SDG 9

ΣΤΟΧΟΣ 9

ΟΙΚΟΔΟΜΟΥΜΕ ΑΝΘΕΚΤΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ,
ΠΡΟΑΓΟΥΜΕ ΤΗΝ ΑΝΟΙΧΤΗ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΝΘΑΡΡΥΝΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

9industry

Βιομηχανία, Καινοτομία & Υποδομές

Πληροφορίες

Επενδύσεις στις υποδομές : Οι συγκοινωνίες, η άρδευση, η ενέργεια, οι τεχνολογίες πληροφόρησης και επικοινωνίας είναι σημαντικές για την επίτευξη της βιώσιμης ανάπτυξης και την ενίσχυση κοινοτήτων σε πολλές χώρες. Έχει γίνει πλέον κατανοητό ότι η αύξηση της παραγωγικότητας και των εισοδημάτων καθώς και οι βελτιώσεις στον τομέα της υγείας και της εκπαίδευσης προϋποθέτουν επενδύσεις στις υποδομές.
Η βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς βιομηχανική ανάπτυξη αποτελεί την κύρια πηγή δημιουργίας εισοδήματος, επιτρέποντας την ταχεία και διαρκή αύξηση του βιοτικού επιπέδου για όλους τους ανθρώπους ενώ παρέχει τεχνολογικές λύσεις για την περιβαλλοντικά ορθή βιομηχανοποίηση.
Η τεχνολογική πρόοδος αποτελεί τη βάση των προσπαθειών μας να υλοποιήσουμε περιβαλλοντικούς στόχους όπως η αύξηση των πόρων και η αποδοτικότητα της ενέργειας. Όπως χωρίς την τεχνολογία και την καινοτομία δεν υφίσταται βιομηχανοποίηση, έτσι και χωρίς τη βιομηχανοποίηση δεν υφίσταται ανάπτυξη.

Στοιχεία & Αριθμοί

2,6 δις.

περίπου άνθρωποι στον αναπτυσσόμενο κόσμο δεν έχουν μόνιμη πρόσβαση σε ηλεκτρική ενέργεια

2,5 δις

άνθρωποι παγκοσμίως δεν έχουν πρόσβαση σε βασικές εγκαταστάσεις υγιεινής

1,5 δις

άνθρωποι δεν έχουν πρόσβαση σε αξιόπιστες τηλεφωνικές υπηρεσίες.

800 εκ.

άνθρωποι δεν έχουν πρόσβαση σε νερό, με πολλές εκατοντάδες χιλιάδων από αυτούς να ζουν στην Υποσαχάρια Αφρική και στη νότια Ασία

2,2 θέσεις εργασίας

σε άλλους κλάδους δημιουργούνται για κάθε 1 θέση στον κατασκευαστικό κλάδο, με θετικές συνέπειες στην κοινωνία.

500 εκ. θέσεις εργασίας

παγκοσμίως προέρχονταν από τον κατασκευαστικό κλάδο το 2010.

  • 40% μειωμένη παραγωγικότητα εμφανίζουν εταιρείες σε πολλές αφρικανικές χώρες, ιδίως σε εκείνες με χαμηλό βιοτικό επίπεδο, από τους υπάρχοντες περιορισμούς σχετικά με τις υποδομές
  • Οι ποιοτικές υποδομές επιδρούν θετικά στην επίτευξη των οικονομικών, κοινωνικών και πολιτικών στόχων
  • Οι ανεπαρκείς υποδομές οδηγούν στην αδυναμία πρόσβασης στις αγορές, στην εργασία, στην πληροφόρηση και την εκπαίδευση ενώ αποτελούν σοβαρό εμπόδιο για τις επιχειρηματικές δραστηριότητες
  • Οι μη ολοκληρωμένες υποδομές θέτουν περιορισμούς στην υγειονομική περίθαλψη και την εκπαίδευση
  • 90% του επιχειρηματικού κόσμου παγκοσμίως αποτελείται από μικρομεσαίες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην κατασκευή και στη βιομηχανική επεξεργασία.
  • 60% της απασχόλησης παγκοσμίως αποτελείται από μικρομεσαίες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην κατασκευή και στη βιομηχανική επεξεργασία.
  • 30% της αγροτικής παραγωγής στις αναπτυσσόμενες χώρες υφίσταται βιομηχανική επεξεργασία, ενώ στις χώρες υψηλού εισοδήματος το 98%. Το γεγονός αυτό υποδηλώνει ότι υπάρχουν σημαντικές ευκαιρίες για τις αναπτυσσόμενες χώρες στον τομέα των αγροτικών επιχειρήσεων.
  • 2,3 εκ. θέσεις εργασίας υπολογίζεται σήμερα πως δραστηριοποιούνται σε τομείς των ανανεώσιμων μορφών ενέργειας, ενώ έως το 2030 υπολογίζεται να αγγίξει τα 20 εκ. λόγω του αυξανόμενου ενδιαφέροντος για τις εναλλακτικές πηγές ενέργειας.
  • Οι λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες έχουν τεράστιες προοπτικές εκβιομηχάνισης στον τομέα των τροφίμων και των ποτών (γεωργική βιομηχανία).
  • Οι χώρες μέσου εισοδήματος μπορούν να επωφεληθούν, εμπλεκόμενες στις βιομηχανίες βασικών μετάλλων και μεταλλικών προϊόντων, οι οποίες προσφέρουν ένα μεγάλο εύρος προϊόντων που παρουσιάζει σημαντική αύξηση σε διεθνές επίπεδο.

Ο Στόχος 9 Επιδιώκει

9.1 ΝΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΕΙ ΠΟΙΟΤΙΚΕΣ, ΑΞΙΟΠΙΣΤΕΣ, ΒΙΩΣΙΜΕΣ ΚΑΙ ΑΝΘΕΚΤΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ
συμπεριλαμβανομένων τοπικών και διασυνοριακών υποδομών, στηρίζοντας την οικονομική ανάπτυξη και την ανθρώπινη ευημερία, και επικεντρώνοντας την προσοχή, στην προσιτή και ισότιμη πρόσβαση σε αυτές για όλους.

9.2 ΝΑ ΠΡΟΑΓΕΙ ΤΗ ΧΩΡΙΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥΣ, ΒΙΩΣΙΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΟΠΟΙΗΣΗ
και να αυξήσει ουσιαστικά, έως το 2030, το ποσοστό της απασχολησιμότητας στον βιομηχανικό κλάδο καθώς και το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν σε συνάρτηση με τις εθνικές περιστάσεις. Αποβλέπει επίσης στην αύξηση του ποσοστού απασχολησιμότητας στον βιομηχανικό κλάδο στις λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες.

9.3 ΝΑ ΑΥΞΗΣΕΙ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΤΩΝ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ιδιαίτερα των βιομηχανικών επιχειρήσεων και συγκεκριμένα εκείνων που δραστηριοποιούνται στις αναπτυσσόμενες χώρες, παρέχοντας προσιτές πιστώσεις, αλλά και να διευκολύνει την ενσωμάτωση τους στην αλυσίδα της αξίας και τις αγορές.

9.4 ΝΑ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΕΙ ΚΑΙ ΝΑ ΜΕΤΑΣΚΕΥΑΣΕΙ ΤΙΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ
έως το 2030, κάνοντάς τις βιώσιμες και αυξάνοντας την αποτελεσματικότητα της χρήσης των πόρων τους, καθώς και να τις ενθαρρύνει να υιοθετήσουν περισσότερες «καθαρές» και περιβαλλοντικά ορθές τεχνολογίες και βιομηχανικές μεθόδους. Στο εγχείρημα αυτό θα πρέπει να δράσουν όλες οι χώρες ανάλογα με τις εκάστοτε δυνατότητες τους.

9.5 ΝΑ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ
να αναβαθμίσει τις τεχνολογικές ικανότητες του βιομηχανικού κλάδου σε όλες τις χώρες και ιδίως στις αναπτυσσόμενες. Αποβλέπει επίσης, έως το 2030, να ενθαρρύνει την καινοτομία και να αυξήσει ουσιαστικά τον αριθμό των εργαζομένων στον τομέα της έρευνας και της ανάπτυξης κατά 1 εκατομμύριο ανθρώπους, καθώς και να αυξήσει τις δαπάνες για την έρευνα και την ανάπτυξη στον δημόσιο και στον ιδιωτικό τομέα.

9.6 ΝΑ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΕΙ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΒΙΩΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΕΚΤΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ιδιαίτερα στις αναπτυσσόμενες χώρες με ακόμη μεγαλύτερη χρηματοοικονομική, τεχνολογική και τεχνική υποστήριξη σε χώρες της Αφρικής, στις λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες καθώς και στα περίκλειστα και νησιωτικά αναπτυσσόμενα κράτη.

9.7 ΝΑ ΣΤΗΡΙΞΕΙ ΤΗΝ ΕΓΧΩΡΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ
ιδιαίτερα στις αναπτυσσόμενες χώρες, διασφαλίζοντας μία αποτελεσματική πολιτική που θα στηρίζει τη βιομηχανική διαφοροποίηση και την προσθήκη αξίας στα εμπορεύματα.

9.8 ΝΑ ΑΥΞΗΣΕΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ
και να επιδιώξει την παροχή καθολικής και προσιτής πρόσβασης στο διαδίκτυο στις λιγότερο αναπτυγμένες χώρες έως το 2020.

Ποσοστό επίτευξης Στόχου στην Ευρώπη (ΕΕ)

Η δράση του CSR HELLAS