Νέα & Εκδηλώσεις

Webinar μελών (11/02/21): Η βιωσιμότητα ως κυρίαρχο ρεύμα: Το νομικό πλαίσιο έπεται ή οδηγεί την αλλαγή;Tην Πέμπτη 11 Φεβρουαρίου τo CSR HELLAS διοργάνωσε ειδικό Webinar για τα μέλη του με στόχο την ενημέρωσή τους επί των πλέον επίκαιρων εξελίξεων στο ευρωπαϊκό θεσμικό πλαίσιο σχετικά με θέματα επιχειρηματικής υπευθυνότητας και βιωσιμότητας με ειδικότερη αναφορά:
  • στις αναθεωρήσεις του πλαισίου εταιρικής διακυβέρνησης (Sustainable Corporate Governance) και της Οδηγίας για τη δημοσιοποίηση μη-χρηματοοικονομικών πληροφοριών (Non-Financial Reporting EU Directive),
  • στην πρόθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για δημιουργία κανονιστικού πλαισίου δέουσας επιμέλειας για τη διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας (Due Diligence on Supply Chain),
  • στη διεύρυνση του πεδίου εφαρμογής της Ευρωπαϊκής ταξινόμησης δραστηριοτήτων που σχετίζονται με την εταιρική βιωσιμότητα (EU Taxonomy) και
  • στις προπαρασκευαστικές διαβουλεύσεις σε επίπεδο ευρωπαϊκών ομάδων εργασίας για την ανάπτυξη ενός ευρωπαϊκού κοινού πλαισίου λογοδοσίας.

Δεδομένου του καθοριστικού ρόλου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στις εξελίξεις αυτές, το Webinar φιλοξένησε δύο Έλληνες ευρωβουλευτές, προκειμένου να μοιραστούν με τους συμμετέχοντες τις απόψεις και θέσεις των ευρωπαϊκών παρατάξεων επί των παραπάνω θεμάτων.

Επίσης, εκπρόσωποι ευρωπαϊκών φορέων όπως το CSR Europe –το ηγετικό ευρωπαϊκό Δίκτυο για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη– και το Accountancy Europe,  αναφέρθηκαν στο σχετικό έργο που ανέπτυσαν εκείνη τη χρονική περίοδο προς την κατεύθυνση βελτίωσης του επιπέδου ωριμότητας των επιχειρήσεων ως προς την ενσωμάτωση της ΕΚΕ στη στρατηγική και λειτουργία τους, αλλά και του κλάδου των λογιστών και ελεγκτών για ομαλή προσαρμογή στα νέα ζητούμενα λογοδοσίας και ελέγχου, αντίστοιχα.

Παράλληλα, εκπρόσωποι της ελληνικής Πολιτείας κλήθηκαν να τοποθετηθούν σχετικά με το βαθμό που οι επερχόμενες κανονιστικές αλλαγές θα επηρρέαζαν την επιχειρηματικότητα προς την κατεύθυνση της ενίσχυσης της ανθεκτικότητας και της βιωσιμότητας.

Επιπρόσθετα, η Πρόεδρος του CSR HELLAS ενημέρωσε τους συμμετέχοντες για τις συζητήσεις και τα αποτελέσματα των εισηγήσεων των ομάδων εργασίας του EFRAG – European Financial Advisory Group – ως προς την ανάπτυξη ευρωπαϊκού πλαισίου δημοσιοποίησης και λογοδοσίας των επιχειρήσεων.

Το Webinar πραγματοποιήθηκε στην Αγγλική Γλώσσα με χρήση της πλατφόρμας ZOOM, απευθυνόμενο σε στελέχη διαχείρισης θεμάτων ΕΚΕ και βιωσιμότητας, διαχείρισης οικονομικών και λογιστικών θεμάτων και γενικά σε ανώτατα και ανώτερα στελέχη που σχετίζονται με τη διοίκηση της εταιρικής υπευθυνότητας και αειφορίας.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Webinar, επικοινωνήστε με τα στελέχη του CSR HELLAS στο info@csrhellas.org.

Εισαγωγή Δρ. Παύλου Βλάχου