αντικείμενο την εκπαίδευση ειδικών πληθυσμιακών ομάδων.

Έρευνα

Η ομάδα εκπαιδευτικής ανάπτυξης μελετά το πλαίσιο αναφοράς της κεντρικής ιδέας του έργου, ώστε να επιλεγούν οι κατάλληλες δράσεις που θα υποστηρίξουν τις εκπαιδευτικές ανάγκες της ομάδας στόχου.

Στρατηγικός σχεδιασμός

Συνεργαζόμαστε μαζί σας, με σκοπό να σχεδιάσουμε το πλάνο δράσης με τέτοιο τρόπο που να αναδεικνύει τα πλεονεκτήματα για τους συμμετέχοντες, ενώ παράλληλα να μεγιστοποιεί το θετικό αντίκτυπο που θα έχει η δράση CSR στην κοινωνία.

Υλοποίηση

Η ομάδα εκπαιδευτικής υποστήριξης συντονίζει την υλοποίηση των δράσεων, εφαρμόζοντας συνεχή διαμορφωτική αξιολόγηση ώστε να επιτευχθούν τα learning outcomes στα οποία έχουμε στοχεύσει και να διασφαλιστεί η επιτυχία του CSR Project.

Ανασκόπηση

Αφού ολοκληρωθεί η δράση CSR, παρέχουμε αναλυτικά προσυμφωνημένα στατιστικά στοιχεία, δείκτες (KPIs) και αναφορές για την πορεία υλοποίησης του προγράμματος, ώστε να γίνει η τελική αποτίμηση και αξιολόγηση της δράσης από τα αντίστοιχα εταιρικά τμήματα.

Για περισσότερες πληροφορίες:

Πατήστε εδώ