Άξονας II: Επιχειρηματικοί Φορείς & Κλαδικές Ενώσεις

Button_ΆΞΟΝΑΣ-ΙΙ_adj

Στον Άξονα ΙΙ του Ελληνικού Συμφώνου Βιώσιμης Επιχειρηματικότητας (ΕΣΒΕ) μπορούν να συμμετάσχουν επιχειρηματικοί φορείς και κλαδικές ενώσεις που αναγνωρίζουν την αξία της στρατηγικής διαχείρισης της βιωσιμότητας για τις επιχειρήσεις του κλάδου, ενώ παράλληλα, επιθυμούν να συμβάλουν στην ενίσχυση του επιπέδου ωριμότητας των μελών τους. Μέσω της συμμετοχής του στο ΕΣΒΕ οι κλαδικοί φορείς και ενώσεις έχουν τη δυνατότητα να συμπράξουν με τις πρωτοπόρες επιχειρήσεις για μεταφορά τεχνογνωσίας, να ενισχύσουν τη διαδικασία ωρίμανσης  των επιχειρήσεων μελών τους για την ομαλή μετάβαση και προσαρμογή στο επερχόμενο κανονιστικό πλαίσιο που σχετίζεται με θέματα βιωσιμότητας, και να αποκτήσουν σφαιρική αντίληψη  σχετικά με το επίπεδο ωριμότητας συνολικά των μελών του κλάδου στα θέματα  βιωσιμότητας  παράλληλα με συγκριτική εικόνα σε σχέση με το επίπεδο ωριμότητας του κλάδου τους  τόσο σε ευρωπαϊκό επίπεδο, όσο και με άλλους κλάδους σε εθνικό επίπεδο.

Δράσεις Άξονα ΙΙ:

  • Σύμπραξη με πρωτοπόρες επιχειρήσεις προκειμένου να αναπτυχθούν συνεργασίες με τους κλαδικούς τους φορείς με στόχο τη συμμετοχή τους στο ΕΣΒΕ ή/και ως μέλη στο CSR HELLAS.
  • Αποτύπωση του επιπέδου ωριμότητας των ίδιων των φορέων στην ενσωμάτωση της βιωσιμότητας [σύμφωνα με την αντίστοιχη προσέγγιση του CSR Europe].
  • Μελέτη αποτύπωσης του επιπέδου ωριμότητας των μελών του κλαδικού φορέα στην ενσωμάτωση της βιωσιμότητας με την χρήση του εργαλείο ΜΙΑ-Tool (Maturity & Integration Assessment Tool by CSR Europe). Το εργαλείο προβλέπεται να εφαρμοστεί δύο φορές, η πρώτη εντός του 2023 και η δεύτερη εντός του 2025 προκειμένου να είναι δυνατή η αποτύπωση της επιτευχθείσας προόδου.
  • Σύνδεση των ευρημάτων με τα αποτελέσματα του Ευρωπαϊκού Βαρόμετρου Βιωσιμότητας (European Sustainability Barometer)
  • Υλοποίηση ενδο-κλαδικής κατάρτισης σε θέματα βιωσιμότητας για τα μέλη του φορέα.

Κόστος Συμμετοχής:

Το κόστος ανά επιχειρηματικό φορέα ή κλαδική ένωση για συμμετοχή στο ΕΣΒΕ την περίοδο 2023-2025 ανέρχεται στα 4.500 € (1.500 € / έτος), ή αν ο κλάδος είναι μέλος στο CSR HELLAS 3.000 € (1.000 € / έτος). Στο κόστος συμμετοχής συμπεριλαμβάνονται:

  • Οι δράσεις του Άξονα ΙΙ (βλ. παραπάνω)
  • Η δυνατότητα εφαρμογής του εργαλείου ΜΙΑ-Tool (Maturity & Integration Assessment Tool by CSR Europe), ενός ολοκληρωμένου συστήματος διάγνωσης και διαχείρισης της εταιρικής υπευθυνότητας, στις επιχειρήσεις μέλη του επιχειρηματικού φορέα ή της κλαδικής ένωσης με προνομιακό κόστος συμμετοχής στις συγκριτικές αξιολογήσεις 1.000 € / ανά επιχείρηση για τις πρώτες πέντε επιχειρήσεις μέλη του επιχειρηματικού φορέα ή της κλαδικής ένωσης ενώ ακολούθως το κόστος συμμετοχής στις συγκριτικές αξιολογήσεις ανέρχεται στα 1.500 € / ανά επιχείρηση, ή αν η επιχείρηση είναι μέλος του CSR HELLAS με κόστος 1.000 € / επιχείρηση.
  • Η προβολή του επιχειρηματικού φορέα ή της κλαδικής ένωσης στην ειδική ιστοσελίδα για το ΕΣΒΕ στον ιστότοπο του CSR HELLAS (www.csrhellas.org).
  • Η δυνατότητα χρήσης του λογότυπου του ΕΣΒΕ στον ιστότοπο και το επικοινωνιακό υλικό του επιχειρηματικού φορέα ή της κλαδικής ένωσης.
Button_ΆΞΟΝΕΣ_adj
Button_ΆΞΟΝΑΣ-Ι_adj
Button_ΆΞΟΝΑΣ-ΙΙΙ_adj
Υλοποίηση
Άξονας Ι: Πρωτοπόρες Επιχειρήσεις
Άξονας ΙΙΙ: Επιχειρήσεις Εφοδιαστικής Αλυσίδας & Δικτύων Διανομής
Button_ΌΡΑΜΑ_adj
Button_ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ_adj (2)
Button_ATELIER_adj
BU122C~1
Όραμα & Στόχοι
Προσέγγιση
CSR Atelier
Δράσεις & Εκδηλώσεις