Τα Μέλη μας

Εταιρικό Προφίλ

Όμιλος Πειραιώς στην Ελλάδα – μεγέθη 2019

Δάνεια μετά από προβλέψεις €50,1 δισ. Εργαζόμενοι 11,6 χιλ.
Καταθέσεις €47,4 δισ. Πελάτες 5,5 εκατ.
Καταστήματα 547 ΑΤΜ 1.936

 

Η Τράπεζα Πειραιώς

Με έδρα την Αθήνα και με περίπου 11,6 χιλ. εργαζομένους, η Τράπεζα Πειραιώς παρέχει ένα ευρύ φάσμα χρηματοοικονομικών προϊόντων και υπηρεσιών σε περισσότερους από 5,5 εκατ. πελάτες στην Ελλάδα. Το σύνολο ενεργητικού του Ομίλου διαμορφώνεται το 2019 στα €61,2 δισ.

Η Τράπεζα Πειραιώς ιδρύθηκε το 1916 και σήμερα κατέχει ηγετική θέση στην ελληνική τραπεζική αγορά με μερίδιο αγοράς 29% στα δάνεια και στις καταθέσεις πελατών.

Η Τράπεζα διαδραματίζει πρωταγωνιστικό ρόλο για την ελληνική οικονομία, υποστηρίζοντας έμπρακτα την οικονομική δραστηριότητα και την εξωστρέφεια μέσα από εξειδικευμένες λύσεις και υπηρεσίες υψηλού επιπέδου προς τους πελάτες της. Ηγείται ομίλου επιχειρήσεων που καλύπτουν το σύνολο των εργασιών και δραστηριοτήτων του χρηματοοικονομικού τομέα στην Ελλάδα.

Η Τράπεζα κατέχει την πρώτη θέση στις χρηματοδοτήσεις επιχειρήσεων, με μερίδιο αγοράς 32% και υπόλοιπα ύψους περίπου €30 δισ. Διαθέτει ιδιαίτερη τεχνογνωσία στο χώρο των μεσαίου και μικρού μεγέθους επιχειρήσεων, στον αγροτικό τομέα (agri banking), στην καταναλωτική-στεγαστική πίστη, στην πράσινη τραπεζική (green banking), στην παροχή υπηρεσιών κεφαλαιαγοράς και επενδυτικής τραπεζικής, καθώς και στην αγορά της leasing και factoring.

Η Τράπεζα Πειραιώς επιδιώκοντας τη διαφοροποίησή της μέσω της παροχής υψηλού επιπέδου εξυπηρέτησης πελατών, υιοθετεί τις πλέον σύγχρονες διεθνώς καινοτομίες και τεχνολογικές λύσεις. Σε αυτό το πλαίσιο δημιουργήθηκε και λειτουργεί από το 2016 το αυτοματοποιημένο ηλεκτρονικό κατάστημα “e-branch”, το οποίο αποτελεί μια εντελώς νέα αντίληψη για την ελληνική αγορά. Η Πειραιώς διαθέτει σήμερα 10 e-branches, στα οποία πραγματοποιούνται συναλλαγές με ταχύτητα, ευκολία και ασφάλεια.

Η Τράπεζα Πειραιώς, παρουσίασε τον οδικό χάρτη “Agenda 2023”, που αντανακλά το όραμά της να είναι η πλέον αξιόπιστη Τράπεζα στην Ελλάδα. Ο χάρτης “Agenda 2023” διαμορφώνεται σε τρεις βασικούς πυλώνες: Ο πρώτος πυλώνας περιλαμβάνει Στρατηγικούς Στόχους για την ενίσχυση της κερδοφορίας της Τράπεζας, ο δεύτερος πυλώνας αφορά στην Ικανοποίηση των Ενδιαφερομένων Μερών και συνιστά την πλέον βασική προτεραιότητα της Τράπεζας και ο τρίτος πυλώνας είναι οι Διατηρήσιμες Λύσεις, οι οποίες θα εφαρμοσθούν πλήρως και αποτελεσματικά, επιτρέποντας στην Τράπεζα να αναπτύξει το πλήρες δυναμικό της, με στόχο τη δημιουργία αξίας από όλες τις λειτουργίες της.

Πληροφορίες για ΕΚΕ

Η Τράπεζα Πειραιώς προάγει την Υπεύθυνη Τραπεζική

Η Τράπεζα Πειραιώς προάγει την υπεύθυνη τραπεζική λειτουργία και δραστηριότητα, μέσω των πέντε πυλώνων της Εταιρικής της Υπευθυνότητας: Εταιρική Διακυβέρνηση, Οικονομία, Ανθρώπινο Δυναμικό, Κοινωνία και Περιβάλλον. Έχει θεσπίσει ενιαία εταιρική κουλτούρα που βασίζεται στις αρχές της υπευθυνότητας, της αξιοκρατίας και της διαφάνειας, και στοχεύει στο να αποτελεί θεμέλιο σταθερότητας για την ελληνική οικονομία, να τροφοδοτεί την ανάπτυξη και να στηρίζει την καινοτομία. Με γνώμονα το αποτύπωμά της στην κοινωνία να είναι θετικό και διαρκές, με οφέλη για τους πελάτες της, τους ανθρώπους της, τους μετόχους της και την κοινωνία συνολικά, η Τράπεζα Πειραιώς δεσμεύεται να δημιουργεί συνεχώς αξία, να βλέπει τα δεδομένα ως πρόκληση, να ενθουσιάζει τους πελάτες της και να χτίζει σχέσεις εμπιστοσύνης.

Η Τράπεζα Πειραιώς δεσμεύεται για την ένταξη κοινωνικών, περιβαλλοντικών και πολιτιστικών πτυχών στις επιχειρηματικές της πρακτικές και αναλαμβάνει πρωτοβουλίες που υπερβαίνουν τις νομικές της υποχρεώσεις, με σκοπό την ενίσχυση της κοινωνικής ευημερίας και της βιώσιμης ανάπτυξης.

Αρχές Υπεύθυνης Τραπεζικής 

Η Τράπεζα Πειραιώς έχει υπογράψει τις έξι παγκόσμιες Αρχές Υπεύθυνης Τραπεζικής των Ηνωμένων Εθνών (Η.Ε.) και ήταν η μόνη ελληνική τράπεζα που συμμετείχε στη διαμόρφωσή τους, μαζί με άλλες 29 τράπεζες από όλο τον κόσμο, μέλη της Χρηματοοικονομικής Πρωτοβουλίας των Η.Ε. για το Περιβάλλον (UNEP FI).

Οι Αρχές Υπεύθυνης Τραπεζικής καθορίζουν και οριοθετούν το πλαίσιο στο οποίο επιδιώκεται να  αναπτυχθεί η Αειφόρος Τραπεζική (Sustainable Banking) τα επόμενα χρόνια. Η υιοθέτησή τους αποσκοπεί στη μέγιστη δυνατή εναρμόνιση του τραπεζικού κλάδου με τους παγκόσμιους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης των Η.Ε. (SDGs) και τη Συμφωνία του Παρισιού για το Κλίμα. Οι Αρχές παρέχουν το πρώτο παγκόσμιο πλαίσιο για την ενσωμάτωση της αειφορίας σε όλους τους επιχειρηματικούς τομείς της τράπεζας, από τη στρατηγική μέχρι τη διαχείριση χαρτοφυλακίου προϊόντων και τις συναλλαγές.

Για τις Αρχές Υπεύθυνης Τραπεζικής, μπορείτε να δείτε περισσότερα εδώ.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την Εταιρική Υπευθυνότητα της Τράπεζας:

Κοινωνία

 

 

Περιβάλλον

Αρχές Περιβαλλοντικής Πολιτικής 

Περιβαλλοντικοί Άξονες

Απολογισμοί Βιωσιμότητας

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ CSR HELLAS