Τα Μέλη μας

Εταιρικό Προφίλ

Η Grant Thornton στην Ελλάδα ιδρύθηκε το 1994, και το 1998 έγινε μέλος της Grant Thornton International Ltd, ενός από τους μεγαλύτερους παγκόσμιους οργανισμούς ανεξάρτητων εταιρειών μελών παροχής ελεγκτικών, φορολογικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών. Σήμερα διαθέτει γραφεία σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Ηράκλειο Κρήτης, απασχολεί πάνω από 500 άτομα και έχει ετήσιο κύκλο εργασιών €25,2 εκ.

Η Grant Thornton Ελλάδας αναδείχθηκε στη δεύτερη θέση στην κατηγορία «Best managed workplace» από το Managing Partner’s Forum, για το 2016, ενώ το 2014 βραβεύτηκε ως National Champion στα European Business Awards 2014/2015, στην κατηγορία «The Business of the Year €0-25m» για την Ελλάδα. Επίσης, η Grant Thornton στην Ελλάδα είναι εγγεγραμμένη στο Public Company Accounting Oversight Board (PCAOB), έχει πιστοποιηθεί με το Διεθνές Πρότυπο BS EN ISO 9001:2008 στον τομέα «Παροχής ελεγκτικών, φορολογικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών», καθώς επίσης και με το Διεθνές Πρότυπο ISO/IEC 27001:2013 το οποίο πιστοποιεί το Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών της εταιρείας. Το παγκόσμιο δίκτυο της Grant Thornton έχει αποσπάσει σημαντικές διακρίσεις, όπως «Employer of the year 2015 & 2014» και «Network of the year 2013» από το περιοδικό International Accounting Bulletin, «World’s Most Attractive Employers 2015» από την έρευνα Universum Annual Student Survey καθώς και «Best Programme for Leadership Development 2015» και «Best Managed International Firm 2014» από το Managing Partners’ Forum.

Πληροφορίες για την ΕΚΕ

H Grant Thornton στην Ελλάδα έχει αναγνωρίσει την καθοριστική συμβολή των δράσεων Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης για την επίτευξη Αειφόρου Ανάπτυξης και έχει προχωρήσει στην υπογραφή και υιοθέτηση των 10 Αρχών του Οικουμενικού Συμφώνου του Ο.Η.Ε. (UN Global Compact). Η Εταιρεία υιοθετώντας τις αρχές αυτές, μοιράζεται την πεποίθηση ότι οι επιχειρηματικές πρακτικές στηριζόμενες σε παγκόσμιες αρχές, συμβάλλουν στην υπεύθυνη ανάπτυξη και βοηθούν στην οικοδόμηση κοινωνιών οι οποίες ευημερούν και ακμάζουν.
Στην Grant Thornton η υπευθυνότητα εκφράζεται έμπρακτα με πολλούς τρόπους και σε διάφορους τομείς δράσεων. Ειδικότερα:
• λειτουργεί με υπευθυνότητα στην αγορά παρέχοντας υπηρεσίες που προσθέτουν αξία στους πελάτες της και επιλέγει τους προμηθευτές εφαρμόζοντας όχι μόνο ποσοτικά αλλά και ποιοτικά κριτήρια,
• επιδιώκει και φροντίζει να λειτουργεί με τρόπο ηθικό και εφαρμόζει σύστημα Εταιρικής Διακυβέρνησης σύμφωνο με τις διεθνείς βέλτιστες πρακτικές,
• αναγνωρίζει το Ανθρώπινο Δυναμικό της ως ένα από τους σημαντικότερους παράγοντες για την επιχειρηματική επιτυχία της, εφαρμόζοντας σύγχρονα συστήματα διαχείρισης και παρέχοντας ευκαιρίες προσωπικής και επαγγελματικής ανάπτυξης μέσω των εξειδικευμένων εκπαιδευτικών προγραμμάτων και άλλων δράσεων που συμβάλλουν στην ανάπτυξη των ικανοτήτων των στελεχών της,
• επιδιώκει την ελαχιστοποίηση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος της, αναλαμβάνοντας σχετικές δράσεις εξοικονόμησης ενέργειας, νερού και πρώτων υλών, ενώ παράλληλα εφαρμόζει και πρακτικές ανακύκλωσης,
• συνεργάζεται και υποστηρίζει ποικίλες κοινωνικές ομάδες με την πολύτιμη συμμετοχή και εθελοντική συνεισφορά των εργαζομένων της.

Η Grant Thornton στην Ελλάδα επιδιώκει να επικοινωνεί σε τακτική βάση και να συνεργάζεται με όλες τις ομάδες ενδιαφερομένων μερών ή συμμετόχων της και ως μέλος του Global Compact, έχει προχωρήσει στη δημοσίευση της Έκθεσης Αναφοράς, Communication On Progress Report (C.O.P.), στην οποία γίνεται περιγραφή των τρόπων με τους οποίους η Εταιρεία υποστηρίζει το Οικουμενικό Σύμφωνο και τις αρχές του.