ΣΤΟΧΟΣ 14

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΥΜΕ ΚΑΙ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕ ΜΕ
ΒΙΩΣΙΜΟ ΤΡΟΠΟ ΤΟΥΣ ΩΚΕΑΝΟΥΣ, ΤΙΣ ΘΑΛΑΣΣΕΣ
ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΓΙΑ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

14life-water

Ζωή στο Νερό

SDG 14

Οι ωκεανοί του κόσμου και τα συστατικά τους στοιχεία όπως η θερμοκρασία, η χημεία, τα ρεύματα και η θαλάσσια ζωή, είναι αυτοί που δίνουν ώθηση στα παγκόσμια συστήματα κάνοντας τη Γη κατοικήσιμη για την ανθρωπότητα.

Το νερό της βροχής, το πόσιμο νερό, ο καιρός, το κλίμα, οι ακτογραμμές, μεγάλο μέρος της τροφής μας ακόμα και το οξυγόνο που αναπνέουμε είναι προϊόντα που μας παρέχει αλλά και ρυθμίζει η θάλασσα. Καθ’ όλη τη διάρκεια της ιστορίας, οι ωκεανοί και οι θάλασσες έχουν αποτελέσει ζωτικής σημασίας διαύλους για το εμπόριο και τις μεταφορές.

Η προσεκτική διαχείριση αυτού του σπουδαίου παγκόσμιου πόρου είναι το κλειδί για ένα βιώσιμο μέλλον.

Στοιχεία & Αριθμοί

Χάρη στη Διακυβερνητική Επιτροπή για την Κλιματική Αλλαγή γνωρίζουμε πλέον ότι:

3 δις.

άνθρωποι τουλάχιστον εξαρτώνται από τη θαλάσσια και την παράκτια βιοποικιλότητα για τον βιοπορισμό τους

3 τρις.

ετησίως υπολογίζεται ότι ανέρχεται σε παγκόσμιο επίπεδο η αγοραία αξία των θαλάσσιων και των παράκτιων πόρων και βιομηχανιών, δηλαδή το 5% του παγκόσμιου ΑΕΠ.

3 δις. άνθρωποι

τουλάχιστον εξαρτώνται από τους ωκεανούς, οι οποίοι αποτελούν τη μεγαλύτερη πηγή πρωτεΐνης του κόσμου.

  • Τα ¾ της επιφάνειας της Γης καλύπτονται από ωκεανούς, οι οποίοι περιλαμβάνουν το 97% του νερού του πλανήτη ενώ αντιπροσωπεύουν το 99% του χώρου σε όγκο όπου ζουν έμβια όντα
  • 200,000 περίπου αναγνωρισμένα είδη ζώων περιέχονται στους ωκεανούς, ο πραγματικός αριθμός, ωστόσο, ίσως να ανέρχεται σε εκατομμύρια.
  • 30% του διοξειδίου του άνθρακα που παράγεται από τους ανθρώπους απορροφάται από τους ωκεανούς, μειώνοντας έτσι τον αντίκτυπο της παγκόσμιας θέρμανσης.
  • 200 εκ. άνθρωποι απασχολούνται άμεσα ή έμμεσα από τη θαλάσσια αλιεία.

40% των ωκεανών επηρεάζεται από ανθρώπινες δραστηριότητες όπως η μόλυνση, η υπεραλίευση και η απώλεια των παράκτιων οικοσυστημάτων.
O κλάδος αυτός να αποκομίζει 50 εκατομμύρια δολάρια ετησίως λιγότερα από ότι θα μπορούσε καθώς οι επιχορηγήσεις για την αλιεία συντελούν στην ταχεία μείωση πολλών ειδών ψαριών ενώ αποτρέπουν τις προσπάθειες για τη διάσωση και την αποκατάσταση της παγκόσμιας αλιείας και των συναφών θέσεων εργασίας.

Ο Στόχος 14 Επιδιώκει (SDG targets)

14.1 ΝΑ ΑΠΟΤΡΕΨΕΙ ΚΑΙ ΝΑ ΜΕΙΩΣΕΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ, ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΜΟΡΦΕΣ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΜΟΛΥΝΣΗΣ
έως το 2025, και ειδικά της μόλυνσης που οφείλεται σε επίγειες δραστηριότητες, όπως τα θαλάσσια απορρίμματα και τη ρύπανση από θρεπτικές ουσίες.

14.2 ΝΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΙ ΚΑΙ ΝΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΨΕΙ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑΤΑ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΚΑΙ ΤΑ ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
έως το 2020, αποφεύγοντας τις επιπτώσεις σε αυτά μέσω της ενίσχυσης της ανθεκτικότητάς τους, καθώς και να μεριμνήσει για την αποκατάσταση τους έτσι ώστε να πετύχει υγιείς και παραγωγικούς ωκεανούς.

14.3 ΝΑ ΕΛΑΧΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙ ΚΑΙ ΝΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΕΙ ΤΙΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΞΕΩΣΗΣ ΤΩΝ ΩΚΕΑΝΩΝ
μέσω της ενισχυμένης επιστημονικής συνεργασίας σε όλα τα επίπεδα.

14.4 ΝΑ ΡΥΘΜΙΣΕΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΑ ΤΗΝ ΑΛΙΕΥΤΙΚΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ
έως το 2020, και να δώσει ένα τέλος στην υπεραλίευση, την παράνομη, αδήλωτη και ανεξέλεγκτη αλιεία, τις καταστρεπτικές αλιευτικές τεχνικές και να εφαρμόσει επιστημονικά σχέδια διαχείρισης της κατάστασης έτσι ώστε να αποκαταστήσει τα αποθέματα αλιευμάτων το συντομότερο δυνατό, τουλάχιστον σε επίπεδα που θα επιτρέπουν την παραγωγή της μέγιστης βιώσιμης απόδοσης όπως ορίζεται από τα βιολογικά τους χαρακτηριστικά.

14.5 ΝΑ ΔΙΑΤΗΡΗΣΕΙ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΤΟ 10% ΤΩΝ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΤΙΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ
έως το 2020, σύμφωνα με την εθνική και διεθνή νομοθεσία και με βάση τα βέλτιστα διαθέσιμα επιστημονικά στοιχεία.

14.6 ΝΑ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΕΙ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΩΝ ΑΛΙΕΙΑΣ
έως το 2020, οι οποίες συντελούν στην πλεονάζουσα αλιευτική ικανότητα και την υπερεκμετάλλευση και να εξαλείψει επιδοτήσεις που συντελούν στην παράνομη, αδήλωτη και ανεξέλεγκτη αλιεία. Αποβλέπει επίσης στη μη εισαγωγή νέων επιδοτήσεων, αναγνωρίζοντας ότι η ορθή, ειδική, αποτελεσματική και διαφορετική προσέγγιση για τις αναπτυσσόμενες και τις λιγότερο αναπτυγμένες χώρες θα πρέπει να αποτελέσει αναπόσπαστο κομμάτι των αλιευτικών επιδοτήσεων που διαπραγματευτήκαν στα πλαίσια του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου

14.7 ΝΑ ΑΥΞΗΣΕΙ ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΟΦΕΛΗ ΑΠΟ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΠΟΡΩΝ
έως το 2030, ιδιαίτερα για τα μικρά νησιωτικά αναπτυσσόμενα κράτη και τις λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες, συμπεριλαμβανομένης της βιώσιμης διαχείρισης της αλιείας, των υδατοκαλλιεργειών και του τουρισμού.

14.A ΝΑ ΑΥΞΗΣΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΓΝΩΣΗ, ΝΑ ΑΝΑΠΤΥΞΕΙ ΤΙΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΝΑ ΜΕΤΑΔΩΣΕΙ ΤΗ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
λαμβάνοντας υπόψη τα Κριτήρια και τις Κατευθυντήριες Οδηγίες σχετικά με τη Μετάδοση της Θαλάσσιας Τεχνολογίας στα Πλαίσια της Διακυβερνητικής Ωκεανογραφικής Επιτροπής, έτσι ώστε να βελτιώσει την υγεία των ωκεανών και να ενισχύσει τη συμβολή της θαλάσσιας βιοποικιλότητας στην ανάπτυξη των αναπτυσσόμενων χωρών και ιδίως των μικρών αναπτυσσόμενων νησιωτικών κρατών και των λιγότερο ανεπτυγμένων χωρών

14.B ΝΑ ΠΑΡΑΣΧΕΙ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟΥΣ ΑΛΙΕΙΣ ΜΙΚΡΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ
σε θαλάσσιους πόρους και αγορές

14.C ΝΑ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙ ΤΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΩΚΕΑΝΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΟΡΩΝ ΤΟΥΣ
εφαρμόζοντας διεθνείς νομοθεσίες όπως προβλέπεται από τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας η όποια θέτει το νομικό πλαίσιο για τη διατήρηση και τη βιώσιμη χρήση των ωκεανών και των πόρων τους, παρ. 158, με τίτλο: «Το μέλλον που θέλουμε»

Ποσοστό επίτευξης Στόχου στην Ευρώπη (ΕΕ)

Η δράση του CSR HELLAS