Τα Μέλη μας

Εταιρικό Προφίλ

Η ΑΔΜΗΕ Α.Ε. (Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας) συστάθηκε με το Ν. 4001/2011 και οργανώθηκε και λειτουργεί ως Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς κατά τις διατάξεις της Οδηγίας 2009/72/ΕΚ της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Η Εταιρεία ασκεί τις αρμοδιότητες και εκτελεί τα καθήκοντα του Κυρίου και Διαχειριστή του Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΕΣΜΗΕ), σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4001/2011, τα προβλεπόμενα στον Κώδικα Διαχείρισης του Συστήματος και την άδεια διαχείρισης του EΣΜΗΕ.
Η συμμόρφωση του ΑΔΜΗΕ με τις απαιτήσεις που διέπουν το μοντέλο του Ανεξάρτητου Διαχειριστή Μεταφοράς πιστοποιήθηκε από τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ) τον Δεκέμβριο του 2012.
Σκοπός της Εταιρείας είναι η λειτουργία, ο έλεγχος, η συντήρηση και η ανάπτυξη του ΕΣΜΗΕ, ώστε να διασφαλίζεται ο εφοδιασμός της χώρας με ηλεκτρική ενέργεια, με τρόπο επαρκή, ασφαλή, αποδοτικό και αξιόπιστο καθώς και η λειτουργία της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας που σχετίζεται με τις εκτός του Ημερησίου Ενεργειακού Προγραμματισμού (ΗΕΠ) συναλλαγές σύμφωνα με τις αρχές της διαφάνειας, της ισότητας και του ελεύθερου ανταγωνισμού.

Πληροφορίες για ΕΚΕ

Ο ΑΔΜΗΕ ενισχύει την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη του με βέλτιστες πρακτικές συνεισφοράς στην οικονομία, στην κοινωνία και στο περιβάλλον και συγκεκριμένα:

• στην Οικονομία:
με σημαντικές επενδυτικές δραστηριότητες σε νέα έργα ενίσχυσης του Διασυνδεδεμένου Συστήματος Μεταφοράς, που βελτιώνουν την αξιοπιστία και απόδοση του Συστήματος και συμβάλλουν στην ανάπτυξη της εθνικής οικονομίας.

• στην Κοινωνία:
με ανταποδοτικά οφέλη στις τοπικές κοινωνίες όπου πραγματοποιούνται έργα Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας, με ενημέρωση και συνεργασία με τις τοπικές κοινωνίες για την ελαχιστοποίηση των αντιδράσεων κατά τη διάρκεια υλοποίησης έργων, με συστηματική συντήρηση του εξοπλισμού των εγκαταστάσεων του Συστήματος, εξασφαλίζοντας την αξιόπιστη και ασφαλή λειτουργία του προς όφελος του κοινωνικού συνόλου.

• στην προστασία του Περιβάλλοντος:
με σχεδιασμό και κατασκευή μικρότερων και κλειστού τύπου Υποσταθμών σε πυκνοδομημένες περιοχές ή σε περιοχές με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, με εγκατάσταση υπόγειων Γραμμών σε τόπους ιδιαίτερης πολιτιστικής ομορφιάς, με χρήση Μετασχηματιστών μειωμένης στάθμης θορύβου για μείωση της ηχορύπανσης, με πόντιση υποβρυχίων καλωδίων στο πλαίσιο του προγράμματος διασύνδεσης νησιών, υποκαθιστώντας τους αυτόνομους σταθμούς, με συνέπεια τη μείωση των ρύπων.

Απολογισμοί Βιωσιμότητας