ΣΤΟΧΟΣ 4

ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΜΕ ΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΗ,
ΙΣΟΤΙΜΗ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
ΠΡΟΑΓΟΝΤΑΣ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΓΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ

4education

Ποιοτική Εκπαίδευση

SDG 4

Η απόκτηση ποιοτικής εκπαίδευσης είναι η βάση για τη βελτίωση της ανθρώπινης ζωής και της βιώσιμης ανάπτυξης. Σημαντική πρόοδος έχει σημειωθεί όσον αφορά την πρόσβαση στην εκπαίδευση σε όλα τα επίπεδα και τη φοίτηση στα σχολεία των γυναικών και των κοριτσιών.
Οι βασικές γνώσεις γραφής και ανάγνωσης έχουν βελτιωθεί τρομερά. Ωστόσο, απαιτούνται τολμηρότερες προσπάθειες για την υλοποίηση του στόχου της καθολικής εκπαίδευσης.

Στοιχεία & Αριθμοί

91% των παιδιών

φοιτούν στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση στις αναπτυσσόμενες χώρε ΩΣΤΟΣΟ

57 εκ. παιδιά

εξακολουθούν να μην φοιτούν σε σχολεία παγκοσμίως με περισσότερα από
τα μισά να ζουν στην Υποσαχάρια Αφρική

sdg-icon-5-100x100-1
103 εκ. νέοι

παγκοσμίως παρουσιάζουν βασικές ελλείψεις γραμματισμού με το 60% αυτών να είναι γυναίκες

sdg-icon-7-100x100-1
50% των παιδιών,

που δεν φοιτούν στη πρωτοβάθμια εκπαίδευση ζουν σε περιοχές που
πλήττονται από συγκρούσεις

Ο Στόχος 4 Επιδιώκει (SDG targets)

4.1. ΝΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΕΙ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
δηλαδή ότι έως το 2030, όλα τα αγόρια και όλα τα κορίτσια θα ολοκληρώνουν ελευθέρα, ισότιμα και ποιοτικά την πρωτοβάθμια και τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, αποκομίζοντας τα μαθησιακά οφέλη που περιγράφονται στον Στόχο

4.2. ΝΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΕΙ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ
δηλαδή ότι έως το 2030, όλα τα αγόρια και τα κορίτσια θα έχουν πρόσβαση σε ποιοτική ανάπτυξη και φροντίδα κατά τα πρώτα χρόνια της παιδικής τους ηλικίας καθώς και πρόσβαση στην προσχολική εκπαίδευση έτσι ώστε να προετοιμαστούν για την πρωτοβάθμια εκπαίδευση.

4.3. ΝΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΕΙ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ
δηλαδή ότι έως το 2030, θα παρέχεται ισότιμη πρόσβαση για όλες τις γυναίκες και τους άνδρες σε προσιτή και ποιοτική, τεχνική και επαγγελματική κατάρτιση καθώς και πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, συμπεριλαμβανομένων και των πανεπιστημίων.

4.4. ΝΑ ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΕΙ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ ΤΙΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ
δηλαδή έως το 2030, να αυξήσει τον αριθμό των νέων και των ενηλίκων οι οποίοι έχουν τις κατάλληλες επαγγελματικές τεχνικές δεξιότητές, παρέχοντας τους πρόσβαση στον εργασιακό χώρο, σε αξιοπρεπείς θέσεις εργασίας και στην επιχειρηματικότητα.

4.5. ΝΑ ΕΞΑΛΕΙΨΕΙ ΤΙΣ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΦΥΛΟ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
δηλαδή έως το 2030, να διασφαλίσει την ισότιμη πρόσβαση σε όλα τα επίπεδα της εκπαίδευσης και της επαγγελματικής κατάρτισης για τους αδύναμους, τα άτομα με αναπηρίες, τους αυτόχθονες πληθυσμούς και τα παιδιά σε ευάλωτη κατάσταση.

4.6. ΝΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΕΙ ΤΗ ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΑΝΑΛΦΑΒΗΤΙΣΜΟΥ
δηλαδή ότι έως το 2030, η νεολαία στο σύνολό της καθώς και ένα σημαντικό ποσοστό ενηλίκων, τόσο ανδρών όσο και γυναικών, θα πετύχουν τον γραμματισμό και τον αριθμητισμό.

4.7. ΝΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΕΙ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΓΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
δηλαδή ότι έως το 2030, όλοι οι εκπαιδευόμενοι θα καλλιεργήσουν τις δεξιότητες που χρειάζονται για να προάγουν τη βιώσιμη ανάπτυξη, και μεταξύ άλλων, μέσω της εκπαίδευσης για τη βιώσιμη ανάπτυξη και μέσω του βιώσιμου τρόπου ζωής, να προάγουν τα ανθρώπινα δικαιώματα, την ισότητα των φύλων, την προώθηση της ειρήνης και της μη-βίας, την ταυτότητα του παγκόσμιου πολίτη, καθώς και την αναγνώριση της πολιτιστικής ποικιλίας και της συμβολής της στη βιώσιμη ανάπτυξη

4.A. ΝΑ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣΕΙ ΚΑΙ ΝΑ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΕΙ ΤΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
οι οποίες θα ανταποκρίνονται στις ανάγκες των παιδιών και των ατόμων με αναπηρίες, λαμβάνοντας υπόψη το θέμα του φύλου, καθώς και να παράσχει ασφαλή, ειρηνικά, συμμετοχικά και αποτελεσματικά μαθησιακά περιβάλλοντα για όλους

4.B. ΝΑ ΑΥΞΗΣΕΙ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ ΤΟΝ ΑΡΙΘΜΟ ΤΩΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ
με έμφαση έως το 2030, στον αριθμό των διαθέσιμων υποτροφιών στις αναπτυσσόμενες χώρες και ιδίως στις λιγότερο ανεπτυγμένες, στα μικρά νησιωτικά αναπτυσσόμενα κράτη και στις Αφρικανικές χώρες, ωθώντας έτσι τους μαθητές να φοιτήσουν στην ανώτατη εκπαίδευση, και να συμμετάσχουν σε προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης σε διάφορους τομείς όπως η τεχνολογία της πληροφορίας, η μηχανολογία, καθώς και άλλα επιστημονικά προγράμματα στις ανεπτυγμένες περιοχές και σε άλλες αναπτυσσόμενες περιοχές.

4.C. ΝΑ ΑΥΞΗΣΕΙ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ ΤΟΝ ΑΡΙΘΜΟ ΤΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΜΕΝΩΝ ΔΑΣΚΑΛΩΝ
δηλαδή έως το 2030, μέσω της διεθνούς συνεργασίας να είναι εφικτή η εκπαίδευση του διδακτικού προσωπικού των αναπτυσσόμενων χωρών και ιδίως των λιγότερο ανεπτυγμένων χωρών και των μικρών νησιωτικών αναπτυσσόμενων κρατών.

Ποσοστό επίτευξης Στόχου στην Ευρώπη (ΕΕ)

Η δράση του CSR HELLAS