Post template

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Εκδήλωση παρουσίασης αποτελεσμάτων προγράμματος CEASE

20 Νοεμβρίου 2019
Το CSR HELLAS, σε συνεργασία με τους τρείς διακρατικούς εταίρους του συγχρηματοδοτούμενου από την Ε.Ε. προγράμματος
CEASE για την καταπολέμηση της βίας βάσει φύλου, συνδιοργάνωσε την εκδήλωση παρουσίασης των αποτελεσμάτων του
που πραγματοποιήθηκε σήμερα στις Βρυξέλλες. Εκ μέρους του CSR HELLAS συμμετείχαν η κ. Παναγιώτα Λαμπροπούλου,
Project Manager CSR HELLAS, η οποία, παρουσιάζοντας το πως υλοποιήθηκε το πρόγραμμα στην Ελλάδα, αναφέρθηκε
ειδικότερα στη συμβολή των επιχειρήσεων-μελών του CSR Hellas που συμμετείχαν ενεργά σε αυτό καθώς και στην ανάγκη
συνεργασίας των ενδιαφερόμενων μερών για την αντιμετώπιση αυτού του εκτεταμένου φαινομένου και η κ. Κατερίνα
Αγορογιάννη, Learning & Development Supervisor Vodafone Greece, που παρουσίασε την πολιτική της εταιρίας για την
ενδοοικογενειακή βία.
Οι δέκα επιχειρήσεις-μέλη του CSR HELLAS, που ένωσαν τις δυνάμεις τους με επιχειρήσεις από τη Γαλλία και το Βέλγιο
υπογράφοντας τη δήλωση δέσμευσης του CEASE, δημιουργήσαν το πρώτο Ευρωπαϊκό Δίκτυο Επιχειρήσεων για τον
τερματισμό της ενδοοικογενειακής βίας προκειμένου να σπάσουν το στερεότυπο ότι η ενδοοικογενειακή βία είναι ένα
ιδιωτικό ζήτημα και να αναγνωρίσουν ότι οι επιπτώσεις της αφορούν όλες τις πτυχές της ζωής ενός θύματος,
συμπεριλαμβάνοντας την εργασιακή του ζωή (μπορείτε να δείτε τις επιχειρήσεις που συμμετέχουν εδώ).
Με στόχο τη δημιουργία ενός εργασιακού περιβάλλοντος που παρέχει υποστήριξη και ασφάλεια στα θύματα
ενδοοικογενειακής βίας που μπορεί να βρίσκονται στο προσωπικό μιας επιχείρησης, το CSR HELLAS, κατά τη διάρκεια του
προγράμματος CEASE (2017-2019) και σε συνεργασία με τους εταίρους του, ανέδειξε τον σημαντικό ρόλο των επιχειρήσεων
στη μάχη κατά της ενδοοικογενειακής βίας και ανέπτυξε, εμπλέκοντας επιχειρήσεις και αρμόδιους φορείς, εργαλεία για τη
δημιουργία εκπαιδευτικού υπόβαθρου σε στελέχη επιχειρήσεων, την πληροφόρηση και την ευαισθητοποίηση όλης της
σφαίρας επιρροής τους.
Είναι γνωστό ότι η βία βάσει φύλου επηρεάζει δυσανάλογα τις γυναίκες, είναι μια από τις αιτίες που οδηγούν στην ανισότητα
μεταξύ γυναικών και ανδρών και από τις πιο διαδεδομένες μορφές παραβίασης των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στις μέρες μας.
Η Ε.Ε. αναγνωρίζει ότι οι επιχειρήσεις είναι ένας βασικός παράγοντας για την καταπολέμηση του φαινομένου καθώς στην
Ευρώπη το 87% των γυναικών απασχολούνται στον ιδιωτικό τομέα και ο εργασιακός χώρος μπορεί να είναι ο μοναδικός στον
οποίο τα θύματα βρίσκονται μακριά από τον θύτη.
Ο κύκλος αυτός του προγράμματος CEASE ολοκληρώθηκε, όμως, ο αγώνας κατά της ενδοοικογενειακής βίας και της έμφυλης
βίας γενικότερα εντείνεται, ιδίως μετά τη νέα Σύμβαση και Σύσταση για την καταπολέμηση της βίας και της παρενόχλησης
στους χώρους εργασίας που υιοθέτησε πρόσφατα η Διεθνής Οργάνωση Εργασίας (ILO), στην οποία γίνεται ρητή αναφορά
στις επιπτώσεις της ενδοοικογενειακής βίας στην εργασία και στις ενέργειες που μπορούν να αναλάβουν οι επιχειρήσεις για
την αναγνώριση, την ανταπόκριση και την αντιμετώπιση του προβλήματος.
Το CSR HELLAS, στο πλαίσιο των παγκόσμιων Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης (SDGs), πιο συγκεκριμένα του Στόχου 5: Ισότητα των
φύλων, και την αυξανόμενη προσδοκία για ανάληψη δράσεων από την επιχειρηματική κοινότητα αναφορικά με τον σεβασμό
των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, θα συνεχίσει ακόμη πιο δυναμικά τις προσπάθειες για τη διαμόρφωση ενός
συμπεριληπτικού (inclusive) εργασιακού πλαισίου συμβάλλοντας ταυτόχρονα και στη βελτίωση των απογοητευτικών
ποσοστών της Ελλάδας σχετικά με την Ισότητα (βάσει του European Gender Equality Index 2019).

ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΥΝΤΑΚΤΕΣ
Tο CSR HELLAS είναι μη κερδοσκοπικό επιχειρηματικό σωματείο, που ιδρύθηκε το 2000, με σκοπό την διάδοση των αρχών της βιώσιμης
ανάπτυξης στην ελληνική επιχειρηματική κοινότητα. Σήμερα (Νοέμβριος 2019) τα μέλη του ανέρχονται σε 133. Είναι εθνικός εταίρος του CSR
Europe, του ηγετικού Ευρωπαϊκού φορέα για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη, συνεργάζεται παράλληλα με το UN Global Compact
(Οικουμενικό Σύμφωνο των Η.Ε. για τις επιχειρήσεις) για τον συντονισμό του Ελληνικού Δικτύου του Οικουμενικού Συμφώνου (Global
Compact Network Hellas) και εκπροσωπεί στην Ελλάδα το Παγκόσμιο Δίκτυο CSR 360.
Περισσότερες πληροφορίες: https://www.csrhellas.net/