Τα Μέλη μας

Εταιρικό Προφίλ

Η υλοποίηση του μεγάλου έργου της Εισαγωγής του φυσικού αερίου στο ενεργειακό ισοζύγιο της Ελλάδος δρομολογήθηκε με την ίδρυση της ΔΕΠΑ, το 1988, ως φορέα ανάπτυξης της απαραίτητης υποδομής και όλων των λοιπών πτυχών της βιομηχανίας φυσικού αερίου.

Η ΔΕΠΑ πραγματοποίησε ένα σημαντικό, για τα Ελληνικά δεδομένα έργο βασικής υποδομής, λογιστικής αξίας άνω των 1,5 δις ευρώ, που έφερε φυσικό αέριο από την Θράκη ως την Αττική και σε όλα τα μεγάλα κέντρα κατανάλωσης της ηπειρωτικής χώρας.

Κατασκευάστηκαν πάνω από 1000 χιλιόμετρα δικτύου υψηλής πίεσης μεταφοράς, πάνω από 5.000 χιλιόμετρα μέσης πίεσης διανομής σε ένα αριθμό διαφορετικών περιοχών και ένα εκτεταμένο δίκτυο αγωγών χαμηλής πίεσης σε τουλάχιστον έξι ευρύτερες αστικές περιοχές. Ολοκληρώθηκε η κατασκευή σταθμού υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) στην Ρεβυθούσα, συνδεόμενου μέσω υποθαλάσσιων αγωγών με το κεντρικό σύστημα μεταφοράς φυσικού αερίου καθώς και ο διασυνδετήριος αγωγός μεταφοράς φυσικού αερίου από την Τουρκία (Καρατσαμπέ) στην Ελλάδα (Κομοτηνή) μήκους 295 χιλιομέτρων.

Αναπτύχθηκε εσωτερική αγορά φυσικού αερίου, που καλύπτει όλους τους τομείς της οικονομικής δραστηριότητας, με δυναμικό περαιτέρω διείσδυσης.

Ο αυξανόμενος ρόλος του φυσικού αερίου στην διεθνή ενεργειακή σκηνή σε συνδυασμό με την κομβική γεωγραφική θέση της χώρας δημιουργεί προοπτικές ευρύτερης διασύνδεσης της υφιστάμενης υποδομής με τις υποδομές γειτονικών χωρών. Το γεωστρατηγικό αυτό πλεονέκτημα αξιοποιείται από την ΔΕΠΑ με την ενεργό συμμετοχή της σε αντίστοιχα έργα.

Ήδη, ο διασυνδετήριος αγωγός Τουρκίας-Ελλάδος λειτουργεί από το 2007 και μεταφέρει Κασπιακό/Αζέρικο αέριο μέσω Τουρκίας, στην Ελλάδα. Ο αγωγός αυτός σχεδιάζεται να επεκταθεί μέχρι την Ιταλία ενώ η ΕλληνοΤουρκική διασύνδεση αποτελεί βάση του, υπό ανάπτυξη, παράπλευρου ΕλληνοΒουλγαρικού διασυνδετήριου αγωγού Κομοτηνή- Stara Zagora, μήκους 160 χιλιομέτρων με προοπτική περαιτέρω επέκτασής του.

Η ΔΕΠΑ, από το 2007 δραστηριοποιείται, ως όμιλος εταιρειών νομικά και λειτουργικά διαχωρισμένων σε όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων της βιομηχανίας φυσικού αερίου, ανταποκρινόμενη επιτυχώς στις προκλήσεις της ελεύθερης αγοράς σύμφωνα με τις προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας και Ρυθμιστικού Πλαισίου.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση στηρίζει και ενισχύει, μέσω χρηματοδοτικών προγραμμάτων της, τα έργα της ΔΕΠΑ ιδίως αυτά των οποίων η θετική συνέργεια ξεπερνά τα σύνορα της χώρας και εκτείνεται πρώτιστα στον χώρο της ΝΑ Ευρώπης και στον ευρύτερο Ευρωπαϊκό χώρο.

Πληροφορίες για ΕΚΕ

Η Δημόσια Επιχείρηση Αερίου (ΔΕΠΑ) κυριαρχεί για περισσότερα από 30 χρόνια στον ενεργειακό χάρτη της Ελλάδας, με σημαντική προσφορά στην ελληνική κοινωνία και οικονομία. H ΔΕΠΑ συνέβαλε στη γεωπολιτική αναβάθμιση της χώρας, μετατρέποντας την Ελλάδα σε περιφερειακό ενεργειακό κόμβο, στον εκσυγχρονισμό της ελληνικής οικονομίας, στη δημιουργία σημαντικών υποδομών, στην κατάρτιση και εξειδίκευση του στελεχιακού δυναμικού όλων των ειδικοτήτων, το οποίο στη συνέχεια μετέφερε τη γνώση, την τεχνογνωσία και την εμπειρία του σε άλλους παρεμφερείς κλάδους και επιχειρήσεις, εμπλουτίζοντας την αγορά εργασίας στην Ελλάδα.

Πολύ σημαντικό μέρος της 30ετούς και πλέον διαδρομής της ΔΕΠΑ, αποτελεί η κοινωνική της προσφορά ως υπεύθυνος εταιρικός πολίτες,  ιδιαίτερα στις τοπικές κοινωνίες στις οποίες δραστηριοποιείται αλλά και στο ευρύτερο κοινωνικό σύνολο, καθώς και ο έμπρακτος σεβασμός της με πρωτοβουλίες και δράσεις για την προστασία του περιβάλλοντος.

Το Πρόγραμμα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης της ΔΕΠΑ αναπτύσσεται σε 4 βασικούς άξονες: Την κοινωνία, το περιβάλλον, τους εργαζόμενους της, και την αγορά της. Οι παραπάνω άξονες έχουν σχηματιστεί με βάση το διεθνές πρότυπο GRI (Global Reporting Initiative), την Πράσινη Βίβλο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και τις 10 αρχές του Οικουμενικού Συμφώνου των Ηνωμένων Εθνών (United Nations Global Compact).

Η ΔΕΠΑ έχει δεσμεύσει και επενδύσει στο Πρόγραμμα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης σημαντικά και μεγάλα κονδύλια, τα οποία έχει διαθέσει για την υλοποίηση δράσεων σε κάθε έναν από τους παραπάνω άξονες, παράγοντας υψηλή αξία στα κοινά στόχος στα οποία απευθύνεται. Η επιλογή των δράσεων που υλοποιούνται είναι προϊόν διαβούλευσης, κατόπιν αιτήματος των ενδιαφερομένων φορέων και συλλόγων που ζητούν τη συνδρομή και την υποστήριξη της ΔΕΠΑ στο έργο τους.

Στρατηγική προτεραιότητα για της ΔΕΠΑ, αναγνωρίζοντας την ευθύνης που συνεπάγεται ο ρόλος της στην ανάπτυξη της εγχώριας οικονομίας,  αποτελεί η συνέχιση της επιτυχημένης πορείας, η περαιτέρω επέκταση σε νέους εξειδικευμένους τομείς, η διείσδυση σε αγορές με μεγάλο επιχειρηματικό ενδιαφέρον και η αξιοποίηση ευκαιριών σ’ ένα ιδιαίτερα απαιτητικό και διαρκώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον, πάντα με γνώμονα τις Υπεύθυνες Εταιρικές Πρακτικές.

Απολογισμοί Βιωσιμότητας