UN Global Compact

UN Global Compact

Είναι η μεγαλύτερη παγκόσμια πρωτοβουλία Εταιρικής Βιωσιμότητας που δημιουργήθηκε το 2000 από τα Ηνωμένα Έθνη  καλώντας τις επιχειρήσεις να ευθυγραμμίσουν τις στρατηγικές και τη λειτουργία τους με τις 10 Οικουμενικές Αρχές  που αφορούν τα ανθρώπινα δικαιώματα, τις συνθήκες εργασίας, το περιβάλλον και την καταπολέμηση της διαφθοράς, ενώ από το 2015 ενθαρρύνονται παράλληλα να αναλάβουν δράσεις που προάγουν τους Παγκόσμιους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης (Sustainable Development Goals- SDGs).

Στα ελληνικά ο όρος UN Global Compact  αποδόθηκε ως Οικουμενικό Σύμφωνο των Ηνωμένων Εθνών για τις επιχειρήσεις.

Λειτουργία UNGC σε παγκόσμιο επίπεδο

Το UNGC λειτουργεί σε παγκόσμια κλίμακα μέσω των Τοπικών Δικτύων του (Local Networks) που λειτουργούν  στις διάφορες χώρες. Περισσότερες πληροφορίες για τα Τοπικά Δίκτυα και τα μέλη τους ΕΔΩ

Λειτουργία UNGC σε τοπικό επίπεδο και ο ρόλος του CSR HELLAS

Το Ελληνικό Τοπικό Δίκτυο του UNGC είναι το Global Compact Network Hellas (GCNH).

To GCNH ξεκίνησε τη λειτουργία του στην Ελλάδα το 2008, όταν το CSR HELLAS – ως μέλος του Global Compact ήδη από το 2004 – σε συνεργασία με το UNGC και το UNDP (UN Development Programme) κάλεσε τις ελληνικές επιχειρήσεις να συμμετάσχουν στην πρωτοβουλία.
Από το 2008 έως το 2018 το CSR HELLAS συντόνιζε τις δράσεις και την υποστήριξη των μελών του GCNH, το οποίο λειτουργούσε ως αυτοτελές  τμήμα στα πλαίσια του καταστατικού του. Από το 2018, με την οδηγία του UNGC που όριζε ότι τα Τοπικά Δίκτυα πρέπει να αποκτήσουν αυτόνομη νομική προσωπικότητα, το CSR HELLAS συνεχίσε να υποστηρίζει τα μέλη του GCNH μετά την υπογραφή μνημονίου συνεργασίας (MoU) με το UNGC αναλαμβάνοντας την υλοποίηση όλων των διαδικασιών ώστε το GCNH να καταστεί ανεξάρτητη νομική οντότητα με τη μορφή Σωματείου. Η διαδικασία ανεξαρτοποίησης του φορέα ολοκληρώθηκε τον Δεκέμβριο 2019.

Το CSR HELLAS είναι ένα από τα 36 ιδρυτικά μέλη του.

Οι 10 Αρχές του UN Global Compact (UNGC)

Η εταιρική βιωσιμότητα εδράζεται στο σύστημα αξιών και αρχών που υιοθετεί μια επιχείρηση και προσεγγίζει την  επιχειρηματική της δραστηριότητα. Αυτό σημαίνει ότι μια επιχείρηση ενεργεί, κατ΄ ελάχιστον, ανταποκρινόμενη στις θεμελιώδεις υποχρεώσεις της στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, των συνθηκών εργασίας, του περιβάλλοντος και της καταπολέμησης της διαφθοράς. Οι υπεύθυνες επιχειρήσεις εφαρμόζουν τις ίδιες αρχές και αξίες οπουδήποτε κι αν δραστηριοποιούνται και γνωρίζουν ότι οι καλές πρακτικές τους σε μια περιοχή δεν αντισταθμίζουν τη βλάβη που μπορεί να προκληθεί σε μια άλλη περιοχή. Με την ενσωμάτωση των 10 Αρχών στις στρατηγικές, τις πολιτικές και τις διαδικασίες και τη δημιουργία μιας κουλτούρας ακεραιότητας, οι επιχειρήσεις δεν υποστηρίζουν μόνο τις βασικές υποχρεώσεις τους απέναντι στους ανθρώπους και τον πλανήτη, αλλά θέτουν και το πλαίσιο για την μακροπρόθεσμη επιτυχία τους.
Οι 10 Αρχές έχουν προκύψει από: την Οικουμενική Διακήρυξη για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, την Διακήρυξη του ILO για τις Θεμελιώδεις Αρχές και Δικαιώματα στην Εργασία, την Διακήρυξη του Ρίο για το Περιβάλλον και την Ανάπτυξη και τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών κατά της διαφθοράς .

Ανθρώπινα Δικαιώματα

Αρχή 1: Οι επιχειρήσεις θα πρέπει να υποστηρίζουν και να σέβονται την προστασία των διεθνώς  αναγνωρισμένων ανθρωπίνων δικαιωμάτων και
Αρχή 2: να διασφαλίζουν ότι δεν συνεργούν στην καταπάτηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Συνθήκες Εργασίας

Αρχή 3: Οι επιχειρήσεις πρέπει να υποστηρίζουν την ελευθερία του συνεταιρίζεσθαι και την πραγματική αναγνώριση του δικαιώματος συλλογικών διαπραγματεύσεων,
Αρχή 4: την εξάλειψη όλων των μορφών εξαναγκαστικής εργασίας,
Αρχή 5: την αποτελεσματική κατάργηση της παιδικής εργασίας και
Αρχή 6: την εξάλειψη των διακρίσεων στην πρόσληψη και την απασχόληση εργαζομένων.

Περιβάλλον

Αρχή 7: Οι επιχειρήσεις πρέπει να υποστηρίζουν μια προληπτική προσέγγιση στις περιβαλλοντικές προκλήσεις,
Αρχή 8: να αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες για την ευρύτερη προώθηση της περιβαλλοντικής υπευθυνότητας και
Αρχή 9: να ενθαρρύνουν την ανάπτυξη και την διάδοση φιλικών προς το περιβάλλον τεχνολογιών.

Καταπολέμηση της Διαφθοράς

Αρχή 10: Οι επιχειρήσεις θα πρέπει να λειτουργούν κατά της διαφθοράς σε όλες τις μορφές της, συμπεριλαμβάνοντας τον εκβιασμό και τη δωροδοκία.

Συμμετοχή στο UNGC

Μέλη στο UNGC μπορούν να γίνουν επιχειρήσεις, επιχειρηματικοί φορείς, δημόσιοι φορείς, πανεπιστήμια, ιδρύματα και ΜΚΟ.

  • Συμμετοχή επιχειρήσεων

Οι επιχειρήσεις κατά την αίτηση συμμετοχή τους στην πρωτοβουλία θα πρέπει να επιλέξουν την κατηγορία Participant ή Signatory, από την οποία εξαρτάται η πρόσβασή τους σε διάφορες υπηρεσίες που προσφέρει το UNGC αλλά και το ύψος της ετήσιας συνδρομής τους, το οποίο  καθορίζεται από τον ετήσιο κύκλο εργασιών και σε κάποιες περιπτώσεις από το Τοπικό Δίκτυο στο οποίο ανήκουν.

Με τη συμμετοχή τους στο UNGC αναλαμβάνουν, παράλληλα, την υποχρέωση να υποβάλλουν ετησίως μια Έκθεση Αναφοράς Προόδου (Communication On Progress – CoP) που περιέχει τους τρόπους με τους οποίους υποστηρίζουν τις 10 Αρχές που δημοσιοποιείται στο website του UNGC.

Περισσότερες πληροφορίες ΕΔΩ.

  • Συμμετοχή μη-επιχειρήσεων

Για τα μέλη που δεν είναι επιχειρήσεις δεν προβλέπεται η επιλογή κατηγορίας Participant ή Signatory, κατά την αίτηση συμμετοχή τους στην πρωτοβουλία, ενώ δεν υπόκεινται σε υποχρέωση καταβολής συνδρομής, εκτός και αν το Τοπικό Δίκτυο, στο οποίο ανήκουν, έχει ορίσει κάποια συνδρομή για αυτά.
Με τη συμμετοχή τους στο UNGC αναλαμβάνουν, ωστόσο, την υποχρέωση να υποβάλλουν ανά 2 χρόνια μια Έκθεση Αναφοράς Δέσμευσης (Communication On Engagement – CoE) που περιέχει τους τρόπους με τους οποίους υποστηρίζουν τις 10 Αρχές που δημοσιοποιείται στο website του UNGC.

Η διαδικασία αίτησης συμμετοχής στο UNGC γίνεται ηλεκτρονικά και περιλαμβάνει μια δήλωση δέσμευσης για την υποστήριξη των 10 Αρχών υπογεγραμμένη από τον/την ανώτατο/η εκπρόσωπο της επιχείρησης ή του φορέα. Περισσότερες πληροφορίες ΕΔΩ.