Εταιρική διακυβέρνηση

Εγγραφείτε στο μηνιαίο newsletter CSR Focus

High-level Panel Discussion (10/06/21): Η εκπαίδευση θεμέλιο για Βιωσιμότητα

Webinar (25/05/21): Risks, opportunities and business model: ESG reporting practices (EFRAG)

CSR-School Info Session (27/05/21)

Εκδήλωση (04/03/21): Η συμβολή της Γυναίκας στους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης: Η σημασία του Στόχου #5