Εργαζόμενοι

Εργαζόμενοι

Εργαζόμενοι

Οι εργαζόμενοι αποτελούν το σημαντικότερο κεφάλαιο των επιχειρήσεων και ως σύνολο, τον κυριότερο εκπρόσωπο κάθε επιχείρησης προς όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη της. Αντιμετωπίζοντας το ανθρώπινο δυναμικό με συνέπεια και κοινωνική συνείδηση, οι επιχειρήσεις διασφαλίζουν τη φήμη της ως προτιμητέοι εργοδότες, αλλά και ενισχύουν τη δημιουργική κινητοποίηση των εργαζομένων τους στην επίτευξη των επιχειρησιακών στόχων. Η εφαρμογή της υπεύθυνης επιχειρηματικότητας στον πυλώνα εργαζόμενοι μπορεί να περιλαμβάνει πλήθος παρεμβάσεων και προβλεπτικών ενεργειών όπως:

Ενδεικτικά Θέματα

Η ύπαρξη πολιτικών που περιλαμβάνουν μετρήσιμους στόχους

για προώθηση των ίσων ευκαιριών και ενδυνάμωσης του προσωπικού, μέσω της προσφοράς δυνατοτήτων κατάρτισης και η μεγιστοποίηση της συμμετοχής των εργαζομένων στην εταιρική διακυβέρνηση είναι παράγοντες βελτίωσης του εργασιακού περιβάλλοντος.

Σχετικοί SDGs

4education
5equality

Σήμερα περισσότερο από ποτέ, οι επιχειρήσεις, χρειάζεται να εστιάσουν στην καταπολέμηση κάθε μορφής διακρίσεων,

στην ισότητα ευκαιριών και μεταχείρισης και στην ελευθερία έκφρασης επί εργασιακών θεμάτων. Η μη ενθάρρυνση διακρίσεων και ενισχύουν την ποικιλομορφία έχουν μεγαλύτερη πρόσβαση σε ειδικευμένο, παραγωγικό δυναμικό και ταλέντο. Επίσης, αντιμετωπίζουν μικρότερο κίνδυνο πρόκλησης βλάβης στη φήμη τους και νομικής έκθεσής τους.

Η μη ύπαρξη κατάλληλων συνθηκών εργασίας συχνά σχετίζεται με τη φτώχεια,

την ανισότητα και τις διακρίσεις. Η αξιοπρεπής εργασία έχει θετικές επιδράσεις τόσο για την κοινωνία, όσο και για τις ίδιες τις επιχειρήσεις.

Σχετικοί SDGs

8economy

Η ύπαρξη πολιτικών που διασφαλίζουν την υγεία και ασφάλεια όλων των εργαζομένων,

η παροχή προγραμμάτων προληπτικού ελέγχου υγείας και η ενθάρρυνση πρακτικών που δημιουργούν υγιές εργασιακό περιβάλλον αποτελούν θέματα προτεραιότητας στην ενσωμάτωση της υπευθυνότητας στη στρατηγική ανθρωπίνου δυναμικού.

Σχετικοί SDGs

3health

Η ανάπτυξη και ενθάρρυνση πολιτικών που στοχεύουν στην ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής

ταυτίζεται με την υπεύθυνη διοίκηση, ενώ από την πλευρά των εργαζομένων εκλαμβάνεται ως ουσιαστική υποστήριξη προς τον εργαζόμενο από την επιχείρηση και συνδέεται άμεσα με την εργασιακή του ευτυχία με προεκτάσεις στην οικογενειακή ζωή.

Οι επιχειρήσεις θα πρέπει να τηρούν κοινά αποδεκτά πρότυπα εργασίας σε όλη τους τη δραστηριότητα,

αλλά και σε εκείνη των αλυσίδων αξίας. Η αξιοπρεπής εργασία περιλαμβάνει την απασχόληση που είναι παραγωγική και αποδίδει δίκαιο εισόδημα ανεξάρτητα από τον τόπο που πραγματοποιείται. Η οικονομική ανάπτυξη από μόνη της δεν είναι αρκετή για να διασφαλιστεί η ισότητα, η κοινωνική πρόοδος, η ενίσχυση του βιοτικού επιπέδου και τελικά η εξάλειψη της φτώχειας.

Σχετικοί SDGs

1poverty

Οι επιχειρήσεις που λειτουργούν ως ενεργά μέλη των τοπικών κοινοτήτων και της κοινωνίας ευρύτερα,

υλοποιούν συστηματικά εθελοντικές δράσεις που πραγματοποιούνται από το ανθρώπινο δυναμικό τους, στο πλαίσιο του εργασιακού χρόνου, αξιοποιώντας τις ιδιαίτερες ικανότητες κάθε εθελοντή. Οι εργαζόμενοι από την πλευρά τους έχουν την ευκαιρία να ανακαλύψουν τρόπους ενεργού συμμετοχής και συμβολής στις κοινωνικές και περιβαλλοντικές ανάγκες.

Οι επιχειρήσεις οφείλουν να επιδεικνύουν τη δέουσα επιμέλεια προκειμένου να αποφεύγουν

παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων και να αντιμετωπίζουν τις τυχόν αρνητικές επιπτώσεις στα ανθρώπινα δικαιώματα σε δραστηριότητες στις οποίες εμπλέκονται. Επιπλέον, εκτός από το σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, οι επιχειρήσεις ενθαρρύνονται να αναλάβουν δράση για την προαγωγή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Οι επιχειρήσεις θα πρέπει να διασφαλίζουν τη μη συμμετοχή τους σε παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων,

που προκαλούνται από μια άλλη επιχείρηση, φορείς της Πολιτείας, φυσικά πρόσωπα ή άλλες ομάδες. Οι διαδικασίες αυτές θα πρέπει να εντοπίζουν και να προλαμβάνουν τους κινδύνους για τα ανθρώπινα δικαιώματα τους οποίους η επιχείρηση ενδέχεται να αντιμετωπίσει σε συνάρτηση με τα προϊόντα, τις δραστηριότητες ή τις υπηρεσίες της.

Ένα εξαιρετικό εκπαιδευτικό βίντεο δημιούργησε το αδελφό γερμανικό δίκτυο για την εταιρική κοινωνική ευθύνη – ECONSENCE, καθώς ένα πιθανό σκάνδαλο στο πλαίσιο των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην αλυσίδα εφοδιασμού θα μπορούσε να έχει σοβαρές επιπτώσεις για την επιχείρηση.

Αυτό το βίντεο βοηθά τις επιχειρήσεις να προσδιορίσουν τις προκλήσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και παρέχει μερικά πρώτα βήματα για το πώς να τα διαχειριστούν.

Οι επιχειρήσεις πρέπει να αναγνωρίζουν το δικαίωμα όλων των εργοδοτών

και όλων των εργαζομένων να συγκροτούν και να συμμετέχουν ελεύθερα και οικειοθελώς σε ομάδες για την προώθηση και την προάσπιση των επαγγελματικών τους συμφερόντων.

Ο όρος “παιδική εργασία” δεν πρέπει να συγχέεται με την “απασχόληση των νέων” ή την “εργασία των φοιτητών”.

Οι επιχειρήσεις που διαθέτουν εκτεταμένες εφοδιαστικές αλυσίδες προμηθειών και υπηρεσιών, είναι πιθανό να αντιμετωπίσουν περιστατικά οικονομικής εκμετάλλευσης παιδιών, από κάποιο εταιρικό συνεργάτη, με αποτέλεσμα την πρόκληση ζημίας στην εικόνα, στην κερδοφορία και στη χρηματιστηριακή τους αξία.

Οι επιχειρήσεις πρέπει να έχουν επίγνωση των μορφών και αιτίων

της καταναγκαστικής εργασίας, καθώς και του τρόπου με τον οποίο αυτή μπορεί να υφίσταται σε διάφορους κλάδους. Η καταναγκαστική εργασία χαρακτηρίζεται από έλλειψη συγκατάθεσης στην εκτέλεσή της η οποία τελικά εκτελείται υπό την απειλή ποινής.

Σχετιζόμενοι SDGs

1poverty
3health
4education
8economy
17goals