Άξονας Ι: Πρωτοπόρες Επιχειρήσεις

Button_ΆΞΟΝΑΣ-Ι_adj

Στον Άξονα Ι του Ελληνικού Συμφώνου Βιώσιμης Επιχειρηματικότητας (ΕΣΒΕ) μπορούν να συμμετάσχουν μεγάλες επιχειρήσεις μέλη του CSR HELLAS, με υψηλό βαθμό ενσωμάτωσης της βιωσιμότητας και της υπεύθυνης επιχειρηματικότητας στο επιχειρηματικό τους μοντέλο, τη στρατηγική και τη λειτουργία τους.

Μέσω της συμμετοχής τους οι εταιρείες αποκτούν οφέλη όπως η ανταλλαγή τεχνογνωσίας και εμπειριών μεταξύ πρωτοπόρων επιχειρήσεων, η εφαρμογή σταθμισμένων εργαλείων ανάδειξης του επιπέδου ωριμότητάς τους σε σχέση με άλλες ώριμες επιχειρήσεις επί κοινά αναγνωρισμένων ουσιωδών θεμάτων, η βελτίωση του επιπέδου ωριμότητάς τους σε θέματα βιωσιμότητας, η ανάπτυξη συμπράξεων με άλλες πρωτοπόρες επιχειρήσεις σε πρωτοβουλίες που προάγουν τη βιωσιμότητα, η ανάδειξη της ηγετικής τους θέσης αναφορικά με την υιοθέτηση βιώσιμων στρατηγικών προσεγγίσεων σε επίπεδο κλαδικών φορέων και επαγγελματικών ενώσεων που συμμετέχουν.

Επίσης, κάθε πρωτοπόρα επιχείρηση δημιουργεί μέσω της συμμετοχής της πολλαπλασιαστική αξία περαιτέρω διάδοσης των ωφελημάτων της ενσωμάτωσης της βιωσιμότητας, καθώς θα έχει τη δυνατότητα να υποδείξει τουλάχιστον 10 εταιρείες που αποτελούν βασικούς επιχειρηματικούς συνεργάτες της (προμηθευτές ή πελάτες) για συμμετοχή τους στις δράσεις του Άξονα ΙΙΙ του ΕΣΒΕ, χωρίς επιπλέον κόστος για αυτές.

Οι πρωτοπόρες επιχειρήσεις έχουν τη δυνατότητα να αξιοποιήσουν τις επικοινωνιακές ευκαιρίες ανάδειξης και προβολής της συνολικής τους προσέγγισης σε θέματα βιωσιμότητας, των καλών πρακτικών  και των καινοτόμων δράσεων που εφαρμόζουν σε στρατηγικό αλλά και λειτουργικό επίπεδο.

Δράσεις Άξονα Ι:

 • Σύσταση και λειτουργία διεπιχειρησιακών και θεματικών Ομάδων Εργασίας των πρωτοπόρων επιχειρήσεων με αντικείμενο κοινά ουσιώδη θέματα βιωσιμότητας, με συμμετοχή των κατά θέμα αρμόδιων στελεχών τους (ενδεικτικά υπεύθυνοι ΕΚΕ, βιωσιμότητας, προμηθειών, ανθρώπινου δυναμικού, οικονομικών κ.α.), με στόχο τη δημιουργία παραδοτέων που μπορούν να συμβάλουν σε βέλτιστες προσεγγίσεις για κάθε συγκεκριμένο θέμα βιωσιμότητας, παράλληλα με ανάδειξη βέλτιστων πρακτικών ΕΚΕ των πρωτοπόρων επιχειρήσεων.
 • Συγκριτική αποτύπωση του επιπέδου ωριμότητας μεταξύ των πρωτοπόρων επιχειρήσεων στη βάση κοινά αναγνωρισμένων ουσιωδών θεμάτων με χρήση του σταθμισμένου εργαλείου (ΜΙΑ-Tool – Maturity & Integration Assessment Tool by CSR Europe). Το εργαλείο προβλέπεται να εφαρμοστεί δύο φορές, η πρώτη εντός του 2023 (με έτος αναφοράς το 2022) και η δεύτερη εντός του 2025 (με έτος αναφοράς το 2024), προκειμένου να είναι δυνατή η αποτύπωση και συγκριτική αξιολόγηση της επιτευχθείσας προόδου.
 • Υλοποίηση μελέτης του επιπέδου ωριμότητας κάθε πρωτοπόρου επιχείρησης σε σχέση με την εφαρμογή διεθνών προτύπων δημοσιοποιήσεων (EFRAG, IFRS, κ.α.) και επιχειρηματικών μοντέλων ενσωμάτωσης της βιωσιμότητας.
 • Υλοποίηση θεματικών εργαστηρίων κατάρτισης για τις πρωτοπόρες επιχειρήσεις επί κοινά αναγνωρισμένων ουσιωδών θεμάτων στο πλαίσιο της λειτουργίας των Ομάδων Εργασίας.
 • Αξιοποίηση των αποτελεσμάτων όλων των παραπάνω μέσω δράσεων ενημέρωσης και επικοινωνίας για την ανάδειξη της πρωτοπορίας βιωσιμότητας των συμμετεχουσών επιχειρήσεων.

Κόστος Συμμετοχής:

Το συνολικό κόστος ανά πρωτοπόρα επιχείρηση για την συμμετοχή στο ΕΣΒΕ την περίοδο 2023-2025 ανέρχεται στα 9.000 € (3.000 € / έτος). Στο κόστος συμμετοχής συμπεριλαμβάνονται:

 • Οι δράσεις του Άξονα Ι (βλ. παραπάνω)
 • Η εφαρμογή διαγνωστικής μελέτης του επιπέδου διαχείρισης της δέουσας επιμέλειας στην εφοδιαστική αλυσίδα της πρωτοπόρου επιχείρησης
 • Η δυνατότητα εφαρμογής διαδικασίας προετοιμασίας στην υιοθέτηση του εργαλείου ETHOS, ενός ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, σε δέκα βασικούς προμηθευτές της αλυσίδας αξίας της
 • Η προβολή της εταιρείας στην ειδική ιστοσελίδα για το ΕΣΒΕ στον ιστότοπο του CSR HELLAS (https://www.csrhellas.org/)
 • Η δυνατότητα χρήσης του λογότυπου του ΕΣΒΕ στον ιστότοπο και το επικοινωνιακό υλικό της εταιρείας
 • Η παροχή υποστήριξης του CSR HELLAS σε πρωτοβουλίες σχετικές με τη βιωσιμότητα που μπορούν να αναληφθούν σε κλαδικό επίπεδο (και περιλαμβάνονται ακολούθως στον Άξονα ΙΙ) με πρωτοβουλία της πρωτοπόρου επιχείρησης

Η δυνατότητα συμμετοχής και άλλων, πέραν της αρχικής δεκάδας, συνεργατών (προμηθευτών ή πελατών) της εταιρείας στον Άξονα ΙΙΙ με επιπλέον κόστος 3.000 € / 10άδα προμηθευτών (300 € / προμηθευτή).

Button_ΆΞΟΝΕΣ_adj
Button_ΆΞΟΝΑΣ-ΙΙ_adj
Button_ΆΞΟΝΑΣ-ΙΙΙ_adj
Υλοποίηση
Άξονας ΙΙ: Επιχειρηματικοί Φορείς & Κλαδικές Ενώσεις
Άξονας ΙΙΙ: Επιχειρήσεις Εφοδιαστικής Αλυσίδας & Δικτύων Διανομής
Button_ΌΡΑΜΑ_adj
Button_ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ_adj (2)
Button_ATELIER_adj
BU122C~1
Όραμα & Στόχοι
Προσέγγιση
CSR Atelier
Δράσεις & Εκδηλώσεις