Νέα & Εκδηλώσεις

Εκδήλωση (19/01/22): Sustainable Business Models: Best practices on corporate reporting of non-financial informationΤην Τετάρτη 19 Ιανουαρίου 2022 και ώρα 15:00-17:00 (Ελλάδος) το CSR HELLAS διοργάνωσε διαδικτυακή εκδήλωση με θέμα “Βιώσιμα επιχειρηματικά μοντέλα: Οι βέλτιστες πρακτικές για τη δημοσιοποίηση των εταιρικών πληροφοριών” (Sustainable business models: Best practices for corporate reporting of non-financial information).

Παρακολουθήστε την εκδήλωση:

Οι επιχειρήσεις έρχονται πλεον αντιμέτωπες με ένα νέο επιχειρηματικό περιβάλλον, όπως αυτό διαμορφώνεται από πλήθος νομοθετικών και άλλων πρωτοβουλιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία έχει εντάξει τη βιωσιμότα ως προτεραιότητα στον σχεδιασμό και την στρατηγική της.

Σε αυτό το νέο περιβάλλον, στο οποίο αποκτούν ιδιαίτερη σημασία οι αξίες της λογοδοσίας και της δημοσιοποίησης πληροφοριών, οι επιχειρήσεις καλούνται να προσαρμοσθούν σε σχετικά σύντομο χρονικό ορίζοντα μάλιστα. Αρχικά μεν οι μεγάλες και εισηγμένες στα Χρηματιστήρια, στη συνέχεια δε και οι λοιπές, μικρότερες σε μέγεθος επιχειρήσεις, κατ’ αναλογία της συμμετοχής και της επίδρασής τους στην εφοδιαστική αλυσίδα.

To European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG), ως συμβουλευτικό όργανο της Ευρωπαϊκής Επιτροπή για την χρηματοοικονομική πληροφόρηση και στα πλαίσια μελέτης που έχει αναλάβει για την κατάρτιση ενός Ευρωπαϊκού Προτύπου Απολογισμού Βιωσιμότητας (European Sustainability Reporting Standard), παρουσίασε πρόσφατα μελέτη για τις βέλτιστες πρακτικές δημοσιοποίησης των εταιρικών πληροφοριών στα θέματα βιωσιμότητας.

Παράλληλα, το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, σε συνεργασία με το CSR HELLAS, εκπόνησε μελέτη ομάδας μεταπτυχιακών φοιτητών, με αντικείμενο τις σχετικές με τα θέματα βιωσιμότητας αναφορές στους απολογισμούς των επιχειρήσεων, που είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών.

Στη διάρκεια της εκδήλωσης «Βιώσιμα επιχειρηματικά μοντέλα: Οι βέλτιστες πρακτικές για τη δημοσιοποίηση των εταιρικών πληροφοριών» πραγματοποιήθηκε:

  • παρουσίαση των περιεχομένων και των στόχων της προαναφερόμενης μελέτης και έρευνας του EFRAG ως προς τη χρησιμότητα και την περαιτέρω αξιοποίησή της από τους χρήστες (μεγάλες επιχειρήσεις) και τους θεσμικούς επενδυτές, και
  • συγκριτική παρουσίαση των καλών πρακτικών που παρουσιάζονται στη μελέτη του EFRAG με εκείνες που εφαρμόζονται στην ελληνική αγορά στην έρευνα του Πανεπιστημίου Αιγαίου.
  • συζήτηση μεταξύ εκπροσώπων ελληνικών και ευρωπαϊκών επιχειρήσεων και συμμετόχων-φορέων της κοινωνίας των πολιτών σχετικά με την αξία ποιοτικών και συγκρίσιμων στοιχείων στις εκθέσεις δημοσιοποίησης για θέματα βιωσιμότητας, καθώς και του τί σημαίνει βιώσιμο επιχειρηματικό μοντέλο και πώς αυτό μπορεί να δημοσιοποιηθεί στους συμμετόχους.

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στην Αγγλική γλώσσα.