Τα Μέλη μας

Εταιρικό Προφίλ

H Intracom Telecom αποτελεί έναν διεθνή πάροχο τηλεπικοινωνιακών συστημάτων και λύσεων. Η εταιρεία δημιουργήθηκε από την Intracom η οποία ξεκίνησε τη λειτουργία της το 1977. Το 2005, η Intracom μετασχηματίστηκε σε εταιρεία συμμετοχών και έκτοτε ο τομέας τηλεπικοινωνιών της εταιρείας αποτελεί αυτόνομη εταιρεία με την επωνυμία Intracom Telecom. Κατά τη διάρκεια των τεσσάρων αυτών δεκαετιών, η εταιρεία έχει υλοποιήσει διεθνώς μεγάλα έργα στον τομέα των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών (ΤΠΕ) για παρόχους σταθερής και κινητής τηλεφωνίας, δημόσιες αρχές, καθώς και μεγάλες δημόσιες και ιδιωτικές επιχειρήσεις, και έχει λάβει βραβεία και διακρίσεις για την τεχνολογία που αναπτύσσει και το περιβάλλον εργασίας που παρέχει. Σήμερα, η Intracom Telecom λειτουργεί ιδιόκτητες εγκαταστάσεις έρευνας & ανάπτυξης (R&D) και παραγωγής στην Ευρωπαϊκη Ένωση, και διατηρεί θυγατρικές στο εξωτερικό. Η εταιρεία καινοτομεί στους τομείς της υποστήριξης (backhaul) σταθμών βάσης τύπου small cell και της ασύρματης μετάδοσης και ευρυζωνικής πρόσβασης, έχοντας αναπτύξει και εγκαταστήσει σημειακά και πολυσημειακά ραδιοσυστήματα πακέτου διεθνώς. H Intracom Telecom προσφέρει, επίσης, ένα ανταγωνιστικό πακέτο λύσεων λογισμικού που συμβάλουν στην αύξηση της κερδοφορίας και μια πλήρη σειρά υπηρεσιών πληροφορικής και επικοινωνιών, με έμφαση στους τομείς IoT, SDN/NFV, της ανάλυσης μεγάλου όγκου δεδομένων (big data) & data-driven intelligence, καθώς και λύσεων για Έξυπνες Πόλεις. Επιπλέον, δραστηριοποιείται στον τομέα της Ενέργειας, εστιάζοντας στην έξυπνη μέτρηση και τις ολοκληρωμένες λύσεις πληροφορικής. Η Intracom Telecom διαθέτει, επίσης, ολοκληρωμένα συστήματα ασφαλείας για την προστασία κρίσιμων υποδομών και την επιτήρηση συνόρων. Συνοπτικά, οι κύριες δραστηριότητες της Intracom Telecom περιλαμβάνουν:

  • Ασύρματη Πρόσβαση & Μετάδοση
  • Λύσεις Τηλεπικοινωνιακού Λογισμικού
  • Υπηρεσίες & Λύσεις Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών (ΤΠΕ) και Έξυπνων Πόλεων
  • Λύσεις Διαχείρισης Ενέργειας

Πληροφορίες για ΕΚΕ

Η Intracom Telecom, σεβόμενη τις αξίες της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης (ΕΚΕ), υποστηρίζει ενεργά τις αρχές της ΕΚΕ μέσω των πολιτικών που εφαρμόζει. Η εταιρεία είναι μέλος του Ελληνικού Δικτύου για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη συμβάλλοντας στη διάδοση και την ανάπτυξη της έννοιας της ΕΚΕ. Επίσης, είναι μέλος του Οικουμενικού Συμφώνου του Ο.Η.Ε. (United Nations Global Compact), μια στρατηγική πρωτοβουλία του Ο.Η.Ε. για επιχειρήσεις που εναρμονίζουν τις λειτουργίες και τις στρατηγικές τους με δέκα παγκοσμίως αποδεκτές αρχές στους τομείς των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, εργασίας, περιβάλλοντος και καταπολέμησης της διαφθοράς. Κύριο μέλημα της Intracom Telecom είναι ο απόλυτος σεβασμός στο περιβάλλον κατά την άσκηση των επιχειρηματικών της δραστηριοτήτων και η εφαρμογή προληπτικών μέτρων για την προστασία του, η εξασφάλιση άριστων συνθηκών εργασίας, καθώς και η ευαισθητοποίησή της σε θέματα που αφορούν το κοινωνικό σύνολο. Οι τρεις άξονες της πολιτικής ΕΚΕ της Intracom Telecom είναι:

  • το περιβάλλον
  • η κοινωνία
  • οι εργαζόμενοί της

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ CSR HELLAS