Society

Κοινωνία

Κοινωνία

Η επιχείρηση ως “υπεύθυνος πολίτης” συμμετέχει καθοριστικά στην τοπική ανάπτυξη και πρόοδο. Η λειτουργία των επιχειρήσεων ανεξαρτήτως μεγέθους επηρεάζει άμεσα τις τοπικές κοινωνίες, οι οποίες θέλουν να γνωρίζουν ότι συνυπάρχουν με επιχειρήσεις και μοιράζονται τις ίδιες αξίες και προβληματισμούς με αυτές. Κατ’ επέκταση η στήριξη προς τις τοπικές κοινωνίες από πλευράς επιχειρήσεων έχει θετικό αντίκτυπο για την ευρύτερη κοινωνία. Στο πλαίσιο αυτό κρίνεται αναγκαία η ανάπτυξη και εφαρμογή από πλευράς επιχειρήσεων, στρατηγικών κοινωνικών επενδύσεων, παράλληλα με προώθηση των κατάλληλων δημόσιων πολιτικών, ώστε να υποστηριχθεί η κοινωνική βιωσιμότητα. Η εφαρμογή της υπεύθυνης επιχειρηματικότητας στον πυλώνα κοινωνία μπορεί να περιλαμβάνει πλήθος παρεμβάσεων και προδραστικών ενεργειών όπως:

Ενδεικτικά Θέματα

Η στήριξη των τοπικών κοινωνιών μπορεί να παρέχεται μέσα από τη δημιουργία νέων θέσεων

εργασίας με στόχο την οικονομική ανάπτυξη σε τοπικό και κατ’ επέκταση σε ευρύτερο γεωγραφικά επίπεδο. Επίσης, η στήριξη μπορεί να παρέχεται μέσα από δράσεις και προγράμματα που αναφέρονται στην εκπαίδευση, υγεία και περίθαλψη με στόχο την ενίσχυση του βιοτικού επιπέδου και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής.

Σχετικοί SDGs

1poverty

Οι επιχειρήσεις μπορούν να συμβάλουν σημαντικά προκειμένου να αντιμετωπιστεί

η αναντιστοιχία μεταξύ ζητούμενων και προσφερόμενων δεξιοτήτων, μέσω της παροχής υψηλότερου επιπέδου θέσεων επαγγελματικής κατάρτισης και μαθητείας, θέσεων εργασίας για πρώτη απασχόληση (entry level jods) και ευκαιριών κινητικότητας για τους νέους μαθητευόμενους μέσω συνεργασιών με παρόχους εκπαίδευσης και επαγγελματικής κατάρτισης καθώς και με άλλους φορείς που συμμετέχουν σε αντίστοιχες δράσεις και πρωτοβουλίες.

Σχετικοί SDGs

4education

Οι επιχειρήσεις μπορούν να συμβάλουν καθοριστικά στην ενδυνάμωση των γυναικών,

ώστε να μπορούν να συμμετέχουν ισότιμα στην οικονομική ζωή σε όλους τους τομείς και τα επίπεδα της οικονομικής δραστηριότητας. Η ενσωμάτωση των γυναικών αποτελεί καθοριστικό παράγοντα επίτευξης των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης , συμβάλει στην
δημιουργία ισχυρών και παράλληλα σταθερών οικονομιών και οδηγεί σε βελτίωση της ποιότητας ζωής όχι μόνο για τις γυναίκες, αλλά και για όλη την οικογένεια και κατ’ επέκταση για τις κοινότητες ως σύνολο.

Σχετικοί SDGs

5equality
10inequalities

Τα ανθρώπινα δικαιώματα είναι οικουμενικά και κάθε άτομο σε όλο τον κόσμο αξίζει να αντιμετωπίζεται με αξιοπρέπεια και ισότητα.

Οι επιχειρήσεις έχουν ως ελάχιστη υποχρέωση το σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ωστόσο μπορούν με εθελοντικές πρωτοβουλίες να αναλάβουν ενεργότερη δράση, όπως η δημιουργία χώρων εργασίας χωρίς αποκλεισμούς που σέβονται την πολυμορφία και καλλιεργούν θετικές σχέσεις με τα ενδιαφερόμενα μέρη με στόχο τη διασφάλιση επιχειρηματικής συνέχειας, ανάπτυξης και κοινωνικής άδειας λειτουργίας (social license to operate).

Η εντεινόμενη αύξηση του φαινομένου της μετανάστευσης αυξάνει τους πιθανούς κινδύνους

παραβίασης των θεμελιωδών δικαιωμάτων του ανθρώπου και εντείνει φαινόμενα όπως η εμπορία ανθρώπων (human trafficking) μέσω καταναγκαστικής εργασίας και σεξουαλικής εκμετάλλευσης. Οι επιχειρήσεις σε συνεργασία και με τον δημόσιο τομέα μπορούν να διασφαλίσουν πως δε συνηγορούν σε τέτοιου είδους καταπατήσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων και επιπλέον να αναπτύξουν και εφαρμόσουν δράσεις πρόληψης.

Ο ιδιωτικός τομέας είναι ιδιαίτερα σημαντικός για την εφαρμογή των δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρία.

Οι επιχειρήσεις μπορούν να εξασφαλίσουν την παροχή οικονομικής ανεξαρτησίας για τα άτομα αυτά μέσω της δίκαιης απασχόλησης. Καινοτόμες τεχνολογίες μπορούν επίσης να υποστηρίξουν μεγαλύτερη πρόσβαση και συμμετοχή των ατόμων με αναπηρία στις επιχειρήσεις και κατ’ επέκταση μέσα στις κοινότητές τους.

Σχετικοί SDGs

10inequalities

Οι επιχειρηματικοί ηγέτες σε όλο τον κόσμο έχουν αναγνωρίσει την εκπαίδευση ως μια από τις πιο επείγουσες

προκλήσεις της βιωσιμότητας. Στον αντίποδα, η φτώχεια και οι περιορισμοί σε εκπαιδευτικούς πόρους, συχνά περιορίζουν την πρόσβαση στην εκπαίδευση. Επιπλέον, οι δεξιότητες που οι εκπαιδευόμενοι μαθαίνουν στο σχολείο και τις σχολές, συχνά δεν ταιριάζουν με τις ανάγκες του χώρου εργασίας. Η επένδυση στην εκπαίδευση διευρύνει τις επιχειρηματικές ευκαιρίες, οδηγεί σε αύξηση της παραγωγικότητας και προωθεί την ανάπτυξη των επιχειρήσεων.

Σχετικοί SDGs

4education

Τα δικαιώματα των παιδιών αποτελούν ανθρώπινα δικαιώματα.

Η διαφύλαξή τους βοηθά στην οικοδόμηση συνεκτικών κοινοτήτων με υψηλό μορφωτικό επίπεδο παράγοντας ζωτικής σημασίας για τη δημιουργία ενός σταθερού, χωρίς αποκλεισμούς, παραγωγικού επιχειρηματικού περιβάλλοντος. Με την ενσωμάτωση του σεβασμού και της υποστήριξης των δικαιωμάτων των παιδιών στις βασικές στρατηγικές και τις δραστηριότητές τους, οι επιχειρήσεις μπορούν να ενισχύσουν υφιστάμενες πρωτοβουλίες βιωσιμότητάς τους, εξασφαλίζοντας την κοινωνική άδεια λειτουργείας (social license to operate).

Σχετικοί SDGs

10inequalities

Η χρήση τοπικών προμηθευτών για την αγορά προϊόντων και υπηρεσιών, από πλευράς μεγαλύτερων επιχειρήσεων

ενισχύει ουσιαστικά τις δομές των τοπικών κοινωνιών και συμβάλει στη δημιουργία τοπικών αλυσίδων αξίας. Από την άλλη, οι πολίτες των τοπικών κοινωνιών μπορούν να συμβάλλουν σημαντικά με την παροχή γνώσης , βοηθώντας τις επιχειρήσεις να κατανοήσουν καλύτερα τοπικά πλαίσια λειτουργίας. Παράλληλα, η ενεργή συμμετοχή των εργαζομένων των επιχειρήσεων σε τοπικά προγράμματα εθελοντισμού διασφαλίζει την κοινωνική άδεια λειτουργίας τους (social license to operate).

Σχετικοί SDGs

10inequalities

Οι επιχειρήσεις μπορούν να διαδραματίσουν καθοριστικό ρόλο στον αγώνα για την εξάλειψη της φτώχειας

μέσω της δημιουργίας αξιοπρεπών βιώσιμων θέσεων απασχόλησης, της τόνωσης της τοπικής οικονομικής δραστηριότητας μέσω των αλυσίδων εφοδιασμού τους, και μέσω της συμβολής τους στα φορολογικά έσοδα φτωχών περιοχών με αντίκτυπο στη βελτίωση βασικών υπηρεσιών και υποδομών. Επίσης, η ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών για την καλύτερη εξυπηρέτηση των κοινοτήτων που πλήττονται από τη φτώχεια, είναι δυνατό να συμβάλλουν σε καλύτερες προοπτικές των φτωχών ως καταναλωτές, εργαζόμενοι αλλά και μικρο-επιχειρηματίες.

Σχετικοί SDGs

1poverty

Η δράση του CSR HELLAS

Σχετιζόμενοι SDGs

1poverty
2hunger
3health
4education
5equality
10inequalities
11sustainable-cities
17goals