2017 – ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΓΙΑ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Το CSR HELLAS, από κοινού με το Συμβούλιο ΣΕΒ για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη, συνδιοργανώσαμε τον Μάρτιο 2017, Συνέδριο με τίτλο «ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΓΙΑ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ – 17 Παγκόσμιοι Στόχοι για ένα καλύτερο μέλλον», εστιάζοντας στην «Ατζέντα 2030» του ΟΗΕ, και τους συνακόλουθους 17 Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης (SDGs), που υιοθετήθηκαν από τα 193 κράτη-μέλη του ΟΗΕ και αποτελούν μία φιλόδοξη παγκόσμια δέσμευση για έναν πιο βιώσιμο τρόπο άσκησης της επιχειρηματικότητας σε όλο τον κόσμο.

H συνήθης χρήση του όρου «ανάπτυξη» είναι ελλιπής, καθότι συνήθως αναφέρεται σε οικονομικά μεγέθη, χωρίς να διασφαλίζει την ανάπτυξη που θα μας βγάλει από την κρίση καλύπτοντας τις σημερινές μας ανάγκες, μη υπονομεύοντας την ικανότητα των μελλοντικών γενεών να ανταποκριθούν στις δικές τους. Αυτό είναι το κριτήριο της βιωσιμότητας, όπως καταγράφηκε το 1987, στο Brundtland Report.

Αναγνωρίζοντας το πρόβλημα αυτό αλλά και την πρόκληση της ταχείας παγκοσμιοποίησης, της κλιματικής αλλαγής, της αύξησης της αστικοποίησης, της τεχνολογικής επανάστασης, καθώς και του έντονου ανταγωνισμού για πρώτες ύλες και φυσικούς πόρους, θελήσαμε να αναδείξουμε, μέσα από το Συνέδριο, πως οι SDGs μπορούν να αποτελέσουν τον οδικό χάρτη για την προσαρμογή και ανάπτυξη ενός νέου επιχειρηματικού μοντέλου, που δεν λαμβάνει υπόψη μόνο οικονομικές παραμέτρους, αλλά και περιβαλλοντικές και κοινωνικές καθώς και θέματα διακυβέρνησης των επιχειρήσεων.

savethedateSDGS-Α2

Μέσω του Συνεδρίου επιδιώξαμε:

  • Την έναρξη ενός ευρύτερου διαλόγου μεταξύ εταιρειών και ενδιαφερόμενων μερών σχετικά με τους 17 Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης (SDGs)
  • Την παρουσίαση καλών πρακτικών, που μπορούν να χρησιμοποιηθούν και από άλλες εταιρείες ή ενδιαφερόμενα μέρη τους κατά την υιοθέτηση των SDGs στις επιχειρηματικές στρατηγικές τους,
  • Την ανάδειξη αφενός μεν της συνεργασίας και του διαλόγου μεταξύ των ενδιαφερομένων μερών, ως απαραίτητης προϋπόθεσης για την επίτευξη των SDGs, αφετέρου δε του κομβικού ρόλου των επιχειρήσεων και των επιχειρηματικών φορέων τους στην προσπάθεια αυτή

Οι θεματικές ενότητες που καλύψαμε στο Συνέδριο ήταν:

  1. ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ «ΑΤΖΕΝΤΑ 2030», όπου εκπρόσωποι υψηλού επιπέδου από τον ΟΗΕ και την ΕΕ έθεσαν το πλαίσιο, ενώ εκπρόσωποι από το Global Compact, το CSR Europe και το WBCSD παρουσίασαν πρωτοβουλίες με σκοπό την υποβοήθηση επιχειρήσεων για ένταξη των SDGs στην επιχειρηματική τους στρατηγική και στις δράσεις τους.
  2. Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ, όπου Διευθύνοντες Σύμβουλοι επιχειρήσεων, μοιράστηκαν την εμπειρία τους, μέσω παρουσίασης παραδειγμάτων, καλών πρακτικών και ιδεών σχετικά με την εφαρμογή νέων επιχειρηματικών μοντέλων, με στόχο την αποτελεσματική συμβολή και ανταπόκριση στις παγκόσμιες προκλήσεις που καλύπτονται μέσω των SDGs.
  3. Η ΔΥΝΑΜΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ, όπου εκπρόσωποι διαφόρων ενδιαφερομένων μερών με εμπειρία συμμετοχής σε συνεργατικές πρωτοβουλίες πρόβαλαν , με πρακτικά παραδείγματα, τα οφέλη και τον αντίκτυπο αυτής της προσέγγισης.

Στο Συνέδριο συμμετείχαν εκπρόσωποι από διεθνείς και ευρωπαϊκούς οργανισμούς, μέλη της επιχειρηματικής κοινότητας, των φορέων χάραξης πολιτικής, Μ.Κ.Ο. και άλλων εμπλεκόμενων φορέων, για να μοιραστούν τις απόψεις τους σχετικά με προκλήσεις, ευκαιρίες, καθώς και πρακτικές λύσεις για την επίτευξη των Στόχων, σε εταιρικό, τοπικό ή εθνικό επίπεδο.

Μέλη που συμμετείχαν στην πρωτοβουλία