Τα Μέλη μας

Εταιρικό Προφίλ

Η «Κοινωνία της Πληροφορίας Μονοπρόσωπη Α.Ε.» (ΚτΠ Μ.Α.Ε.) αποτελεί τον βασικό εκτελεστικό βραχίονα υποστήριξης και υλοποίησης έργων Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ)  στο δημόσιο τομέα, καθώς και δράσεων κρατικών ενισχύσεων στις ΤΠΕ, συνδράμοντας καταλυτικά στην υλοποίηση της Βίβλου Ψηφιακού Μετασχηματισμού στην Ελλάδα.

Η εταιρεία συμμετέχει θεσμικά στην εξειδίκευση της ψηφιακής στρατηγικής της χώρας, υλοποιεί έργα ΤΠΕ που χρηματοδοτούνται από τα Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία της ΕΕ, το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, το Ταμείο Ανάκαμψης ή μέσω Συμπράξεων Δημοσίου Ιδιωτικού Τομέα, υποστηρίζει τον εντοπισμό αναγκών φορέων της Δημόσιας Διοίκησης σε έργα ΤΠΕ και παρέχει εξειδικευμένη υποστήριξη σε φορείς σε όλο τον κύκλο ζωής των έργων ΤΠΕ που έχουν κληθεί να υλοποιήσουν.

Με ιδιαίτερα μεγάλη τεχνογνωσία και εμπειρία στο σχεδιασμό, στην υλοποίηση, και τη διαχείριση καινοτόμων έργων και δράσεων ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, ο σκοπός της σήμερα είναι να συνδράμει το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης σε όλες τις ενέργειες και τα έργα που αποσκοπούν στην:

Αναβάθμιση

 • της ψηφιακής εξυπηρέτησης των πολιτών και των επιχειρήσεων,
 • της σχέσης των πολιτών με το Δημόσιο,
 • του περιβάλλοντος εργασίας της Δημόσιας διοίκησης

Ενίσχυση

 • της διαφάνειας και της ακεραιότητας στην λειτουργία του Δημοσίου
 • της επιχειρηματικότητας και του υγιούς ανταγωνισμού
 • της προσβασιμότητας όλων των πολιτών σε σύγχρονες ψηφιακές υπηρεσίες

Ανάπτυξη

 • της διαλειτουργικότητας σε όλα τα επίπεδα της Δημόσιας Διοίκησης
 • της συνεργασίας Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα
 • της παραγωγικότητας και της αποδοτικότητας των δημόσιων οργανισμώνκαι την εν γένει βελτίωση της Δημόσιας Διοίκησης.

Πληροφορίες για ΕΚΕ

Ο ρόλος της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης χαρακτηρίζεται πιο ουσιαστικός από ποτέ σε μια εποχή που χαρακτηρίζεται κατά κύριο λόγο από αβεβαιότητα σε Ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο. Μέσα από την καθολική και επιτακτική ανάγκη δέσμευσης των εταιριών για κοινωνική ευθύνη, η Κοινωνία της Πληροφορίας στοχεύει σε ένα καλύτερο αύριο για όλους μας.

Η Κοινωνία της Πληροφορίας θέτει τη βιώσιμη ανάπτυξη ως βασικό πυρήνα της στρατηγικής της εταιρικής ευθύνης, υιοθετώντας την από την πρώτη ημέρα λειτουργίας της.

Η ΚτΠ Μ.Α.Ε. έχοντας ως κύριο οδηγό τους 17 στόχους βιώσιμης ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών (Sustainable Development Goals – SDGs) η Στρατηγική μας εστιάζει στην ενίσχυση συγκεκριμένων αξιών που είναι οι εξής :

 • Κοινωνία
 • Οικονομία
 • Περιβάλλον
 • Άνθρωπος

Κοινωνία:

Με ένα σύνολο έργων και δράσεων που διευκολύνουν την καθημερινότητα πολιτών και επιχειρήσεων με την ένταξή τους σε ψηφιακό περιβάλλον και με βασικό σκοπό την εξυπηρέτησή τους κυρίως σε θέματα γραφειοκρατίας αλλά και την εξασφάλιση της αξιόπιστης και αποτελεσματικής λειτουργίας τους προς όφελος του κοινωνικού συνόλου.

Οικονομία:

Με σημαντικά έργα τεχνολογίας τα οποία αποτελούν φάρο στην ενίσχυση πολλών και διαφορετικών επαγγελματικών κλάδων, δημιουργούν τις επιπρόσθετες συνθήκες για εξέλιξη πολλών εξ’ αυτών και συμβάλλουν στην ανάπτυξη της εθνικής οικονομίας.

Προστασία του Περιβάλλοντος:

Με σχεδιασμό και υλοποίηση έργων που αποσκοπούν σε ένα θετικό ενεργειακό αποτύπωμα αντικαθιστώντας κυρίως μέσω της ψηφιοποίησης χιλιάδες τόνους χαρτιού με ψηφιακές βάσεις δεδομένων.

Άνθρωπος:

Σημαντική προτεραιότητα της ΚτΠ αποτελεί η διασφάλιση ιδανικών συνθηκών εργασίας για τους ανθρώπους, οι οποίοι εργάζονται στην εταιρεία με ασφάλεια, αξιοκρατία και ίσες δυνατότητες εξέλιξης καθώς επίσης και με μία συνεχή εξέλιξη εναρμονισμένη πάντα με τις απαιτήσεις της σύγχρονης εποχής.

Προσεγγίζουμε όλες εκείνες τις υπηρεσίες αλλά και τις πρωτοβουλίες δημιουργώντας προστιθέμενη αξία στην καθημερινότητα πολιτών και επιχειρήσεων. Η επίτευξη αυτών των στόχων αποτελεί μια μεγάλη πρόκληση για την ΚτΠ Μ.Α.Ε. αλλά ταυτόχρονα και μια τεράστια ευκαιρία να αυξήσει ακόμα περισσότερο την στόχευση σε έργα και δράσεις που θα συμβάλλουν καθοριστικά στην ανάπτυξη μιας βιώσιμης Ελλάδας. Αποτέλεσμα της υιοθέτησης των παραπάνω είναι η ανάπτυξη μιας εταιρικής κουλτούρας από την οποία απορρέει η πρόθεση της στο να λειτουργεί με υπευθυνότητα σε όλους τους τομείς που αποτελούν σημαντικούς άξονες της ανάπτυξης.