Νέα & Εκδηλώσεις

European Roundtable (29/10/20): Επιχειρήσεις & Ισότητα των Φύλων (EU SDG Summit)ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Οι αλλαγές που σημειώθηκαν στην οικονομία μετέτρεψαν τον τρόπο τόσο των ανδρών όσο και των γυναικών σε αυτή.  Ο στόχος για πλήρη ισότητα των φύλων παραμένει παρά την πρόοδο που έχει συμβεί  με την ανάληψη ηγετικών ρόλων από  γυναίκες. Η σημερινή πανδημία πλήττει τις γυναίκες δυσανάλογα μιας και παγκοσμίως, οι γυναίκες αποτελούν τα τρία τέταρτα των ιατρών και του νοσηλευτικού προσωπικού. Το κλείσιμο σχολείων και παιδικών σταθμών απαιτεί από τους γονείς, ιδίως τις γυναίκες, να φροντίζουν περισσότερο τα παιδιά και να διευκολύνουν τη μάθησή τους στο σπίτι. Αναφορές από διάφορες χώρες δείχνουν ότι η ενδοοικογενειακή βία κατά των γυναικών και των παιδιών αυξήθηκε επίσης κατά τη διάρκεια του παγκόσμιου “lockdown”. Επιπλέον, οι γυναίκες ξοδεύουν τρεις φορές περισσότερες ώρες σε μη αμειβόμενη οικιακή εργασία από ότι οι άνδρες. Σύμφωνα με την οδηγία της ΕΕ 2014/95/E, που τέθηκε σε ισχύ στις 6 Δεκεμβρίου 2014 και αφορά τη δημοσιοποίηση μη χρηματοοικονομικών πληροφοριών και στοιχείων σχετικά με τη διαφορετικότητα από μεγάλες επιχειρήσεις και ομίλους, οι εταιρείες πρέπει να κοινοποιούν πληροφορίες για τα ουσιώδη θέματα τους που άπτονται σε ζητήματα κοινωνικά ζητήματα και εργαζομένων, στα οποία  συμπεριλαμβάνεται, η διαφορετικότητα, για παράδειγμα ως προς το φύλο και η ίση μεταχείριση στην απασχόληση και τον επαγγελματικό χώρο (συμπεριλαμβανομένης της ηλικίας, του φύλου, του σεξουαλικού προσανατολισμού, της θρησκείας, της αναπηρίας, της εθνικής καταγωγής και άλλων σχετικών στοιχείων). Οι εταιρίες αξιολογούνται για αυτές τις δημοσιοποιήσεις και τη στρατηγική προσέγγιση τους αναφορικά με τη διαφορετικότητα από οργανισμούς αξιολόγησης ESG, υπεύθυνους επενδυτές και από άλλα ενδιαφερόμενα μέρη, όπως ΜΚΟ και κοινότητες.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΠΡΟΚΛΗΣΗΣ

Από τις εργασιακές πρακτικές που δίνουν στις γυναίκες χαμηλότερες αμοιβές μέχρι τα νομικά και πολιτιστικά εμπόδια που περιορίζουν την πρόσβασή τους σε θέσεις εργασίας, χρηματοδότησης και ιδιοκτησίας, υπάρχουν πολλοί τρόποι με τους οποίους τα οικονομικά συστήματα συνεχίζουν να ευνοούν τους άνδρες σε σχέση με τις γυναίκες. Είναι γεγονός ότι και τα δύο φύλα έχουν βιώσει εργασιακή ανασφάλεια, μείωση της σταθερής απασχόλησης και την ανάγκη για νέες δεξιότητες και τρόπους δημιουργίας εισοδήματος. Ωστόσο, οι γυναίκες αντιμετωπίζουν  ακόμη υψηλότερα ποσοστά ανεργίας από τους άνδρες και χαμηλότερα επίπεδα μισθών, καθώς και το φαινόμενο που ονομάζεται «γυάλινη οροφή» (glass ceiling). Επιπρόσθετα,  υπάρχουν σημαντικές διαφορές αναφορικά με την εργασία ανδρών και γυναικών ανά τομέα, επάγγελμα και τύπο (κάθετος και οριζόντιος διαχωρισμός φύλου). Πολλές επιχειρήσεις, που αναγνωρίζουν τη  διαφορετικότητα ως ουσιώδες θέμα, έχουν αναπτύξει μια πολιτική σε σχέση με αυτό, παρέχοντας συγκεκριμένες πληροφορίες για το πώς λαμβάνονται υπόψη οι στόχοι αυτής της πολιτικής στις αποφάσεις που αφορούν τη ανέλιξη, τον σχεδιασμό, την επιλογή, την πρόσληψη και την αξιολόγηση του ανθρώπινου κεφαλαίου.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ

Η  συνειδητοποίηση ότι η ισότητα των φύλων είναι απολύτως σημαντική για μια ανάπτυξη χωρίς αποκλεισμούς συμβαίνει σε παγκόσμιο επίπεδο. Η παροχή ίσης πρόσβασης σε υπηρεσίες και οικονομικές ευκαιρίες σε όλες και όλους είναι ζωτικής σημασίας για την επίτευξη μιας πιο βιώσιμης οικονομίας και τη βελτίωση της ευημερίας. Χωρίς αυτήν, περίπου ο μισός πληθυσμός του πλανήτη απουσιάζει από το ανθρώπινο κεφαλαίο, θέτοντας, έτσι, σε κίνδυνο την ικανότητα χωρών να αναπτυχθούν. Η ίση μεταχείριση ανδρών και γυναικών σε όλα τα επίπεδα, καθώς και η ένταξη και οικοδόμηση μιας πραγματικής Ευρωπαϊκής Ένωσης ισότητας και διαφορετικότητας εντάσσεται στην προώθηση του ευρωπαϊκού τρόπου ζωής, μία από τις αρμοδιότητες του κ. Μαργαρίτη Σχοινά, Αντιπρόεδρου Ευρωπαϊκής Επιτροπής. , ζητεί. Επιπλέον, η ΕΕ επικεντρώνει το ενδιαφέρον της στη δημιουργία ενός Ευρωπαϊκού Χώρου Εκπαίδευσης, καθιστώντας την εκπαίδευση πιο προσιτή για όλες και όλους, ενθαρρύνοντας τη δια βίου μάθηση, την μετεκπαίδευση και τη διασυνοριακή μάθηση. Οι κορυφαίοι ευρωπαϊκοί οργανισμοί όπως η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (EBRD) αναλαμβάνουν συγκεκριμένες δράσεις για την διαφορετικότητα μέσα από τη στρατηγική που έχουν αναπτύξει για την προώθηση της ισότητας των φύλων (2016-2020), η οποία περιλαμβάνει τη δέσμευση για προώθηση της ισότητας και της οικονομικής ενδυνάμωσης των γυναικών μέσω των επενδύσεων και του διαλόγου επί πολιτικών (policy dialogue). Προς την ίδια κατεύθυνση, οι Αρχές Ενδυνάμωσης των Γυναικών (Women’s Empowerment Principles) έχουν ήδη υιοθετηθεί από περισσότερους από 2.000 ηγέτες επιχειρήσεων σε όλο τον κόσμο, και είναι αποτέλεσμα συνεργασίας μεταξύ του UN Global Compact  και του UN Women. Οι Αρχές αυτές βασίζονται σε επιχειρηματικές πρακτικές και στοιχεία που συγκεντρώθηκαν από όλο τον κόσμο και να συμβάλουν στην ενημέρωση άλλων ενδιαφερόμενων μερών, συμπεριλαμβανομένων των κυβερνήσεων. Από την άλλη πλευρά, ευρωπαίοι ακαδημαϊκοί εξετάζουν τους λόγους για τους οποίους, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2014/95/ ΕΕ, η Εταιρική Διακυβέρνηση είναι το κλειδί για την επίτευξη της ισότητας των φύλων και πώς η δίκαιη εκπροσώπηση και συμμετοχή γυναικών και ανδρών στη δημόσια ζωή, που περιλαμβάνει τη συμμετοχή γυναικών σε ηγετικές θέσεις, είναι επίσης ζωτικής σημασίας.

ΟΦΕΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Η σύγχρονη τάση εστίασης στην Ανάλυση των Ουσιωδών Θεμάτων και τη Διαχείριση των Ενδιαφερόμενων Μερών γίνεται όλο και πιο σημαντική για την ανάπτυξη των επιχειρήσεων και τη διαδικασία λήψης αποφάσεων. Για το σκοπό αυτό, οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να:

• Αναγνωρίσουν τη διαφορετικότητα και την ισότητα των φύλων ως δυναμικά ζητήματα ESG σε όλους τους κλάδους.

• Ενημερωθούν για το πώς η ενσωμάτωση της διαφορετικότητας και της ισότητας των φύλων στην επιχειρηματική τους στρατηγική, μπορεί να οδηγήσει στην ανταπόκριση σε κοινωνικά ζητήματα που αφορούν μια επιχείρηση και στην υιοθέτηση στοχευμένων προσεγγίσεων στις επιχειρηματικές δραστηριότητες, την εταιρική επικοινωνία στις ευρύτερες σχέσεις με τα ενδιαφερόμενα μέρη σε εθελοντική βάση.

• Μάθουν για οδηγίες, πλαίσια και εργαλεία που μπορούν να βοηθήσουν στη διαδικασία ενσωμάτωσης της διαφορετικότητας και της ισότητας των φύλων στις εταιρικές πρακτικές, έτσι ώστε αυτές να λειτουργούν με υπεύθυνο τρόπο για την διατήρηση της οικονομικής επιτυχίας.

• Κατανοήσουν πώς μοντέλα και δείκτες που έχουν ήδη δημιουργηθεί και εφαρμοστεί από πολλές επιχειρήσεις, οργανισμούς αξιολόγησης και χρηματιστήρια σε όλο τον κόσμο υπερβαίνουν τις κανονιστικές υποχρεώσεις.

Παρακολουθήστε το roundtable