Όραμα & Αποστολή (center)

Όραμα & Αποστολή

Το Όραμά Μας

Όραμα του Δικτύου CSR Hellas είναι η βελτίωση της μακροπρόθεσμης ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων και της ελληνικής οικονομίας συνολικά, μέσω της ενσωμάτωσης της υπεύθυνης επιχειρηματικότητας στη στρατηγική και τους βασικούς άξονες της λειτουργίας των επιχειρήσεων.

Η Αποστολή Μας

Αποστολή του Δικτύου CSR Hellas είναι, η αξιοποίηση των αρχών και των πρακτικών εφαρμογών της υπεύθυνης επιχειρηματικότητας, για την ενίσχυση της βιωσιμότητας, της καινοτομίας και της κοινωνικής συνοχής σε εθνικό και τοπικό επίπεδο.

Οι Στόχοι Μας

  • Ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη κοινών δράσεων μεταξύ των μελών του, για την αντιμετώπιση έκτακτων κοινωνικών ή/και περιβαλλοντικών αναγκών.
  • Η συστηματική και οργανωμένη πληροφόρηση για τις εξελίξεις σε θέματα ΕΚΕ, σε εθνικό και διεθνές επίπεδο.
  • Η παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών προς τα μέλη του.
  • Η προώθηση συμπράξεων και συνεργασιών μεταξύ του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα.
  • Η αύξηση των μελών του.

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ CSR HELLAS