2013-2015 – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: GROWING ON ETHICS

Το Πρόγραμμα

Στο πλαίσιο υλοποίησης του διετούς συγχρηματοδοτούμενου από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή έργου μεταφοράς καινοτομίας “Growing on Ethics”, εκπονήθηκε, από το 2013 έως το 2015, ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα με σκοπό τον εξοπλισμό, τόσο των διευθυντικών στελεχών όσο και των εργαζομένων, με τις κατάλληλες δεξιότητες, για την υιοθέτηση μίας πιο ηθικής προσέγγισης στην επιχειρηματική τους καθημερινότητα και τις προσωπικές τους δραστηριότητες.

Οι τέσσερις θεματικές ενότητες στις οποίες επικεντρώθηκε το πρόγραμμα ήταν:

  • Ηθική Συμπεριφορά
  • Υπεύθυνη Ηγεσία
  • Έγκαιρες Πληρωμές
  • Ισορροπία μεταξύ Επαγγελματικής και Προσωπικής ζωής

Αξιοποιώντας έναν συνδυασμό  θεωρητικά τεκμηριωμένης κοινής μεθοδολογίας και πρακτικών εργαλείων, στόχος του προγράμματος ήταν η υιοθέτηση μιας ολιστικής και καινοτόμου προσέγγισης, που θα μπορούσε να  ενδυναμώσει την ένταξη της Ηθικής και των Αρχών της ΕΚΕ στην εκπαιδευτική διαδικασία και να συνεισφέρει στη βελτίωση της συνεργασίας μεταξύ εκπαιδευτικών ιδρυμάτων. Με τον τρόπο αυτό, σκοπός μας ήταν να διευκολύνουμε την ανάπτυξη καινοτόμων πρακτικών στο πεδίο της επαγγελματικής κατάρτισης και εκπαίδευσης καθώς και την ανταλλαγή καλών πρακτικών μεταξύ διαφορετικών χωρών για την πιο ευρεία διάδοσή τους.

Το πρόγραμμα υλοποιήθηκε σε περίοδο λίγο μετά την οικονομική κρίση του 2008-9, η οποία συνέβαλε σε μεγάλες αλλαγές στις αγορές εργασίας και στην οικονομία της Ευρώπης, που είχαν ως αποτέλεσμα να έχει τεθεί ως στόχος της ΕΕ η επιδίωξη για μια πιο βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς κοινωνία μέχρι το 2020, με βάση μοντέλα διοίκησης που είχαν μόλις εμφανιστεί και τα οποία ενσωμάτωναν την ηθική συμπεριφορά, την υπευθυνότητα και τη διαφάνεια.

Προστιθέμενη Αξία Σε Ευρωπαϊκό Επίπεδο

Αυτή η καινοτόμα εκπαιδευτική προσέγγιση ήταν εναρμονισμένη με την προαναφερόμενη επιδίωξη της ανανεωμένης ευρωπαϊκής πολιτικής για την ΕΚΕ εκείνη την περίοδο, η οποία όριζε την ΕΚΕ ως «την ανάληψη ευθύνης των επιχειρήσεων για την επίδραση που έχουν στην κοινωνία».

Συγκεκριμένα, η πολιτική αυτή όριζε πως για να μπορέσουν οι επιχειρήσεις να ανταποκριθούν επαρκώς στην κοινωνική τους ευθύνη, «θα πρέπει να καθορίσουν μια διαδικασία που να ενσωματώνει περιβαλλοντικές, ηθικές, καταναλωτικές ανησυχίες καθώς και θέματα ανθρώπινων δικαιωμάτων στις επιχειρησιακές τους δραστηριότητες και τη στρατηγική τους, σε στενή συνεργασία με τα ενδιαφερόμενα μέρη». (2011, EC).

Για το λόγο αυτόν, το πρόγραμμα απευθύνθηκε τόσο σε διευθυντικά στελέχη και εργαζόμενους επιχειρήσεων, όσο σε παρόχους επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, ΜΚΟ, δημόσιους φορείς, επιχειρηματικούς οργανισμούς και άλλους συμμετόχους (stakeholders), παρακινώντας τους να κάνουν χρήση αρχών και δράσεων που βασίζονται στην ηθική, τη διαφάνεια, τη δημιουργία συνεργειών, την ηγεσία, την παρακίνηση των εργαζομένων, τον αμοιβαίο σεβασμό και κατανόηση, την εξισορρόπηση προσωπικής και επαγγελματικής ζωής κ.ά., στις καθημερινές επιχειρηματικές τους δραστηριότητες, ως προαπαιτούμενο για ένα καλύτερο επιχειρηματικό και κοινωνικό περιβάλλον.

Με το πρόγραμμα επιχειρήθηκε η ενίσχυση υφιστάμενων δικτύων ΕΚΕ σε κάθε συμμετέχουσα χώρα αλλά και να συγκρότηση αντίστοιχων δομών, όπου αυτό κρίθηκε απαραίτητο, με έμφαση σε οικονομικές, περιβαλλοντικές και κοινωνικές πτυχές.

Μέλη που συμμετείχαν στην πρωτοβουλία