CSR Atelier

ΕΣΒΕ_CSR-ATELIER_adj (1)

“Οδικός χάρτης προς ένα βιώσιμο επιχειρηματικό μοντέλο”

Τί είναι τα CSR Atelier;

Τα CSR Atelier πραγματοποιούνται στο πλαίσιο της υλοποίησης της πρωτοβουλίας του CSR HELLAS «Ελληνικό Σύμφωνο Βιώσιμης Επιχειρηματικότητας» (ΕΣΒΕ). Πρόκειται για εργαστήρια διαβούλευσης, καινοτομίας, κατάρτισης, αλλά και σύμπραξης. Στη διάρκεια των CSR Atelier στελέχη των πρωτοπόρων επιχειρήσεων του Άξονα Ι του ΕΣΒΕ, προερχόμενα από ένα ευρύ φάσμα λειτουργικών ειδικοτήτων (ενδεικτικά υπεύθυνοι ΕΚΕ, βιωσιμότητας, προμηθειών, ανθρώπινου δυναμικού, οικονομικών κ.α.) έχουν τη δυνατότητα μέσω της συμμετοχής τους στα εργαστήρια να συζητήσουν, με στελέχη άλλων πρωτοπόρων επιχειρήσεων, επί ειδικότερων κοινά αναγνωρισμένων ουσιωδών θεμάτων που σχετίζονται με την εταιρική βιωσιμότητα και υπευθυνότητα, και ταυτόχρονα να ανταλλάξουν εμπειρίες και προβληματισμούς σχετικά με τις προσεγγίσεις, τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν αλλά και να αναδείξουν τις καλές και καινοτόμες πρακτικές, που σχετίζονται με τη μετάβαση στο νέο βιώσιμο επιχειρηματικό μοντέλο, όπως αυτό διαμορφώνεται και από το νέο κανονιστικό πλαίσιο.

Η υλοποίηση των CSR Atelier εστιάζει σε ουσιαστικά θέματα βιωσιμότητας ως αποτέλεσμα σημαντικών προκλήσεων, που αντιμετωπίζουν οι πρωτοπόρες επιχειρήσεις κατά το μετασχηματισμό των επιχειρηματικών μοντέλων τους με άξονα τις αρχές της βιωσιμότητας, και την καλύτερη προσαρμογή στο  επερχόμενο ρυθμιστικό πλαίσιο. Μέσω της συμμετοχικής διαδικασίας δημιουργικής ανταλλαγής απόψεων, στην οποία βασίζονται τα CSR Atelier, επιδιώκεται η δημιουργία συγκεκριμένων παραδοτέων που ενθαρρύνουν και καθοδηγούν τις επιχειρήσεις να αναπτύξουν και εφαρμόσουν εταιρικά σχέδια δράσης μέσω των οποίων θα επιτυγχάνεται βέλτιστη προσαρμογή  στο εξελισσόμενο κανονιστικό πλαίσιο σε σχέση με την εταιρική βιωσιμότητα και υπευθυνότητα.

Γιατί να συμμετέχουν οι επιχειρήσεις στα CSR Atelier;

Στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας και των σχετικών με την κλιματική αλλαγή πρωτοβουλιών της, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή (ΕΕ) έθεσε στον εαυτό της τον δεσμευτικό στόχο να επιτύχει κλιματική ουδετερότητα έως το 2050.

Παράλληλα, με τη δέσμη «Fit for 55» και τις νέες νομοθετικές προτάσεις και τις τροποποιήσεις στην υφιστάμενη νομοθεσία, η ΕΕ έθεσε ως ενδιάμεσο φιλόδοξο βήμα, τη δέσμευση της να μειώσει μέχρι το 2030 τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου κατά τουλάχιστον 55 % σε σύγκριση με τα επίπεδα του 1990.

Βασικό πυλώνα της δέσμης «Fit for 55» αποτελεί η χρηματοδότηση της βιώσιμης μετάβασης, για την οποία η ΕΕ έχει εγκρίνει μία φιλόδοξη ολοκληρωμένη δέσμη μέτρων, η οποία περιλαμβάνει μεταξύ άλλων και:

 • Την αναθεώρηση της Οδηγίας για τις μη-χρηματοοικονομικές αναφορές (Non-Financial Reporting Directive – NFRD), η οποία πλέον θα αντικατασταθεί από την Οδηγία για την Υποβολή Εκθέσεων Βιωσιμότητας από τις Εταιρείες (Corporate Sustainability Reporting Directive – CSRD)
 • Τη νέα Οδηγία για την Εταιρική Δέουσα Επιμέλεια όσον αφορά τη βιωσιμότητα της εφοδιαστικής αλυσίδας (Corporate Sustainability Due Diligence Directive – CSDDD) εντός της οποίας ενσωματώνονται και σημεία της πρωτοβουλίας για τη Βιώσιμη Εταιρική Διακυβέρνηση (Sustainable Corporate Governance – SCG)
 • Το νέο Κανονισµό περί γνωστοποιήσεων αειφορίας στον τοµέα των χρηµατοπιστωτικών υπηρεσιών (Sustainable Finance Disclosures Regulation – SFDR)
 • Τον Κανονισμό της ΕΕ για την Ταξινομία (EU Taxonomy Regulation)
 • Την ανάπτυξη προτύπων υποβολής εκθέσεων εταιρικής βιωσιμότητας από το European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG), την Ευρωπαϊκή Συμβουλευτική Ομάδα για Θέματα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς

Τα νέα μέτρα επιφέρουν σημαντικές αλλαγές για τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις, αλλά και για όλες όσες διατηρούν έδρα εντός της ΕΕ, των οποίων πλέον οι υποχρεώσεις προϋποθέτουν τη μέτρηση και δημοσιοποίηση των σχετικών πληροφοριών με συστηματοποιημένο και σαφή τρόπο. Παράλληλα, αναγνωρίζονται τα δικαιώματα  των συμ-μετόχων για πληρέστερη και επαρκέστερη πληροφόρηση για θέματα που συνδέονται με τη μετάβαση σε ένα νέο οικονομικό και επιχειρηματικό μοντέλο εναρμονισμένο με τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης για το 2030 και ειδικότερα τους Στόχους της Ε.Ε. για πλήρη απεξάρτηση από τον άνθρακα, μέγιστη αξιοποίηση της ψηφιακής τεχνολογίας και συμπερίληψη.

Σε κάθε εξειδικευμένο θεματικό CSR Atelier τα συμμετέχοντα στελέχη των επιχειρήσεων θα έχουν την ευκαιρία να:

 • λάβουν στοχευμένη ενημέρωση επί των θεμάτων που αναδεικνύονται από τη νέα δέσμη μέτρων της ΕΕ για τη βιώσιμη χρηματοδότηση.
 • αποκτούν αναγκαίες γνώσεις και να αναπτύσσουν περαιτέρω δεξιότητες προκειμένου να είναι σε θέση να διαχειριστούν καλύτερα τις επερχόμενες προκλήσεις, αλλά και τις αναδυόμενες ευκαιρίες που σχετίζονται με τη διαχείριση της υπευθυνότητας και της βιωσιμότητάς των εταιρειών τους
 • αναδείξουν την καινοτομία, την πρωτοπορία και τις καλές πρακτικές σε σχέση με την στρατηγική προσέγγιση και τη λειτουργία της επιχείρησής τους, όπως και της ηγετικής τους θέσης αναφορικά με την ενίσχυση της βιωσιμότητας σε επίπεδο κλαδικών φορέων και επαγγελματικών ενώσεων που συμμετέχουν
 • συμβάλουν στην ανάπτυξη συμπράξεων μεταξύ των πρωτοπόρων επιχειρήσεων επί κοινά αναγνωρισμένων ουσιωδών θεμάτων, ώστε να αναπτυχθούν καλύτερες προσεγγίσεις για τη βελτίωση της εταιρικής βιωσιμότητας και υπευθυνότητας.
Σε ποιους απευθύνονται τα CSR Atelier;

Τα CSR Atelier υλοποιούνται στο πλαίσιο δράσεων του Άξονα Ι του ΕΣΒΕ και απευθύνονται σε στελέχη των πρωτοπόρων επιχειρήσεων μελών του CSR HELLAS που συμμετέχουν στο ΕΣΒΕ, όπως ενδεικτικά υπεύθυνοι EKE, βιωσιμότητας, προμηθειών, ανθρώπινου δυναμικού, οικονομικών κ.α.

Ποιες θεματικές ενότητες καλύπτουν τα CSR Atelier;

Καθώς το ΕΣΒΕ αποτελεί  μία δυναμική και διαρκώς εξελισσόμενη πρωτοβουλία, που αποσκοπεί στην καλύτερη προετοιμασία των συμμετεχουσών επιχειρήσεων για την προσαρμογή στο νέο κανονιστικό πλαίσιο και τη μετάβαση στο νέο βιώσιμο επιχειρηματικό μοντέλο, τα CSR Atelier έχουν τη δυνατότητα να προσαρμοστούν και να παραμετροποιηθούν αναλόγως των αναγκών των συμμετεχουσών επιχειρήσεων και των εξελίξεων στο κανονιστικό τοπίο.

Σε πρώτο στάδιο, προβλέπεται εντός του 2022 η υλοποίηση τριών θεματικών CSR Atelier στο πλαίσιο δράσεων του Άξονα Ι του ΕΣΒΕ:

 • Δικαιώματα ενδιαφερομένων μερών
 • Δέουσα επιμέλεια εφοδιαστικών αλυσίδων
 • Δημοσιοποίηση πληροφοριών βιωσιμότητας
Button_ATELIER_ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ-ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ-ΜΕΡΩΝ_adj
Button_ATELIER_ΔΕΟΥΣΑ-ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ-ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΩΝ-ΑΛΥΣΙΔΩΝ_adj
Button_ATELIER_ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ-ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ-ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ_adj
CSR Atelier “Δικαιώματα ενδιαφερομένων μερών”
CSR Atelier “Δέουσα επιμέλεια εφοδιαστικών αλυσίδων”
CSR Atelier “Δημοσιοποίηση πληροφοριών βιωσιμότητας”
Button_ΌΡΑΜΑ_adj
Button_ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ_adj (2)
Button_ΆΞΟΝΕΣ_adj
BU122C~1
Όραμα & Στόχοι
Προσέγγιση
Υλοποίηση
Δράσεις & Εκδηλώσεις