ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 50+ ΚΑΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ (2005)

 

Ο πρώτος κατάλογος καλών πρακτικών, που εκδώσαμε το 2005, ήταν αποτέλεσμα συλλογικής προσπάθειας, στην οποία συνέβαλαν καθοριστικά τα μέλη μας στο CSR HELLAS. Σκοπός της έκδοσης ήταν η παρουσίαση ορισμένων  παραδειγμάτων εφαρμογής της έννοιας και των αρχών της ΕΚΕ, σε περιπτώσεις όπου αυτές απαντώνται σε όλους τους βασικούς τομείς δραστηριοτήτων μιας επιχείρησης και συγκεκριμένα αφορούν:

  • στο εσωτερικό περιβάλλον των επιχειρήσεων και σε πολιτικές για το Ανθρώπινο Δυναμικό,
  • στο περιβάλλον της αγοράς και σε πολιτικές για τους πελάτες, τους συνεργάτες και τους προμηθευτές,
  • στο εξωτερικό περιβάλλον και σε πολιτικές για τις τοπικές κοινωνίες και την κοινωνία με την ευρύτερη έννοια,
  • στο φυσικό περιβάλλον και την προστασία του.

Με την παρουσίαση αυτών των πρακτικών, στόχος μας ήταν η ενημέρωση όλων των ενδιαφερόμενων επιχειρήσεων και φορέων σχετικά με τις αρχές της ΕΚΕ, την ενσωμάτωσή τους στην οργανωτική και λειτουργική δομή των ενδιαφερομένων επιχειρήσεων, αλλά και την πρακτική εφαρμογή τους σε επιμέρους τομείς επιχειρηματικής δράσης. Δομήσαμε τον κατάλογο ακολουθώντας την μορφή ενός οδηγού καλών πρακτικών, έτσι ώστε να μπορεί να αποτελέσει εργαλείο ανταλλαγής ιδεών, αλλά και μεταφοράς εμπειριών και μάθησης, για όλες τις επιχειρήσεις. Τα ενδιαφερόμενα μέρη στα οποία θελήσαμε να απευθυνθούμε, λοιπόν, ήταν όχι μόνο οι επιχειρήσεις που ήδη εκείνο τον καιρό ανέπτυσσαν  σχετικές πρωτοβουλίες, αλλά και εκείνες που ενδιαφέρονταν να υιοθετήσουν αντίστοιχες πρωτοβουλίες στο μέλλον. Ο κατάλογος συνεχίζει να είναι επίκαιρος, ακόμη και σήμερα.