ΣΤΟΧΟΣ 7

ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ,
ΑΞΙΟΠΙΣΤΗ, ΒΙΩΣΙΜΗ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ

7energy

Φθηνή & Καθαρή Ενέργεια

SDG 7

Η ενέργεια είναι κεντρικής σημασίας για κάθε σοβαρή πρόκληση και ευκαιρία με την οποία έρχεται αντιμέτωπος ο κόσμος μας. Η εργασία, η ασφάλεια, η κλιματική αλλαγή, η παραγωγή τροφίμων και η αύξηση του εισοδήματος προϋποθέτουν απαραιτήτως πρόσβαση σε ενέργεια.
Η βιώσιμη ενέργεια είναι ευκαιρία: μεταμορφώνει τις ζωές, την οικονομία και τον πλανήτη.
Ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών, Μπαν Κι Μουν, ηγείται της πρωτοβουλίας SustainableEnergyforAll (Βιώσιμη Ενέργεια για Όλους), αποβλέποντας στο να διασφαλίσει την καθολική πρόσβαση σε σύγχρονες υπηρεσίες ενέργειας, να βελτιώσει την αποδοτικότητα αλλά και να αυξήσει τη χρήση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

Στοιχεία & Αριθμοί

20% του παγκόσμιου πληθυσμού

δεν έχει πρόσβαση σε σύγχρονης μορφής ηλεκτρική ενέργεια

3 δις. άνθρωποι

στηρίζονται στην ξυλεία, τον γαιάνθρακα, τον ξυλάνθρακα και τα ζωικά απόβλητα για τη θέρμανση και το μαγείρεμα

60% των συνολικών εκπομπών των αερίων του θερμοκηπίου

προέρχεται από την παραγωγή ενέργειας συμβάλλοντας καθοριστικά στην κλιματική αλλαγή.

Ο Στόχος 7 Επιδιώκει (SDG targets)

7.1 ΝΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΕΙ ΚΑΘΟΛΙΚΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ
έως το 2030 και συγκεκριμένα σε οικονομικά προσιτές, αξιόπιστες και σύγχρονες υπηρεσίες ενέργειας.

7.2 ΝΑ ΑΥΞΗΣΕΙ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ ΤΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
έως το 2030, ενισχύοντας την αναλογία στο παγκόσμιο ενεργειακό μείγμα.

7.3 ΝΑ ΔΙΠΛΑΣΙΑΣΕΙ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ
έως το 2030, και συγκεκριμένα το παγκόσμιο ποσοστό βελτίωσης της ενεργειακής αποδοτικότητας.

7.A ΝΑ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙ ΤΗ ΔΙΕΘΝΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
έως το 2030, ώστε να διευκολύνει την πρόσβαση στην «καθαρή» έρευνα και ενεργειακή τεχνολογία, προωθώντας τις ανανεώσιμες μορφές ενέργειας, την ενεργειακή αποτελεσματικότητα καθώς και τις προηγμένες και «καθαρές» τεχνολογίες ορυκτών καυσίμων. Αποβλέπει επίσης στην προώθηση των επενδύσεων σε ενεργειακές υποδομές και στην καθαρότερη τεχνολογία της ενέργειας.

7.B ΝΑ ΕΠΕΚΤΕΙΝΕΙ ΤΙΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ
έως το 2030, και να αναβαθμίσει την τεχνολογία παροχής σύγχρονων και βιώσιμων υπηρεσιών ενέργειας σε όλες τις αναπτυσσόμενές χώρες και ιδίως στις λιγότερο ανεπτυγμένες καθώς στα μικρά αναπτυσσόμενα νησιώτικά και περίκλειστα κράτη σύμφωνα με τα αντίστοιχα προγράμματα στήριξής τους.

Ποσοστό επίτευξης Στόχου στην Ευρώπη (ΕΕ)

Η δράση του CSR HELLAS