Τα Μέλη μας

Εταιρικό Προφίλ

Η αποστολή του Συνδέσμου Βιομηχανιών Ελλάδος διέπεται από τις ακόλουθες αρχές:

  • Μελέτη, προστασία και προαγωγή των ηθικών, οικονομικών και επαγγελματικών συμφερόντων των μελών του,
  • Μέριμνα για τη βιομηχανική ανάπτυξη του Βορειοελλαδικού Τόξου, μέσα στα πλαίσια της ανάπτυξης της εθνικής οικονομίας,
  • Συμβολή στη γενικότερη οικονομική, κοινωνική και πολιτιστική ανάπτυξη της χώρας μας και ειδικότερα των Περιφερειών του Βορειοελλαδικού Τόξου,
  • Προβολή του θεσμού της ιδιωτικής επιχείρησης μέσα στα πλαίσια μιας ελεύθερης και αναπτυσσόμενης κοινωνίας και οικονομίας,
  • Προάσπιση των συμφερόντων των μελών του Συνδέσμου με προσφυγή στις αρχές της νομοθετικής, εκτελεστικής και δικαστικής εξουσίας,
  • Προώθηση με κάθε πρόσφορο μέσο της βιομηχανίας στην Ελλάδα και τον κόσμο.

Πληροφορίες για ΕΚΕ