Τα Μέλη μας

Εταιρικό Προφίλ

Η ZEB είναι μία από τις πρώτες Ελληνικές εταιρείες παροχής ενεργειακών υπηρεσιών (ESCOs) πρωτοπόρος στο σχεδιασμό, ανάπτυξη και εφαρμογή Συμβάσεων Ενεργειακής Απόδοσης και έχει αναλάβει την πρώτη σύμβαση ESCO χαρτοφυλακίου κτιρίων στην Ελλάδα.

Παρέχουμε ένα πλήρες φάσμα υπηρεσιών σχετικά με την Ενεργειακή Απόδοση, τους Ενεργειακούς Ελέγχους, τη Βιώσιμη Ανάπτυξη και λειτουργούμε ένα ειδικό τμήμα για χρηματοδοτήσεις.

Ως πρωτοπόροι στο σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την υλοποίηση Συμβάσεων Ενεργειακής Απόδοσης στην Ελλάδα, εστιάζουμε σε έργα ενέργειας και αποτυπώματος άνθρακα σε πόλεις, κτίρια και εγκαταστάσεις που εγγυώνται την ελαχιστοποίηση του λειτουργικού κόστους και την βελτιστοποίηση απόδοσης.

Καθορίζουμε, σχεδιάζουμε και υλοποιούμε παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας σε κτιριακές και βιομηχανικές εγκαταστάσεις (κτιριακό κέλυφος, Η/Μ εγκαταστάσεις & εξοπλισμός, διαχείριση ενέργειας κ.λπ.) διασφαλίζοντας την ταυτόχρονη υλοποίηση του έργου με χρηματοδότηση από τρίτους. Εγγυόμαστε συγκεκριμένη εξοικονόμηση ενέργειας, από την οποία αποπληρώνεται κάθε έργο ξεχωριστά και αυτόν τον τρόπο τα προτεινόμενα έργα εξοικονόμησης ενέργειας αποτελούν βιώσιμη επένδυση. Κάθε έργο εξοφλείται σύμφωνα με συγκεκριμένους στόχους εξοικονόμησης ενέργειας που είναι εγγυημένοι.

Στο πλαίσιο των ενεργειακών μας υπηρεσιών, παρέχουμε εξειδικευμένες Ενεργειακές Συμβουλευτικές Υπηρεσίες, πιστοποιημένες Ενεργειακές Επιθεωρήσεις και Ελέγχους, Πιστοποιητικά Ενεργειακής Απόδοσης, Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Πιστοποίησης ISO 50001 και Περιβαλλοντικές Πιστοποιήσεις LEED, WELL & BREEAM.

Είμαστε σταθερά προσανατολισμένοι στη δημιουργία μακροχρόνιων σχέσεων με τους πελάτες μας ως στρατηγικοί συνεργάτες τους, παρέχοντας καινοτόμες υπηρεσίες και λύσεις αιχμής προκειμένου να συμβάλλουμε ενεργά και αποτελεσματικά στην ανάπτυξη της βιωσιμότητας με υψηλούς δείκτες απόδοσης.

Η ομάδα μας αποτελείται από μηχανικούς, τεχνικούς και συμβούλους με μεγάλη εμπειρία και εξειδίκευση που αντιμετωπίζουν με επιτυχία σύνθετα και απαιτητικά έργα υψηλών προδιαγραφών.

Πληροφορίες για ΕΚΕ

Η ΖΕΒ ήδη από τον πρώτο χρόνο λειτουργίας της το 2012, εφαρμόζοντας στην πράξη τις αρχές και αξίες της βιώσιμης ανάπτυξης, πραγματοποίησε το πρώτο εκπαιδευτικό πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Πιστοποίησης Κτιρίων στην Ελλάδα, με σκοπό την ενημέρωση, ευαισθητοποίηση επαγγελματιών, φορέων και επιχειρήσεων σε θέματα βιώσιμης απόδοσης ενός κτιρίου.

Το περιβαλλοντικό – ενεργειακό αποτύπωμα των κτιρίων μέσω της διεθνούς πιστοποίησης LEED ήταν μια πρόκληση – πρόσκληση της ΖΕΒ προς την ελληνική αγορά και μας έδωσε ηγετικό ρόλο και υψηλό αίσθημα ευθύνης για τον σχεδιασμό και την παροχή καινοτόμων υπηρεσιών και λύσεων αιχμής, προκειμένου να συμβάλλουμε ενεργά και αποτελεσματικά στην ανάπτυξη της βιωσιμότητας με υψηλούς δείκτες απόδοσης, δημόσιων και ιδιωτικών οργανισμών, μέσω της εξοικονόμησης ενέργειας, της χρήσης εναλλακτικών πηγών ενέργειας & της βέλτιστης αξιοποίησης των ανθρώπινων & οικονομικών πόρων.

Η ΖΕΒ έχοντας ολοκληρώσει μια δεκαετία λειτουργίας, προχωρά ενισχυμένη με τους στρατηγικούς της εταίρους, σε πρωτοβουλίες – δράσεις που θα συμβάλλουν σημαντικά σε οικονομικό, περιβαλλοντικό και κοινωνικό επίπεδο για τους πελάτες και συνεργάτες της:

Για την Οικονομία

 • Αύξηση της αξίας των ακινήτων και των επιχειρήσεων
 • Μείωση λειτουργικών κόστους των κτιρίων – αύξηση αξίας ενεργητικού
 • Βελτίωση της παραγωγικότητας των εργαζομένων
 • Επενδύσεις σε νέες τεχνολογίες

Για το Περιβάλλον

 • Μείωση του οικολογικού και ενεργειακού αποτυπώματος κτιρίων
 • Εξοικονόμηση απαιτούμενης κατανάλωσης ενέργειας και πόσιμου νερού
 • Μείωση αποβλήτων που καταλήγουν στους ΧΥΤΑ
 • Μείωση επιβλαβών εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου

Για την Κοινωνία

 • Ενίσχυση των τοπικών αγορών και της τοπικής οικονομίας
 • Δημιουργία υγιούς και ασφαλούς περιβάλλοντος εργασίας
 • Ενίσχυση της περιβαλλοντικής πολιτικής
 • Ορθή περιβαλλοντική διαχείριση

Η ΖΕΒ ενεργό μέλος του CSR HELLAS συμμετέχει σε δράσεις-πρωτοβουλίες που προάγουν την ανάπτυξη και την ωριμότητα των επιχειρηματικών κλάδων – σε τομείς της εξειδίκευσής της, παρέχοντας υψηλού επιπέδου συμβουλευτική και υποστήριξη σε θέματα βιωσιμότητας στην χώρα μας.