Τα Μέλη μας

Εταιρικό Προφίλ

Η εταιρία Ελληνικά Καλώδια Α.Ε. είναι η μητρική εταιρία του Ομίλου Ελληνικά Καλώδια ο οποίος αποτελεί τον μεγαλύτερο παραγωγό καλωδίων στη Ελλάδα και έναν από τους μεγαλύτερους στη Νοτιοανατολική Ευρώπη με έντονο εξαγωγικό προσανατολισμό.
Από το 1950 η Ελληνικά Καλώδια δραστηριοποιήθηκε ως μονάδα παραγωγής καλωδίων της τότε Βιοχάλκο, και από το 1973, έχοντας διευρύνει τις παραγωγικές και εμπορικές δραστηριότητες της, λειτουργεί πλέον ως ανεξάρτητη θυγατρική με την επωνυμία Ελληνικά Καλώδια Ελληνική Βιομηχανία Καλωδίων Α.Ε. και με το διεθνώς αναγνωρισμένο και κατοχυρωμένο εμπορικό σήμα Cαblel®.
Το 1994 η Εταιρία εισήχθη στο Χρηματιστήριο Αθηνών.
Η Εταιρία διαθέτει τρεις παραγωγικές μονάδες στην Ελλάδα, αποτελώντας κορυφαία ελληνική δύναμη στον κλάδο παραγωγής καλωδίων στην εγχώρια αγορά, ενώ έχει πετύχει σημαντική διείσδυση και σε ξένες αγορές. Η Εταιρία Ελληνικά Καλώδια αναπτύσσει καινοτόμες υπηρεσίες και παράγει μια ευρεία γκάμα προϊόντων, καλύπτοντας πλήρως τις ανάγκες και τις υψηλές απαιτήσεις των πελατών της ανά τον κόσμο. Οι βασικές κατηγορίες πελατών της Εταιρίας διακρίνονται σε διαχειριστές δικτύων, τεχνικές εταιρίες και εμπόρους.
Σε συνδυασμό με μεγάλη δυναμικότητα, οι μονάδες στο σύνολό τους χαρακτηρίζονται και από υψηλά επίπεδα ποιότητας, καθώς είναι πιστοποιημένες κατά EN ISO 9001:2008 (Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας), EN ISO14001:2004 (Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης) και OHSAS 18001:2007 (Σύστημα Διαχείρισης Υγείας και Ασφάλειας).
Επιπλέον, κατά το 2015 η Εταιρία ανέπτυξε ειδικό Σύστημα Διαχείρισης Επιχειρησιακής Συνέχειας (Business Continuity Plan), καλύπτοντας ανάγκες που προέκυψαν από την οικονομική κατάσταση της χώρας κατά την τελευταία διετία.
Προτεραιότητά μας η τεχνολογική καινοτομία…
Οι αρχές μας είναι:
• Σεβασμός στο περιβάλλον και στον άνθρωπο
• Ομαδικό πνεύμα και διάθεση συνεργασίας
• Προσανατολισμός στη δράση και στα αποτελέσματα
• Γνώση, κατάρτιση και επαγγελματική συμπεριφορά
• Εντιμότητα, ακεραιότητα και σωφροσύνη

Πληροφορίες για ΕΚΕ

Η Εταιρική Υπευθυνότητα αναπτύσσεται και εφαρμόζεται μέσα από σύστημα αξιών, στόχων και δράσεων που διέπουν το συνολικό πλαίσιο δραστηριοτήτων της Εταιρίας.
Η Ελληνικά Καλώδια και οι θυγατρικές της εταιρίες έχουν ενσωματώσει τις αρχές της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης στις επιχειρηματικές τους δραστηριότητες και στον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν, αναγνωρίζοντας πως η μακρόχρονη ανάπτυξή τους και η ευημερία του κοινωνικού συνόλου μπορούν να επιτευχθούν μόνο μέσω της Βιώσιμης Ανάπτυξης. Η μέριμνα για την Υγεία και την Ασφάλεια των εργαζομένων, ο σεβασμός και η προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, η ολοκληρωμένη κάλυψη των αναγκών των πελατών και η αρμονική συνύπαρξη με τις τοπικές κοινωνίες στις οποίες δραστηριοποιείται, αποτελούν τα κύρια θέματα της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης της Ελληνικά Καλώδια.
Η διαχείριση της Εταιρικής Υπευθυνότητας στην Ελληνικά Καλώδια βασίζεται στην ανάπτυξη κι εφαρμογή πιστοποιημένων συστημάτων διαχείρισης. Στόχος της Εταιρίας είναι οι δράσεις Εταιρικής Υπευθυνότητας να καλύπτουν όλο το εύρος των δραστηριοτήτων και εγκαταστάσεών της. Προκειμένου να επιτυγχάνεται ο στόχος αυτός αλλά και προκειμένου να επιτυγχάνει υψηλές επιδόσεις σε όλους τους τομείς έχει βασίσει τον τρόπο λειτουργίας της στην εφαρμογή συστημάτων διαχείρισης. Ειδικότερα εφαρμόζονται:
• Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης κατά ISO 14001 για το Περιβάλλον
• Σύστημα Διαχείρισης της Υγείας & Ασφάλειας στην Εργασία κατά OHSAS 18001
• Σύστημα διαχείρισης της ποιότητας σύμφωνα με το ISO 9001
• Σύστημα διαχείρισης επιχειρησιακής συνέχειας σύμφωνα με τις απαιτήσεις του ISO 22301
Σημαντικός παράγοντας επιτυχίας για την αποτελεσματική διαχείριση των θεμάτων Εταιρικής Υπευθυνότητας και Βιώσιμης Ανάπτυξης, αποτελεί η ομάδα Εταιρικής Υπευθυνότητας της Εταιρίας. Η Ομάδα ΕΚΕ της Εταιρίας είναι υπεύθυνη για την ανάπτυξη και υλοποίηση του ετήσιου πλάνου δράσεων ανά άξονα ΕΚΕ και για την επικαιροποίηση των σημαντικών θεμάτων της Ελληνικά Καλώδια.
Η Εταιρεία δημοσιεύει σε ετήσια βάση και ταυτόχρονα με τον Ετήσιο Απολογισμό τον Απολογισμό Βιώσιμης Ανάπτυξης και Εταιρικής Υπευθυνότητας, ο οποίος αναπτύσσεται με βάση τα αναγνωρισμένα διεθνή πλαίσια αναφοράς GRI-G4, Global Compact και ΑΑ1000.

Απολογισμοί Βιωσιμότητας

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ CSR HELLAS