Environment

Περιβάλλον

Περιβάλλον

Οι δραστηριότητες όλων των επιχειρήσεων, ανεξαρτήτως μεγέθους, μπορούν να έχουν επίπτωση στο φυσικό περιβάλλον. Τα μέσα που χρησιμοποιούνται από τις επιχειρήσεις για την αντιμετώπιση αυτών των περιβαλλοντικών επιπτώσεων είναι πολλαπλά και σε αυτά περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων: συστήματα περιβαλλοντικής διαχείρισης, τεχνικές οικολογικού σχεδιασμού, τεχνολογίες καθαρότερης παραγωγής, παρακολούθηση του κύκλου ζωής των προϊόντων κ.α. Τις τελευταίες δεκαετίες έχει ενταθεί το δημόσιο ενδιαφέρον σχετικά με την έννοια της βιώσιμης ανάπτυξης, η οποία εκτός της εξισορρόπησης οικονομικής ανάπτυξης και κοινωνικής ολοκλήρωσης προβάλει ως βασική προτεραιότητα τη διατήρηση ενός υγιούς φυσικού περιβάλλοντος για τις μελλοντικές γενεές. Η εφαρμογή της υπεύθυνης επιχειρηματικότητας στον πυλώνα περιβάλλον μπορεί να περιλαμβάνει πλήθος παρεμβάσεων και προδραστικών ενεργειών όπως:

Ενδεικτικά Θέματα

Η κλιματική αλλαγή έχει αρχίσει να επηρεάζει όλες τις περιοχές του πλανήτη και όλους τους τομείς της κοινωνίας,

απειλώντας την παγκόσμια ανάπτυξη και υπονομεύοντας τα θεμέλια της παγκόσμιας οικονομίας. Μπροστά σε αυτή την πραγματικότητα, η κινητοποίηση της παγκόσμιας κοινότητας είναι ολοένα εντεινόμενη στο πλαίσιο προβλεπτικών αλλά και κανονιστικών ρυθμίσεων που επιβάλλουν στις επιχειρήσεις να αντιμετωπίζουν και να διαχειρίζονται τους περιβαλλοντικούς τους κινδύνους με ακόμη πιο ενεργητικές πολιτικές. Ως αποτέλεσμα, ήδη αρκετές επιχειρήσεις έχουν θέσει συγκεκριμένους στόχους μείωσης των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και εργάζονται από κοινού με άλλες επιχειρήσεις και κυβερνήσεις, με στόχο τη βελτίωση των περιβαλλοντικών τους επιδόσεων σε ετήσια βάση, επιλέγοντας να γίνουν μέρος της λύσης.

Σχετικοί SDGs

13climate

Η κοινωνία βασίζεται στη βιοποικιλότητα για τα αγαθά και τις υπηρεσίες που εξασφαλίζουν την ανθρώπινη ευημερία.

Όλες οι επιχειρήσεις, ανεξάρτητα από το μέγεθος, την τοποθεσία ή τον τομέα τους, εξαρτώνται από και έχουν άμεσο ή έμμεσο αντίκτυπο στη βιοποικιλότητα και στα οικοσυστήματα μέσω της δραστηριότητάς τους, των επενδυτικών επιλογών τους ή μέσω των αλυσίδων εφοδιασμού. Είναι ιδιαίτερα σημαντική για τις ίδιες τις επιχειρήσεις η συνεχής προσπάθεια για ενσωμάτωση πολιτικών διαχείρισης της βιοποικιλότητας και των οικοσυστημάτων στις καθημερινές πρακτικές λειτουργίας τους για διασφάλιση της βιωσιμότητάς τους και παράλληλά για συμμετοχή τους σε ένα αειφόρο μέλλον.

Σχετικοί SDGs

14life-water
15life-land

Οι επιχειρήσεις αποτελούν βασικό εταίρο στην προσπάθεια σχεδιασμού και υλοποίησης αποτελεσματικών και πρακτικές λύσεις

για την επισιτιστική ασφάλεια και τη βιώσιμη γεωργία. Ιδιαίτερα μέσω των αλυσίδων εφοδιασμού της γεωργίας, οι επιχειρήσεις μπορούν να ηγηθούν της προσπάθειας συνεργαζόμενες αποδοτικά με γεωργούς, παραγωγούς, εμπόρους, επενδυτές και καταναλωτές για τη δημιουργία βιώσιμων συστημάτων τροφίμων που προωθούν την ασφάλεια των τροφίμων, την προστασία του περιβάλλοντος και τη διασφάλιση αξιοποίησης οικονομικών ευκαιριών.

Σχετικοί SDGs

1poverty

Οι παγκόσμιες προκλήσεις που σχετίζονται με το νερό, όπως η λειψυδρία και η ρύπανση,

έχουν ολοένα και περισσότερο αρνητικές επιπτώσεις για τις επιχειρήσεις. Σήμερα, περισσότερο από ποτέ, οι εταιρείες πρέπει να αξιολογήσουν τις επιδόσεις τους ως προς την διαχείριση του νερού και των λεκανών απορροής στις οποίες δραστηριοποιούνται, προκειμένου να συμβάλλουν ουσιαστικά στην αντιμετώπιση των προκλήσεων αυτών και τελικά να εξασφαλίσουν μακροπρόθεσμη παραμονή στη συγκεκριμένη περιοχή.

Σχετικοί SDGs

6clean water

Η πρόσβαση στην ηλεκτρική ενέργεια και στα διάφορα είδη καυσίμων (για οικιακή χρήση και μεταφορά)

έχουν μεταμορφώσει τη ζωή στον πλανήτη κατά τα τελευταία χρόνια. Η πρόσβαση στην ενέργεια παρέχει τα μέσα για τη δημιουργία εισοδήματος, την παροχή και λήψη υπηρεσιών φροντίδας υγείας, τη βελτίωση της εκπαίδευσης, την προστασία του περιβάλλοντος, κ.α. Βασική επιδίωξη των επιχειρήσεων είναι τα τελευταία χρόνια, η βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας μέσω βελτιώσεων των διαδικασιών παραγωγής,
μείωσης της κατανάλωσης πόρων και επαναχρησιμοποίηση απορριμμάτων. Επίσης, οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας μπορούν να παρέχουν ενέργεια χωρίς αρνητικές επιπτώσεις στο περιβάλλον δημιουργώντας παράλληλα συνθήκες τοπικής κοινωνικής και οικονομικής ανάπτυξης αλλά και νέων ευκαιριών απασχόλησης.

Σχετικοί SDGs

7energy

Οι προκλήσεις για τις ΜμΕ είναι σημαντικές, διότι, συνήθως, είναι ελάχιστα ενημερωμένες για τις τρέχουσες εξελίξεις

και μελλοντικές περιβαλλοντικές τάσεις και κανονισμούς ή ευκαιρίες που προσφέρονται γι’ αυτές στην αγορά. Επίσης, συχνά είναι ιδιαίτερα δύσκολο να εκτιμήσουν τις περιβαλλοντικές τους επιπτώσεις, οι οποίες μπορεί να είναι μικρές όταν τις εξετάζουμε ανά μεμονωμένη εταιρεία, αλλά μετατρέπονται σε σημαντικές όταν εξετάζουμε τον τομέα των ΜμΕ, ως σύνολο. Εσωτερικά εμπόδια, όπως η έλλειψη εξειδικευμένης τεχνογνωσίας, γνώσεων και ανθρωπίνων πόρων, συμβάλλουν περαιτέρω στην περιβαλλοντική συμπεριφορά των ΜμΕ. Η ανάπτυξη συνεργασιών με μεγαλύτερες επιχειρήσεις μέσω των αλυσίδων εφοδιασμού μπορεί να συμβάλει στη άμβλυνση των δυσκολιών και στην αλλαγή στάσης με πολλαπλά οφέλη για όλους.

Η δράση του CSR HELLAS

Σχετιζόμενοι SDGs

6clean water
7energy
13climate
14life-water
15life-land
17goals