SDG 10

ΣΤΟΧΟΣ 10

ΜΕΙΩΝΟΥΜΕ ΤΗΝ ΑΝΙΣΟΤΗΤΑ
ΕΝΤΟΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ

10inequalities

Λιγότερες Ανισότητες

Πληροφορίες

Η διεθνής κοινότητα έχει κάνει σημαντικά βήματα με στόχο να απαλλάξει τους ανθρώπους από τη φτώχεια. Τα πιο ευάλωτα έθνη, δηλαδή οι λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες, τα περίκλειστα αναπτυσσόμενα αλλά και τα μικρά νησιωτικά κράτη, συνεχίζουν να σημειώνουν πρόοδο στη μείωση της φτώχειας. Εντούτοις, η ανισότητα συνεχίζει να υφίσταται ενώ παρατηρούνται μεγάλες διαφορές στην πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας και εκπαίδευσης και σε άλλα αγαθά.
Επιπλέον, ενώ η διαφορά εισοδήματος μεταξύ χωρών έχει μειωθεί, η ανισότητα στο εσωτερικό των χωρών έχει αυξηθεί. Ολοένα και περισσότερο καλλιεργείται η πεποίθηση ότι η οικονομική ανάπτυξη δεν επαρκεί για τη μείωση της φτώχειας, αν η εκείνη –η οικονομική ανάπτυξη- δεν είναι συμμετοχική και δεν περιλαμβάνει τις τρεις διαστάσεις της βιώσιμης ανάπτυξης: την οικονομική, την κοινωνική και την περιβαλλοντική.

Στοιχεία & Αριθμοί

11%

αυξήθηκε η ανισότητα των εισοδημάτων στις αναπτυσσόμενες χώρες για το διάστημα 1990-2010 κατά μέσο όρο και με βάση το μέγεθος του πληθυσμού.

75% του πληθυσμού

στις αναπτυσσόμενες χώρες, αποτελούμενο από νοικοκυριά ζει σήμερα σε κοινωνίες όπου τα εισοδήματα είναι ακόμη πιο άνισα κατανεμημένα από ότι ήταν στη δεκαετία του 90.

  • Στοιχεία δείχνουν πως από ένα σημείο και έπειτα η ανισότητα είναι επιζήμια τόσο για την ανάπτυξη όσο και για τη μείωση της φτώχειας, την ποιότητα των σχέσεων στον δημόσιο τομέα και στον τομέα της πολιτικής αλλά και για το αίσθημα της ικανοποίησης και της αυταξίας του ατόμου
  • Η ανισότητα των εισοδημάτων μπορεί να αποφευχθεί. Αρκετές χώρες κατάφεραν να συγκρατήσουν ή να μειώσουν την ανισότητά των εισοδημάτων, πετυχαίνοντας ταυτόχρονα την ανάπτυξη
  • Η ανισότητα των εισοδημάτων δεν μπορεί να καταπολεμηθεί αποτελεσματικά αν δεν αντιμετωπιστεί η λανθάνουσα ανισότητα που αποτρέπει την ύπαρξη ευκαιριών
  • Οι υπεύθυνοι για τη χάραξη της πολιτικής ανά τον κόσμο αναγνωρίζουν ότι η ανισότητα στις χώρες τους έχει υψηλά ποσοστά και αποτελεί πιθανή απειλή στη μακροπρόθεσμη οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη, σύμφωνα με μία παγκόσμια έρευνα που διεξήγαγε το Πρόγραμμα των Ηνωμένων Εθνών για την Ανάπτυξη,
  • Η κοινωνική προστασία έχει αυξηθεί σημαντικά σε παγκόσμιο επίπεδο, ωστόσο, τα άτομα με αναπηρίες είναι έως και πέντε φορές πιο πιθανό από το μέσο όρο να προβούν σε υψηλές δαπάνες για την υγεία τους
  • Παρά τις συνολικές μειώσεις του ποσοστού της μητρικής θνησιμότητας, στην πλειονότητα των αναπτυσσόμενων χωρών οι γυναίκες της επαρχίας είναι έως και τρεις φορές πιο πιθανό να πεθάνουν κατά τη διάρκεια του τοκετού από ότι οι γυναίκες που ζουν στα αστικά κέντρα

Ο Στόχος 10 Επιδιώκει

10.1 ΝΑ ΠΕΤΥΧΕΙ ΚΑΙ ΝΑ ΔΙΑΤΗΡΗΣΕΙ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
ιδιαίτερα των φτωχότερων μερίδων του πληθυσμού πετυχαίνοντας ποσοστό υψηλότερο από το μέσο εθνικό εισόδημα έως το 2030.

10.2 ΝΑ ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΕΙ ΚΑΙ ΝΑ ΠΡΟΑΓΕΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΟΛΩΝ
ανεξαρτήτως ηλικίας, φύλου, αναπηρίας, φυλής, εθνικότητας, καταγωγής, θρησκείας, οικονομικής κατάστασης ή αλλού χαρακτηριστικού, έως το 2030.

10.3 ΝΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΕΙ ΤΙΣ ΙΣΟΤΙΜΕΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΚΑΙ ΤΗ ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΝ
καταργώντας νόμους και εξαλείφοντας πολιτικές και πρακτικές που δημιουργούν διακρίσεις και προάγοντας τις πρέπουσες νομοθεσίες, πολιτικές και ενέργειες.

10.4 ΝΑ ΥΙΟΘΕΤΗΣΕΙ ΤΙΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΕΣ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΕΣ, ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
πετυχαίνοντας προοδευτικά μεγαλύτερη ισότητα.

10.5 ΝΑ ΒΕΛΤΙΩΣΕΙ ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΚΑΙ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ
καθώς και να ενισχύσει την εφαρμογή παρόμοιων κανονισμών.

10.6 ΝΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΕΙ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΚΑΙ ΤΙΣ ΦΩΝΕΣ ΤΩΝ ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΜΕΝΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΗ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ
σε παγκόσμιους, διεθνείς οικονομικούς θεσμούς έτσι ώστε να προκύψουν πιο αποτελεσματικοί, αξιόπιστοι, υπεύθυνοι και νόμιμοι θεσμοί.

10.7 ΝΑ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΕΙ ΜΕ ΟΜΑΛΟ, ΑΣΦΑΛΗ ΚΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΤΡΟΠΟ ΤΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ
και την κινητικότητα των ανθρώπων μέσω της εφαρμογής οργανωμένων και διαφανών μεταναστατευτικών πολιτικών.

10.8 ΝΑ ΕΦΑΡΜΟΣΕΙ ΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
προς τις αναπτυσσόμενες χώρες και προς τις λιγότερο ανεπτυγμένες σε συνάρτηση με τις συμφωνίες του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου.

10.9 ΝΑ ΕΝΘΑΡΡΥΝΕΙ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΡΟΕΣ
συμπεριλαμβανομένων των άμεσων επενδύσεων, σε κράτη όπου εμφανίζεται μεγαλύτερη ανάγκη και ιδίως στις λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες, τις αφρικανικές χώρες καθώς και τα περίκλειστα και μικρά αναπτυσσόμενα νησιωτικά κράτη σύμφωνα με τους εθνικούς τους στόχους και προγράμματα.

10.10 ΝΑ ΜΕΙΩΣΕΙ ΣΕ ΛΙΓΟΤΕΡΟ ΑΠΟ 3% ΤΑ ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΩΝ ΕΜΒΑΣΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ
και να εξαλείψει τις ροές εμβασμάτων όπου τα έξοδα υπερβαίνουν το 5%, έως το 2030.

Ποσοστό επίτευξης Στόχου στην Ευρώπη (ΕΕ)

Η δράση του CSR HELLAS